Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Gezinsaanpak

Het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in taalarme gezinnen

Bibliotheken besteden speciale aandacht aan taalarme gezinnen

Vader met kind en boek

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om laaggeletterd te worden. Om dat te voorkomen, wordt steeds meer ingezet op de gezinsaanpak richting taalarme gezinnen. Met het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders bijvoorbeeld, legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders. Tussen 1 maart 2021 en 1 juli 2022 gingen 110 bibliotheekorganisaties binnen het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders aan de slag om hun gezinsaanpak rondom geletterdheid voor ouder en kind te verbeteren. Dit kon met een eenmalige subsidie. Maar liefst 83% van de deelnemende bibliotheken zag de kwaliteit van haar gezinsaanpak stijgen (Van den Aker et al., 2022). 

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in het voorkomen van laaggeletterdheid bij taalarme gezinnen. Naast het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders is de meest voorkomende manier voor bibliotheken om taalarme gezinnen te bereiken via de coördinatie van de VoorleesExpress (63%). Hierin is sinds 2017 een stijgende lijn te zien: destijds verzorgde 38% van de bibliotheken de coördinatie van de VoorleesExpress. Uit cijfers van de VoorleesExpress (2022) blijkt dat in 2021 in totaal 3.700 gezinnen met de VoorleesExpress zijn bereikt. 

Ook werken veel bibliotheken samen met partners die zich richten op taalarme gezinnen, zoals consultatiebureaus, (digi)Taalhuizen, gemeenten en maatschappelijk dienstverleners (61%). Iets meer dan de helft van de bibliotheken werkt met een BoekStartcoach (55%) en/of voert actief beleid op een betere verbinding tussen de preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid (56%). Bijna de helft van de bibliotheken organiseert activiteiten gericht op preventie-curatie rondom de gezinsaanpak (47%). 

Wat deed jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 om taalarme gezinnen te bereiken? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)