Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2021

  1. Bronvermelding

Gebruikte bronnen bij dit onderzoek

Arends-Tóth, J. (2021). ’Internetgebruik van huishoudens en personen’. ICT, Kennis en Economie 2021. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bommeljé, Y. & Keur, P.A. (2013). De burger kan het niet alleen. PBLQatie nr. 41, juni 2013, Sdu Uitgevers.

Buisman, M. & Houtkoop, W. (2014). Laaggeletterdheid in kaart. Den Bosch/Utrecht: ecbo/Stichting Lezen en Schrijven.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). Bibliotheekstatistiek 2021. Den Haag: KB.

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). Van voorlezen naar lezen: een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10(3), p. 157-175.

Christoffels, I., Baay, P., Bijlsma, I. & Levels, M. (2016). Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Den Bosch/Maastricht: Ecbo/ROA, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven.

De Levende Sollicitatiegids (2022). Aanbod Walk&Talk 2021.

Deursen, A. van (2018). Digitale ongelijkheid in Nederland anno 2018. Enschede: Universiteit Twente, in opdracht van Mediawijzer.net.

Digisterker (2022). Certificaten cursus Werken met de e-overheid. Enschede: Stichting Digisterker.

Digitale Overheid (2020). NL DIGIbeter 2020. Agenda Digitale Overheid – Geactualiseerde versie.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Kamerstuk, 18-3-2019.

Eurostat (2022). E-government activities of individuals via websites. Geraadpleegd op 19-8-2022.

Hoek, S. van & Burgt, A. van (2021). Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen. Onderzoeksresultaten Bibliotheekmonitormeting Basisvaardigheden 18+, 2020. Den Haag: KB.

Israël, F., M. Kingma, A. Zielman & S. van As (2016). Aanpak van laaggeletterdheid. Den Haag: Algemene Rekenkamer.

KB (2021). Uitvoeringsplan Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers. Den Haag: KB.

KB (2022). Outputregistratietool: registraties Informatiepunten Digitale Overheid. Den Haag: KB.

KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) & Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) (2021). Netwerkagenda. Openbare bibliotheekvoorzieningen 2021-2023.

Keizer, M. (2019). Lezen ≠ Begrijpen. De invloed van beperkte leesvaardigheid op de omgang met financiële problemen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Knops, R. (2018). Digitale inclusie. Iedereen moet kunnen meedoen. Kamerbrief, 12-12-2018.

Lankhorst, H. & Raaijmakers, M. (2019). Doorbreek de cyclus van laaggeletterheid. Strategisch stappenplan gezinsaanpak. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen (Stichting Lezen/KB).

Manifestgroep en openbare bibliotheken (2018). Digitale Inclusie, Ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (2021). Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021. Den Haag: Ministerie van EZK.

Non, M., Dinkova, M. & Dahmen, B. (2021). Word digi-beter of blijf achter? Digitale vaardigheden en arbeidsmarktuitkomsten in Nederland. Den Haag: Centraal Planbureau (CPB).

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (2022). Jaarstatistieken 2021 Programmabezoeken, deelnemers en certificaten. Den Haag: Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

Oomes, M. & Hermans, M. (2022). ’De impact van digivaardigheidscursussen in de bibliotheek’. Dossier Impact. Den Haag: KB.

Plantinga, S. & Kaal, M. (2018). Hoe mediawijs is Nederland? Onderzoek mediawijsheid. Amsterdam: Kantar Public, in opdracht van Mediawijzer.net.

Rathenau Instituut (2022). Digitale vaardigheden voor technologisch burgerschap. Geraadpleegd op 19-8-2022.

Sapulete, S., Asmoredjo, J., Hoff, M. van der, & Zeeman, N. (2019). Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Eindrapport. Rotterdam: Ecorys, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aker, E. van den., Brink, M. van den., Halewijn, E., Siekman, B. & Smits, T. (2022). Rapportage evaluatieonderzoek Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders. Amsterdam: ITTA UvA, in opdracht van KB.

Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) (2021). Administratie deskundigheidsbevordering 2020.

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.