Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

  1. Kernfuncties

Een analyse van de wijze waarop bibliotheken invulling geven aan de kernfuncties uit de wet
Om invulling te geven aan de kernfuncties uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) organiseren bibliotheken diverse activiteiten.

In 2016 tekende zich een forse stijging af tot ruim 97 duizend activiteiten en ook in de registraties over 2017 zien we een forse stijging terug. Op basis van nauwkeurige registratie (door 68% van de bibliotheken) en schatting (door 32% van de bibliotheken) komt het aantal georganiseerde activiteiten voor 2017 op circa 145 duizend uit. Het grootste deel van de activiteiten is ingericht rondom de thema’s leesbevordering & kennismaking met literatuur (57,7 duizend activiteiten) en educatie & ontwikkeling (55,5 duizend activiteiten). Hoewel het aandeel activiteiten op het vlak van kunst & cultuur (14,5 duizend), kennis & informatie (10,4 duizend) en ontmoeting & debat (6,9 duizend) nog relatief klein is, bieden bijna alle bibliotheekorganisaties activiteiten rondom deze kernfuncties aan.

In de dienstverlening die op de vijf kernfuncties aangeboden wordt, werken bibliotheken met veel en diverse partnerorganisaties samen. Vrijwel alle bibliotheken werken met de gemeente(n) en basisscholen samen. Ook met Stichting Lezen & Schrijven, kinderopvanginstellingen en het voortgezet onderwijs wordt door veel bibliotheken samengewerkt.

Met diverse metingen die zijn uitgezet via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP), is onderzoek uitgevoerd naar de verdere invulling van de kernfuncties. Zo is in het kader van Tel mee met taal en Kunst van Lezen onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden, BoekStart en de Bibliotheek op school. Hieruit blijkt o.a. dat vrijwel alle bibliotheken producten en/of diensten aanbieden voor basisvaardigheden voor volwassenen, deelnemen aan BoekStart voor baby’s en dienstverlening bieden voor het primair onderwijs. Met de Bibliotheek op school zijn in het schooljaar 2016-2017 circa 562,5 duizend basisschoolleerlingen en 46 duizend vmbo-leerlingen bereikt.