Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Samenwerking primair onderwijs

Samenwerkingen in het primair onderwijs

Bibliotheken werken samen met ruim 5 duizend basisscholen

In het schooljaar 2022-2023 waren er in Nederland 6.840 schoollocaties voor het primair onderwijs. Het werkgebied van de bibliotheken telde 6.773 scholen, waarvan 6.152 basisscholen en 621 scholen voor het speciaal (basis)onderwijs (so, sbo en (v)so) (DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 2023a).

Alle openbare bibliotheken in Nederland werken samen met het primair onderwijs. In totaal wordt met 6.137 schoollocaties samengewerkt: 89% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken.[1] Met 5.719 van deze scholen wordt samengewerkt op het gebied van leesbevordering (93%), en met 1.881 scholen op het gebied van digitale geletterdheid (31%). Het gaat hierbij zowel om algemene samenwerking zonder contract of gezamenlijke inspanningsafspraken als om structurele samenwerking volgens de aanpak de Bibliotheek op school of een vergelijkbare aanpak. Met 1.678 schoollocaties (27%) wordt samengewerkt op het gebied van cultuureducatie.

Het aandeel scholen waarmee wordt samengewerkt ligt met 89% hoger dan in 2020-2021, toen het om 80% van de scholen ging. Deze data zijn evenwel niet goed vergelijkbaar door een gewijzigde vraagstelling. In het onderzoek over voorgaande jaren werd enkel gevraagd naar structurele samenwerking. In het huidige onderzoek is zowel gevraagd naar structurele samenwerking als naar algemene samenwerking zonder contract of gezamenlijke inspanningsafspraken. Op deze wijze wordt een algemene samenwerking (het leveren van producten en diensten in de bibliotheek en/of op de schoollocatie) onderscheiden van een structurele samenwerking volgens de aanpak de Bibliotheek op school of vergelijkbare aanpak.

 

Met hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied werkt jouw bibliotheek samen (peildatum 31 juli 2023)? (Selectie 2022-2023: bibliotheken in Nederland, N: 134) *
* Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het primair onderwijs is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder één bibliotheek die niet heeft deelgenomen aan dit onderzoek. De cijfers op deze pagina hebben betrekking op alle 134 openbare bibliotheken in Nederland en niet alleen op de bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek (133).

Met hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied werkt jouw bibliotheek samen op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie (peildatum 31 juli 2023)? (Selectie: bibliotheken in Nederland, N: 134) *
*Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het primair onderwijs is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder één bibliotheek die niet heeft deelgenomen aan dit onderzoek. De cijfers op deze pagina hebben betrekking op alle 134 openbare bibliotheken in Nederland en niet alleen op de bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek (133).

[1]  Volgens de adressenlijst van DUO Onderwijsonderzoek & Advies zijn er in totaal 6.773 schoollocaties met bekostigd onderwijs in het werkgebied van de bibliotheken. Met 6.040 (89%) van de schoollocaties op deze lijst werken bibliotheken samen. Daarnaast zijn er 97 schoollocaties waarmee bibliotheken aangeven samen te werken, die niet voorkomen op de lijst van DUO Onderwijsonderzoek & Advies omdat zij geen (aparte) bekostiging ontvangen. Dit zijn o.a. particuliere scholen en scholen die geen eigen vestigingsnummer hebben maar waarschijnlijk onderdeel zijn van één van de scholen die wel met een eigen vestigingsnummer op de adressenlijst staan (koepelscholen). Dit brengt het totale aantal schoollocaties waarmee wordt samengewerkt op 6.137.