Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Impactmonitor

  1. Resultaten beide modules

Welke impact hebben beide modules gemaakt?

Achtergrondkenmerken cursisten

De achtergrondkenmerken van cursisten kunnen we bekijken voor alle cursisten die een vragenlijst hebben ingevuld. Deze worden namelijk bij de voormeting uitgevraagd of  - voor cursisten die aan de voormeting niet hebben meegedaan – bij de nameting.

Van alle aan de monitor deelnemende cursisten is een derde man (32%) en twee derde vrouw (68%). Voor Klik en Tik-cursussen en andere Computer en internet-cursussen en Digisterker-cursussen ligt het percentage mannelijke cursisten tussen de 32% en 36%. 

Vrijwel geen van de cursisten is onder de 35 jaar. De cursisten bij Digisterker zijn significant vaker 75+ dan bij andere cursussen.

Bij Klik & Tik cursussen hebben cursisten significant vaker alleen basisonderwijs gedaan (13%) dan bij Digisterker en overige Computer & Internet cursussen (beiden 7%). Cursisten van Klik & Tik hebben juist significant minder vaak dan de andere cursisten HBO/WO niveau (Grafiek 4). 

 

Wanneer de soorten opleiding zijn gegroepeerd naar de niveaus laag, midden en hoog, zien we dat een stuk minder hoog opgeleiden een Klik & Tik-cursus volgen. Het aandeel laagopgeleiden is bij die soort cursussen juist het hoogst. 

Cursisten van Klik & Tik zijn significant veel minder vaak met pensioen (49%) dan de andere cursisten (57%-65%). Zij geven juist vaker het antwoord “nee” op de vraag of ze betaald werk hebben (19%). We beseffen ons dat de antwoorden “nee” en de uitsplitsingen daarvan elkaar niet uitsluiten en dat dit voor verwarring kan zorgen. In de nieuwe vragenlijsten wordt deze vraag aangepast. Cursisten van Digisterker hebben significant minder vaak een betaalde baan (Grafiek 6).

Veruit het grootste deel van de cursisten heeft Nederlands als moedertaal, circa 80%. Er zijn geen significante verschillen te zien tussen de moedertaal van cursisten van de verschillende soorten cursussen.

Deelnemers in de analyse

De motivatie van cursisten om deel te nemen aan de cursus verschilt per module. Cursisten die een cursus binnen de module Computer & Internet volgen, doen dit significant vaker voor hun werk of om beter een baan te kunnen zoeken. Cursisten die een cursus over E-overheid volgen doen dit significant vaker voor thuis.

Cursisten die een cursus op het gebied van Computer & Internet volgden, waren vaker van het bestaan van de cursus op de hoogte via het UWV of via vrienden/bekenden. Cursisten wisten vaker van de cursus E-overheid via de krant. 

Cursisten die de module Computer en Internet hebben gevolgd, maken significant minder gebruik van mobiele telefoons, laptops, tablets of computers dan cursisten die de module E-overheid hebben gevolgd.

Resulaten - vergelijking modules

Cursisten werd bij aanvang van de cursus gevraagd wat zij al weleens zelf doen op de computer. In onderstaande grafiek zijn de antwoorden weergegeven per module. Te zien is dat cursisten van E-overheid-cursussen vrijwel alle handelingen al significant vaker alleen deden dan de cursisten van de Computer & Internet cursussen. Dit is te verklaren door het lagere instapniveau van de Computer & Internet cursussen. Alleen het zoeken naar werk deden Computer & Internet cursisten al even vaak als de E-overheid cursisten.

 

Na afloop van de cursus werden cursisten weer gevraagd naar de handelingen die zij al weleens alleen doen op de computer. Ook in deze nameting zien we dat cursisten van E-overheid-cursussen vrijwel alle handelingen significant vaker alleen doen dan de cursisten van Computer & Internet cursussen. Met uitzondering van spelletjes spelen, foto’s en filmpjes kijken en het zoeken naar werk; deze handelingen worden door alle cursisten ongeveer even vaak alleen gedaan. Het feit dat E-overheid cursisten handelingen vaker alleen uitvoeren dan Computer & Internet cursisten zegt overigens niks over de voortgang naar aanleiding van de cursus. De cijfers daarover komen later in dit rapport aan bod. 

Cursisten werd gevraagd of zij buiten de cursus om hebben geoefend, hetzij thuis of ergens anders. We zien dat cursisten van E-overheid-cursussen significant vaker buiten de cursus oefenen.

In onderstaande grafiek is de attitude van cursisten met betrekking tot het veilig gebruik van de computer en het internet te zien. Te zien is dat cursisten van cursussen over E-overheid op bijna alle vlakken hoger scoren dan cursisten van Computer en Internet (C&I) cursussen. Een derde van de E-overheid cursisten en een kwart van de C&I cursisten weet hoe ze een veilig wachtwoord moeten aanmaken. Grofweg een tiende weet waaraan gevaarlijke e-mails zijn te herkennen. Drie op de tien E-overheid-cursisten en 15% van de C&I cursisten voeren updates van programma’s uit wanneer het programma hierom vraagt. Twee derde van de E-overheid cursisten en ongeveer de helft van de C&I cursisten hebben een virusscanner op hun computer.

Dezelfde vragen zijn aan de cursisten gesteld na afloop van de cursus. Nog steeds zien we dat E-overheid cursisten hoger scoren op alle vragen dan C&I cursisten. Maar beide groepen cursisten scoren op alle vragen wel beter dan in de 0-meting. Het verschil tussen de 0-meting en 1-meting wordt in het volgende hoofdstuk per module besproken.

In de nameting werd de cursisten gevraagd wat het volgen van de cursus hen heeft opgeleverd. We zien dat zes op de tien E-overheid cursisten en bijna de helft van de C&I cursisten zeggen dat ze door het volgen van de cursus beter mee kunnen doen in de samenleving en respectievelijk 36% en 43% kunnen een beetje beter meedoen. Ruim de helft van de E-overheid cursisten en vier op de tien C&I cursisten zeggen dat ze minder afhankelijk zijn geworden van anderen (vier op de tien en vijf op de tien een beetje minder afhankelijk). Het beter kunnen vinden van een baan is voor minder dan een tiende een gevolg van de cursus, maar op deze vraag antwoord dan ook twee derde met ‘weet ik niet’, wat betekent dat ze waarschijnlijk niet op zoek waren naar een baan. Grofweg zes op de tien durven door de cursus meer met de computer en het internet te doen (grofweg drie op de tien een beetje meer). Vier op de tien C&I cursisten en de helft van de E-overheid cursisten zeggen de bibliotheek hierna ook vaker te zullen gebruiken (grofweg een tiende een beetje vaker) voor andere dingen en twee derde heeft zin om door te leren (twee op de tien een beetje zin). Ongeveer zes op de tien (en een kwart een beetje) gebruiken de computer door deze cursus vaker.