Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Stimuleringsregeling Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 oktober 2020
De KB stelt ook voor 2020 subsidie beschikbaar voor het breder uitdragen en borgen van leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Dit gebeurt binnen de Bibliotheek op school. De deadline voor het aanvragen van de subsidie is 11 november 2020.
Inhoudsblokken

De subsidie wordt ingezet als impuls voor het verbreden en borgen van de methodiek Leesplezier voor kinderen met leesproblemen in de Bibliotheek op school. Dit in aansluiting op de gelijknamige opleiding voor leesconsulenten.

De leesconsulent heeft een voortrekkersrol. De belangrijkste voorwaarde is dat de bibliotheek de leesconsulent in staat stelt om de kennis uit de opleiding toe te passen op een aantal scholen met de Bibliotheek op school. Bij succes borgt de bibliotheek de aanpak bij de betreffende scholen en rolt deze in de toekomst uit op andere scholen in het werkgebied.

Voorwaarden

  • De leesconsulent heeft de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ gevolgd.
  • De subsidie kan voor 1 leesconsulent worden aangevraagd.
  • De leesconsulent maakt een implementatieplan m.b.v. het bijgevoegde stramien.
  • De leesconsulent implementeert de methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem op 3 basisscholen.
  • Deze basisscholen beschikken over internet en hardware (pc/laptop/tablet).
  • De bibliotheek investeert zelf ook een bedrag in uren en/of materialen.
  • De bibliotheek zorgt voor een inhoudelijke en financiële verantwoording via een evaluatieformulier dat eind mei 2021 wordt toegezonden.

Wie komen in aanmerking voor de subsidie?

Basisbibliotheken verspreid over Nederland, waarvan een of meer leesconsulenten de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ heeft / hebben afgerond.

De bibliotheek ontvangt de subsidie voor extra uren voor de inzet van een leesconsulent.

De subsidie bedraagt € 4.000,- voor een basisbibliotheek. De subsidie kan alleen voor de hoofdvestiging worden aangevraagd.

Van de bibliotheken wordt verwacht dat ze ernaar streven de werkwijze te borgen in het reguliere beleid. Je ontvangt praktische ondersteuning m.b.t. het implementatieplan.

Indienen tot 11 november 2020  

De aanvragen dienen uiterlijk 11 november 2020 in het bezit te zijn van de KB. Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het bijgevoegde Aanvraagformulier en het in te vullen Stramien voor een implementatieplan.

Een aanvraag is pas ingediend als deze volledig is. De aanvraag kan per mail worden verstuurd naar subsidieloket@kb.nl  o.v.v. Kinderen met leesproblemen.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zolang het budget strekt. Uiterlijk 11 december 2020 ontvang je bericht van de KB of de subsidieaanvraag wordt toegekend.

Subsidiereglement

Het volledige Subsidiereglement en de regels zijn hier na te lezen: