Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

In 2021 is een nieuw initiatief gestart dat wil bijdragen aan gelijke kansen in de digitale samenleving. Vanaf 1 januari wordt in opdracht van Stichting Pica de programmalijn Digitaal burgerschap ingericht, een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken. Deze programmalijn heeft tot doel burgers - jong en oud - een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te manifesteren in de digitaliserende wereld, en om bibliotheken zo toe te rusten dat zij de doelgroepen hierin optimaal kunnen ondersteunen.
Inhoudsblokken
Afbeelding
Afbeelding
Animatietekening van 2 personen met een laptop

Bibliotheekconvenant en Netwerkagenda

De programmalijn wordt ingericht in samenhang met het Bibliotheekconvenant 2020-2023 en de bijbehorende Netwerkagenda, waarmee de bibliotheeksector de schouders zet onder drie belangrijke maatschappelijke opgaven. Deze programmalijn valt niet alleen onder de opgave rondom participatie in de informatiesamenleving, maar houdt ook zeker verband met de andere twee opgaven: het streven naar een geletterde samenleving en een leven lang leren en ontwikkelen. Bij de inrichting werken de KB, SPN en bibliotheken samen in de uitvoering, waarbij de KB optreedt als penvoerder en coördinator.

Planning

2021 is een voorbereidingsjaar, waarin wordt geïnventariseerd er al is en wat er nodig is. Met een gezamenlijke impactanalyse wordt eerst de maatschappelijke impact van bestaande interventies geduid. Ook worden bouwstenen ontwikkeld, met onder andere scholing voor medewerkers en tools voor effectmeting. Met een aantal kansrijke interventies wordt geëxperimenteerd in proeftuinen van twee POI’s en vijf bibliotheken. De voorbereiding van de proeftuinen gaat in juni van start, waarna tussen 1 september 2021 en 31 maart 2022 de proeftuinen zullen worden uitgevoerd. Op basis van deze ervaringen wordt het financieringsprogramma voor de periode 2022-2025 ingericht, waaraan alle bibliotheken kunnen meedoen. 

Proeftuinen digitaal burgerschap

De bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen gaan de komende maanden aan de slag als proeftuin op het gebied van digitaal burgerschap. De vijf bibliotheken richten zich onder meer op citizen science, digitale wereldburgers en de 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren.

Lees meer over de proeftuinen >

Bouwstenen

De inrichting van het programma wordt vormgegeven in vijf bouwstenen: Netwerk, Programmering, Expertise, Onderzoek en Communicatie. Bibliotheken en POI’s worden van harte uitgenodigd aan elk van deze sporen een actieve bijdrage te leveren.