Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | juni/juli 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Aankondiging publicatie Wsob Gegevenslevering 2022

Eind juli wordt de Wsob Gegevenslevering 2022 gepubliceerd in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Wsob Gegevenslevering 2022 aan bod en worden de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast worden de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Ook de ruwe datasets van de Gegevenslevering Wsob 2022, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn eind juli op Bnetwerk terug te vinden. Een deel van de uitkomsten wordt op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op StatLine.

SMILES: lesmaterialen om jongeren weerbaar te maken tegen desinformatie

Van 2021 tot 2023 heeft een consortium van Nederlandse, Belgische en Spaanse bibliotheek-, media- en kennisorganisaties het onderzoeksproject SMILES uitgevoerd. SMILES richtte zich op nieuwsmediageletterdheid bij jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar, en heeft geresulteerd in lesmateriaal om jongeren te leren desinformatie te herkennen en tegen te gaan. Een uitgevoerde effectmeting liet zien dat het lesmateriaal positieve effecten had op de mediawijsheid van leerlingen, en dat de trainers de lesmodules in de toekomst (zij het soms met aanpassingen) willen blijven gebruiken. 

Lees meer over het onderzoek en de lesmodules

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Aankondiging onderzoeken voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs

Halverwege augustus 2023 starten de drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs: voorschoolse educatie (VE) en primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken worden uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening in 2022-2023 voor baby’s, dreumesen en peuters, en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs vormgeven. Bekijk hier alvast de vragenlijsten in PDF. Contactpersonen ontvangen medio augustus een uitnodigingsmail met link naar de digitale vragenlijst. De vragenlijsten kunnen tot en met 22 september worden ingevuld. 

Lees meer over de start van deze onderzoeken

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Onderzoeksronde 2023 van het Expertisepunt Basisvaardigheden geopend

Elk jaar publiceert het Expertisecentrum Basisvaardigheden een onderzoeksagenda, waarbinnen voorstellen voor onderzoeken kunnen worden ingediend. Ook de bibliotheek kan hiervoor een voorstel indienen. De onderzoeksagenda van 2023 – Kunnen meedoen in de samenleving – heeft twee thema’s: ‘Maatschappij en participatie’ (met als speerpunt ‘Gezin en basisvaardigheden’) en ‘Professionalisering’ (met als speerpunten ‘Sociaal werk en basisvaardigheden’ en ‘Basisvaardigheden en de inclusieve arbeidsmarkt’). Er kunnen maximaal zes onderzoeken worden uitgevoerd voor een vast bedrag van €66.000 per onderzoek. Aanvragen is mogelijk tot 11 september. 

Lees meer over de onderzoeksronde

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Netwerk van ouders essentieel bij deelname kinderen aan taalstimulerende activiteiten

In opdracht van Stichting Lezen en Schrijven is door het ITTA onderzocht welke factoren een rol spelen in het stimuleren van laagtaalvaardige ouders om hun kinderen (blijvend) te laten deelnemen aan taalstimulerende activiteiten. Het onderzoek resulteerde in verschillende aanbevelingen die o.m. bibliothecarissen en gezondheidswerkers kunnen gebruiken om ouders bewust te maken van het aanbod aan taalstimulerende activiteiten, om ervoor te zorgen dat er aanbod is waarvoor de ouders kiezen en om ervoor te zorgen dat zij hier ook blijvend aan deelnemen. 

Lees meer over het onderzoek

Duurzaamheid in de cultuur- en bibliotheeksector

Duurzaamheid en cultuur kunnen elkaar versterken, maar er is wel een stevige impuls nodig om de verduurzaming van de cultuursector te versnellen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in het advies Cultuur Natuurlijk. De Raad schetst in het advies een stand van zaken, en doet verschillende aanbevelingen aan o.a. culturele organisaties, overheden, fondsen en brancheverenigingen. Bibliotheken die willen verduurzamen kunnen sinds juni tevens gebruikmaken van een nieuwe tool: de Groene Menukaart voor Bibliotheken

Lees meer over het advies van de Raad voor Cultuur

Aan de slag met publieksdata

In deze tijd van digitalisering is werken met publieksdata voor elke culturele instelling van belang: om je publiek beter te leren kennen, nieuwe doelgroepen aan te boren, wensen en verwachtingen in kaart te brengen en het verdienvermogen te vergroten. De Taskforce Publieksdata probeert de kennis en kunde over werken met publieksdata in de culturele sector te vergroten en ervoor te zorgen dat de sector gezamenlijk belangrijke stappen zet. In het e-zine Meer met publieksdata is meer te lezen over de plannen en acties van de Taskforce, en zijn inspirerende voorbeelden over werken met publieksdata te vinden. 

Lees meer over het e-zine en de Taskforce Publieksdata