Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier Trends

  1. Voorwoord

Het dossier Trends samengevat
Demografische, economische en technologische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de manier waarop we leren, werken, consumeren en samenleven. Als middelpunt van de lokale gemeenschap hebben openbare bibliotheken daar dagelijks mee te maken. Deze veranderingen leiden tot nieuwe vragen over de rol van de bibliotheek.
Dossiers Trends

In dit dossier beschrijven we maatschappelijke trends op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ongelijkheid die ontstaat als mensen niet dezelfde kansen kunnen grijpen, de veranderingen in mediagedrag, lezen en nieuwsconsumptie, de gevolgen van de datasamenleving die nu ontstaat, flexibilisering op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de publieke ruimte, burgerbetrokkenheid en publieksparticipatie.

We plaatsen de trends in een bredere context en proberen er duiding aan te geven: wat betekenen deze ontwikkelingen voor bibliotheken? Daarover kunnen bibliotheken zelf uiteraard het beste nadenken. We hopen dat een trendverkenning zoals deze kan bijdragen aan dat denkproces. Bovendien is het trenddossier nooit af. Het is een momentopname die voortdurend aangevuld kan worden en voorzien van nieuwe contexten.  

Totstandkoming

De gegevens die zijn verwerkt in de artikelen komen uit verschillende bronnen. Soms gaat het om onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd. Daarnaast zijn externe bronnen gebruikt, zoals publicaties van provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's), onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dit zijn onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GfK, Motivaction, Stichting lezen, Stichting lezen en Schrijven, Mediawijzer.net, Bibliotheekblad en IP.