Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate juli 2022

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Dossier Bibliotheekstatistiek 2021

De online Bibliotheek werd het afgelopen jaar goed gebruikt: met 84% van de online bibliotheekaccounts werd het afgelopen jaar ten minste 1 e-book of luisterboek geleend. Dat blijkt uit de bibliotheekgegevens die de KB over het jaar 2021 heeft verzameld en in samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd. Lees meer >

Onderzoek naar gegevenslevering bibliotheken in gecombineerde instellingen

Voor bibliotheken die onderdeel uitmaken van gecombineerde instellingen is het lastig de vragenlijsten in het kader van de Gegevenslevering Wsob in te vullen. Dat blijkt uit onderzoek naar dit proces, uitgevoerd door Atlas Research in opdracht van de KB. Voorgestelde aanpassingen om deze vragenlijsten geschikter te maken voor dit type bibliotheken worden wisselend ontvangen. De komende tijd worden de uitkomsten van het onderzoek verder geëvalueerd en meegenomen in de ontwikkeling van de Wsob-vragenlijsten. Lees meer >

Bibliotheekmonitor: digitaal burgerschap

Het thema digitaal burgerschap wordt binnen de bibliotheeksector breed omarmd. Daarbij ligt de nadruk veelal op thema’s als mediawijsheid, cyberveiligheid en maakplaatsen, en minder bij actuele thema's zoals AI, desinformatie en creatieve technologie. Dat blijkt uit onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Om digitaal burgerschap in de toekomst een stevige plek te geven binnen het aanbod, verwachten bibliotheken meer geld, tijd en expertise nodig te hebben dan nu aanwezig is. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Bibliotheekmonitor: onderzoek Belastingdienst begin augustus van start

Begin augustus start het jaarlijkse onderzoek naar de Belastingdienst onder bibliotheken. Dit onderzoek vindt plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken de dienstverlening in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst hebben ingericht. Lees meer >

Webinar gegevenslevering bibliotheken in gecombineerde instellingen

Naar aanleiding van het onderzoek naar de gegevenslevering van bibliotheken in gecombineerde instellingen wordt op 13 september van 10.30 tot 11.30 uur een online sessie voor bibliotheken en POI’s georganiseerd. Hier wordt algemene feedback op de vragenlijsten verzameld, om zo de vragenlijsten te verbeteren. Meld je aan >

Doe mee aan landelijke kennisdeling maakplaatsen

Is jouw bibliotheek bezig met het opzetten van een maakplaats? Of draait de maakplaats al op volle toeren, maar kan je wel wat inspiratie gebruiken? Schuif dan op dinsdag 20 september tussen 10.00 en 11.30 uur aan bij de landelijke kennisdeling maakplaatsen van de KB, Rijnbrink en Probiblio. Lees meer >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Evaluatie motie Asscher over bibliotheekvoorzieningen openbaar

In 2017 werd de motie Asscher aangenomen. Steeds meer bibliotheken dreigden toen te sluiten of al waren gesloten. Met de motie werd gepleit voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. Tussen 2018 en 2021 zijn aan twaalf gemeenten gelden verstrekt. KWINK groep evalueerde de uitvoering van de motie Asscher. Lees meer over de resultaten van het onderzoek. Lees meer >

Onderzoeksronde 2022 Expertisepunt Basisvaardigheden

Ieder jaar publiceert het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) een onderzoeksagenda die aansluit bij de actualiteiten, urgente kwesties en vraagstukken die spelen in de praktijk en bij kennisleemtes in de wetenschap. Ook bibliotheken kunnen hiervoor een voorstel indienen. Dat kan tot en met 16 september 2022. Dit jaar zijn er twee thema's: Maatschappij & Participatie en Professionalisering. Onder het eerste thema ligt de focus op het kind in het gezin en op ouders met beperkte basisvaardigheden. Bij het tweede is dat de relatie met werk. Lees meer >

Gratis Bieb: Onderzoek naar de Freemium-pilot 2021-2022

In het Freemium-businessmodel staat het gratis basislidmaatschap van bibliotheken centraal. De landelijke werkgroep Gratis Bieb van de KB is in 2021 gestart met een pilot, waarin twee bibliotheken een Freemium-model hebben gelanceerd. In september 2021 publiceerde de werkgroep het eerste deel van het resultaat: Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen. Nu is het tweede deel verschenen, waarin de resultaten en conclusies van de effectmeting van het Freemium-model worden gepresenteerd. Lees meer >

Hoe digitaal vaardig zijn Brabanders?

In 2018 heeft Markteffect in opdracht van Cubiss onderzoek gedaan naar de digitale basisvaardigheden van de Brabantse burger, waarbij de focus lag op ICT-basisvaardigheden. Eind 2021 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd, om te kijken welke ontwikkeling de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. In een nieuwe publicatie worden de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek gedeeld. Lees meer >