Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | maart 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: Voorschoolse educatie

Bibliotheken organiseerden in schooljaar 2021-2022 een breed scala aan lees- en mediabevorderende activiteiten voor baby’s, peuters en kleuters. Met dit aanbod bleven zij flink inzetten om laaggeletterdheid bij de jonge doelgroep te voorkomen. Bibliotheken spanden zich in voor meer samenwerkingen met partners en hielden focus op taalarme gezinnen. Lees meer >

Hoe je data kunt inzetten om het IDO te evalueren, verantwoorden en verbeteren? 

Sinds de start van het programma Digitale inclusie wordt data verzameld over het aanbod, de opbrengsten en doelgroep van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Data over het aantal IDO’s, het aantal en type gestelde vragen, de geboden hulp en de (potentiële) bezoekers wordt steeds meer ingezet om de IDO dienstverlening te evalueren, optimaliseren en verantwoorden. Wil je ook graag met deze data aan de slag, maar weet je niet waar je moet beginnen? Deze vraag stond centraal tijdens de sessie Monitoring Digitale inclusie van Stephanie Kuijper (Opgavemanager Basisvaardigheden) en Annemiek van de Burgt (Onderzoeksadviseur) op de Nationale IDO Dag 2023. Heb je deze sessie gemist of wil je de presentatie nog eens bekijken? In Bibliotheekblad nummer 4 vind je een uitwerking van deze sessie en de PowerPoint van de sessie is online terug te vinden. Bekijk de presentatie >

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Gegevenslevering Wsob Financieel 2022 

De dataverzameling rondom de financiële Gegevenslevering Wsob 2022 is eind maart van start gegaan. Deze data wordt toegevoegd aan het dossier Bibliotheekstatistiek over 2022. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. De financiële vragenlijst kan tot en met 1 mei worden ingevuld. Eind maart hebben alle contactpersonen voor de vragenlijst financieel een uitnodigingsmail ontvangen. Heb je de uitnodigingsmail voor financieel gemist? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nl, onder vermelding van de betreffende vragenlijst. Lees meer over de start van dit onderzoek>

Basisvaardigheden voor volwassenen

Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen is gestart. Met dit onderzoek wordt de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken rondom de product- en dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2022 in kaart gebracht. De vragenlijst is opgedeeld in drie onderdelen 1) dienstverlening basisvaardigheden inclusief basisvaardigheden algemeen, 2) Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders en 3) Informatiepunt Digitale Overheid. De uitnodigingen voor deelname aan dit onderzoek zijn per e-mail verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je de uitnodigingsmail voor de vragenlijst gemist? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nlLees meer over de start van dit onderzoek>

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Nieuwswijsheid tegen desinformatie. Doen?!

Op dinsdag 18 april 2023 organiseren De Haagse Hogeschool, Beeld & Geluid en de KB het congres Nieuwswijsheid tegen desinformatie. Doen?! Dit is een kennis- en inspiratiebijeenkomst voor professionals in het voortgezet onderwijs, bibliotheken en de journalistiek. In een gevarieerd programma met plenaire en deelsessies staat het belang van nieuwswijsheid in het onderwijs centraal en worden de ervaringen en onderzoeksresultaten van het Europese mediawijsheidproject SMILES gepresenteerd. Meer over het congres >

Wat weten we al uit onderzoek over participatie in de informatiesamenleving?

Vanuit de programma’s Digitale inclusie en Digitaal burgerschap dragen bibliotheken bij aan de maatschappelijke opgave participatie in de informatiesamenleving. Om de programma’s zo goed mogelijk af te stemmen op de burger, is meer inzicht in de doelgroep wenselijk. Omdat er al veel onderzoek is gedaan naar digitale vaardigheden en digitale weerbaarheid heeft de KB aan ECBO gevraagd in kaart te brengen wat er al uit (wetenschappelijk) onderzoek bekend is over deze thema’s en de doelgroep. De rapportage van ECBO biedt inzicht in de omvang en diversiteit van het onderzoek en biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Lees meer over het onderzoek van ECBO >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Zorgen om ontwikkeling van jonge kinderen door overmatig en zittend mediagebruik

Een kwart van de ouders van 0- en 1-jarigen geeft aan dat hun kind minstens 2 uur per dag naar een beeldschermen kijkt. Jonge kinderen tot en met 6 jaar besteden gemiddeld 100 minuten per dag aan digitale media, met name op tablet, telefoon of tv. Dit blijkt uit een verdiepend onderzoek van Netwerk Mediawijsheid dat is uitgebracht tijdens de Media Ukkie Dagen. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat digitaal mediagebruik vaak samengaat met stilzitten en dat dit toeneemt als kinderen ouder worden. Het huidige mediagebruik bij jonge kinderen is aanzienlijk meer dan dat de World Health Organisation (WHO) adviseert. Volgens deze officiële richtlijnen zouden kinderen tot 2 jaar geen schermtijd moeten hebben en kinderen tot 5 jaar maximaal 1 uur per dag. Lees de rapportage van Netwerk Mediawijsheid >

Hoofdlijnenrapportage CBCT 2018-2022

Onlangs heeft de CBCT de certificeringsronde voor Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal afgerond (2018-2022). In een hoofdlijnenrapportage deelt CBCT haar eerste, algemene bevindingen over de sterktes en zwaktes in de branche, naar aanleiding van de audits die in de periode 2018-2022 zijn uitgevoerd. De CBCT concludeert dat de branche het relatief goed doet op de normen Missie & Visie, Strategie en Beleid (norm 1), Middelen (norm 2) en Producten & Diensten (norm 5). De grootste uitdagingen zijn geconstateerd rondom de normen Resultaten en Verantwoording (norm 6), Mensen (norm 3) en Samenwerking (norm 4). Lees de hoofdlijnenrapportage van CBCT >