Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Basisvaardigheden voor volwassenen 2022

  1. Samenwerkingspartners en beleid

Partners en beleid rondom basisvaardigheden

Gemeenten blijven vaste partner

Bibliotheken werken met veel en diverse partners samen op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen. Net als voorgaande jaren werken vrijwel alle bibliotheken samen met de gemeente(n) (99%). Het is belangrijk dat deze samenwerking er al is, want vanaf 1 januari 2023 krijgen de gemeentes ook de regie op de Informatiepunten Digitale Overheid en moeten zij de IDO's in samenwerking met de bibliotheken in stand houden en doorontwikkelen. Aandachtspunt is overigens wel dat de bestaande samenwerkingen niet altijd al met de afdelingen bij de gemeente zijn waar deze nieuwe taak belegd wordt. 

Ook met Stichting Lezen en Schrijven (53%), ROC (46%) en SeniorWeb (46%) wordt veel samengewerkt.  

Figuur 14: Met welke partners, buiten de KB en POI om, heeft jouw bibliotheekorganisatie in 2022 formele afspraken gemaakt over de samenwerking rondom basisvaardigheden voor volwassenen? (Selectie: alle bibliotheken / N: 137)

Beleid

Doorverwijzing van groot belang in samenwerking gemeente 

Naast de subsidiegerelateerde relatie tussen de bibliotheek en de gemeente bestaat de samenwerking veelal uit het doorverwijzen naar de bibliotheek (78%). Daarnaast wordt er ook veel samengewerkt met de gemeente(n) in het kader van de subsidierelatie buiten de reguliere financiering van de gemeente (71%), het maken van prestatieafspraken (71%) en als samenwerkingspartner (digi)Taalhuis (70%). In het verloop van de samenwerking met de gemeente is de afgelopen jaren nauwelijks iets veranderd. 

Op welke wijze werd er met de gemeente(n) rondom basisvaardigheden voor volwassenen samengewerkt? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / N: 135)

Bibliotheken zijn verdeeld over invulling regierol gemeente

In de samenwerking met de gemeente rondom basisvaardigheden vindt 48% van de bibliotheken dat de gemeente voldoende een regierol inneemt. Daarbij geven bibliotheken bijvoorbeeld aan dat er veel initiatief door de gemeente werd genomen, zij het voortouw nam in overleggen en er een projectleider is aangesteld. Een vijfde van de bibliotheken is van mening dat de gemeente(n) deze rol nog onvoldoende pakt. In de toelichting geven bibliotheken hierbij onder andere aan dat er veel personele wisselingen zijn bij de gemeente, dat beleid rond laaggeletterdheid ontbreekt, dat de taken niet duidelijk zijn belegd of dat de gemeente wel ondersteunt, maar niet de regie nam. 

In hoeverre ben je het eens met de stelling: “In 2022 pakte mijn gemeente(n) voldoende een regierol op in de aanpak rondom laaggeletterdheid”? (Selectie: alle bibliotheken die samenwerken met gemeente / N: 135)