Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Impact

  1. Aan de slag met impact: instrumenten en hulpmiddelen

Overzicht van instrumenten en hulpmiddelen bij effectmeting en impactmanagement

Impactmonitor

De Impactmonitor (voorheen: Effectenmonitor) van de KB helpt bibliotheken bij het meten van de resultaten van cursussen. De Impactmonitor biedt een set standaard vragenlijsten om op eenvoudige wijze effecten te meten. Het onderzoek uitzetten en rapporteren kan ook, middels een persoonlijk bibliotheekportal.

Ga naar de Impactmonitor

Bibliotheekinzicht

Proeftuinproject Meervoudig verantwoorden

Om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten startte de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in 2017 een proeftuinproject. Doel was bibliotheken te helpen de verwachte kosten en opbrengsten van diensten beter zichtbaar te maken. Het resultaat: een methode voor het berekenen van de kostprijs voor bibliotheekdiensten én een handreiking voor bibliotheken om de effecten van bibliotheekdiensten te bepalen en meten.

Ga naar de eindresultaten van het proeftuinproject

Proeftuinproject

Impact Planning and Assessment Guide

De Bill & Melinda Gates Foundation ontwikkelde een handleiding om deelnemers aan het Global Libraries Program te ondersteunen bij het plannen, evalueren en rapporteren van de impact van hun programma’s. De gids bespreekt stap voor stap wat er komt kijken bij het voorbereiden en uitvoeren van een impactonderzoek en linkt daarbij naar handzame instrumenten en hulpbronnen.

Ga naar de Planning and Assessment Guide

Kinderen achter pc

Europeana Impact Playbook

Samen met impactkenners ontwikkelde Europeana voor professionals op het gebied van cultureel erfgoed een handboek voor het bepalen en meten van impact. In dit eerste deel gaat men in op het identificeren en uitwerken van impact. Daarnaast wordt een eerste opstap geboden naar impactmeting. In zes stappen kan de lezer, met dank aan theorie, tools, huiswerkopdrachten en workshops, meteen zelf aan de slag.

Ga naar het Impact Playbook For Museums, Libraries, Archives and Galleries

Europeana Impact Playbook

Impactwijzer

Om goede doelen te helpen meer impactgericht te werken, ontwikkelde De Impact Challenge – een gezamenlijk initiatief van verschillende doelen – in samenwerking met Sinzer een praktische handleiding voor impactgericht werken. Ook voor bibliotheken zijn hierin praktische tips te vinden voor het plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten en voor het creëren van een impactgerichte organisatiecultuur.

Ga naar de Impactwijzer

Inspiring Learning for All Framework

Met het Inspiring Learning for All Framework biedt de Arts Council England’ musea, bibliotheken en archieven een kader voor het verbeteren van hun prestaties en het beoordelen van hun impact. De online toolkit helpt bij het meten van de leeropbrengsten van activiteiten. Inclusief tools en templates voor maken van vragenlijsten en verzamelen van data.

Ga naar het Inspiring Learning for All Framework

Inspiring Learning for All Framework

Taal voor het leven

Partners van Taal voor het Leven kunnen op verschillende manieren de opbrengsten van hun taalprogramma’s meten. Het gaat daarbij om programma’s met een duur van minstens zes maanden. Middels voortgangstoetsen meet men bijvoorbeeld de progressie die deelnemers maken in hun lees-, schrijf- en rekenvaardigheid. Met een vragenlijst rondom sociale inclusie kan men daarnaast meten of deelnemers – naar eigen inschatting – groei hebben doorgemaakt in hun maatschappelijke participatie.

Ga naar de meetinstrumenten van Taal voor het Leven

Taal voor het leven

Tool voor taalcoaching

Het Begint met Taal ontwikkelde een instrument om organisaties te helpen bij het organiseren, begeleiden en monitoren van taalcoaching. Bibliotheken die zijn aangesloten bij Het Begint met Taal kunnen hiermee hun taalcoachingsprogramma’s evalueren onder taalvrijwilligers en deelnemers. Ook is het mogelijk de vorderingen van een deelnemer bij te houden, zodat aan het einde van het traject duidelijk is wat de coaching heeft opgeleverd.

Meer informatie via de website van Het Begint met Taal

Twee personen achter een laptop.

Leerdoelencatalogus

De Leerdoelencatalogus is ontwikkeld om het NT2-onderwijs te kunnen toespitsen op de behoeften en mogelijkheden van cursisten. Op basis van concrete voorbeelden maakt de catalogus concreet welke rollen– consument, opvoeder, werkzoekende – cursisten in het dagelijks leven kunnen hebben en welke handelingen en vaardigheden daarbij horen. De Leerdoelencatalogus is ontwikkeld voor het formele NT2-onderwijs, maar kan ook binnen het non-formele aanbod houvast en inspiratie bieden voor een intake of evaluatiegesprek.

Zie de website van Taaluniversum

 Leerdoelencatalogus

BIS-monitor

De BIS-monitor van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een instrument voor zelfevaluatie waarmee je als culturele organisatie beter zicht krijgt op de culturele, maatschappelijke en economische waarde van je activiteiten. Het biedt een digitale handleiding ter reflectie op deze maatschappelijke waarde. Bovendien geeft het tips voor een zelfevaluatietraject waarvan de resultaten geschikt zijn om mee te nemen in de verantwoording richting subsidieverstrekkers.

Ga naar de BIS-monitor

BIS-monitor

Participatieladder

De Participatieladder helpt het niveau van maatschappelijke participatie van mensen vast te stellen. De ladder bestaat uit zes stappen – of treden – die elk een bepaalde mate van deelname aan de samenleving weerspiegelen: van sociaal geïsoleerd tot werkend in een betaalde baan. Dit instrument kan helpen bij het bepalen van het instapniveau van cursisten en de groei die zij tijdens het doorlopen van een (taal)traject doormaken.

Meer informatie op de site van het Platform Participatie en via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Participatieladder

PiëzoMethodiek

De PiëzoMethodiek helpt mensen in een kwetsbare positie bij hun participatie, integratie en emancipatie in de samenleving. De methode kent vijf fases waarin deelnemers op basis van verschillende activiteiten – soms ook in een bibliotheek – worden gestimuleerd steeds actiever mee te doen in de maatschappij. De fasen – vergelijkbaar met die van de Participatieladder – kunnen in een speciaal deelnemersvolgsysteem worden bijgehouden.

Ga naar de website van Piëzo voor meer informatie

PiëzoMethodiek

Zelfredzaamheid-Matrix

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de openbare gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. De matrix onderscheidt vijf gradaties van zelfredzaamheid, die op verschillende levensdomeinen kunnen worden toegepast.

Ga naar de Zelfredzaamheid-Matrix

Zelfredzaamheid-Matrix

De Effectenarena

Met de Effectenarena kun je met een groep betrokkenen de hoofdelementen van een interventie en de door hen veronderstelde effecten beschrijven. Met behulp van een schematisch overzicht brengen betrokkenen stapsgewijs in kaart waaruit hun interventie precies bestaat, wat ervoor nodig is om de interventie uit te voeren en wat volgens hen de opbrengsten zijn. De Effectenarena helpt tijdens planvorming en de uitvoering van een interventie bij het helder krijgen van acties en beoogde effecten.

Ga naar de Effectenarena

De Effectenarena