Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Financiën

Financiering van aanbod rondom basisvaardigheden

Basisvaardigheden meestal gefinancierd door bibliotheken

Net als voorgaande jaren hebben veruit de meeste bibliotheken in de reguliere begroting budget vrijgemaakt ter bekostiging van de activiteiten in het kader van basisvaardigheden voor volwassenen (88%). Daarnaast ontvangen veel bibliotheken voor de werkzaamheden rondom basisvaardigheden voor volwassenen financiering van gemeente(n) (71%), de KB (69%) en WEB-middelen (64%). 

De bibliotheken die zelf budget hebben vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden doen dat meestal structureel (92%): met jaarlijks terugkerende financiering, voor het behouden of onderhouden van producten of diensten. Daarnaast heeft 36% van de bibliotheken die de dienstverlening zelf financieren dit in 2022 middels een incidentele bijdrage gedaan. Dit is eenmalige financiering, vaak bedoeld voor de opstart van nieuwe projecten. Het aandeel bibliotheken dat een incidentele bijdrage aan de dienstverlening rondom basisvaardigheden levert, is sinds 2020 ongeveer een derde. Deze incidentele bijdragen worden met name ingezet voor de inhoudelijke invulling van projecten, de training van personeel en facilitaire voorzieningen. 

Uit welke bronnen werd de dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2022 gefinancierd? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)
 
Budget basisvaardigheden vrijgemaakt door de bibliotheek 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Structureel 85% 83% 83% 89% 88% 92%
Incidenteel 51% 62% 48% 34% 34% 36%
Is het budget dat de bibliotheek in 2022 heeft vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom basisvaardigheden structureel en/of incidenteel? (Selectie: bibliotheken die de dienstverlening rondom basisvaardigheden zelf financieren / N: 120)

Digitale inclusie subsidie wordt besteed volgens begroting

Ongeveer negen op de tien bibliotheekorganisaties heeft het subsidiebedrag voor het project Digitale Inclusie over 2022 besteed zoals in de begroting is opgesteld (87%). De bibliotheekorganisaties die het subsidiebedrag niet hebben besteed zoals opgesteld in de begroting hebben aangegeven dat er sprake was van een onderbezetting, waardoor niet alle personeelskosten gemaakt werden zoals verwacht, en dat zij door corona later zijn begonnen met activiteiten. 

Heeft jouw bibliotheekorganisatie het subsidiebedrag voor het project Digitale Inclusie over 2022 besteed zoals het in de begroting is opgesteld? (Selectie: bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid / N: 137)