Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden.
Inhoudsblokken

Over digitaal burgerschap 

Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen die technologie biedt en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren. Digitaal burgerschap betekent ook dat je je onderdeel voelt van de publieke zaak, ervaren dat je die zelf ook kunt vormgeven en dat je bereid bent actief bij te dragen aan het maatschappelijk debat, ook als dat online wordt gevoerd.

Over de programmalijn 

De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Vanuit hun natuurlijke positie in het informatielandschap kunnen zij samenwerken om digitaal burgerschap te positioneren in het hart van lokale gemeenschappen. Zij kunnen burgers – jong en oud – vaardig en weerbaar maken, waardoor zij beter kunnen meedoen in een bijdragen aan de digitaliserende samenleving. Tot eind maart 2022 werd de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied. 

Bouwstenen

De inrichting van het programma is vormgegeven in vijf bouwstenen: Netwerk & Beleid, Programmering, Expertise, Onderzoek en Communicatie. Bibliotheken en POI’s worden van harte uitgenodigd aan elk van deze sporen een actieve bijdrage te leveren.

Proeftuinen digitaal burgerschap

De bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen gingen tijdens het inrichtingsjaar aan de slag als proeftuin op het gebied van digitaal burgerschap. De vijf bibliotheken richtten zich onder meer op citizen science, digitale wereldburgers en de 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren.

Lees meer over de proeftuinen >

Netwerkagenda 

De programmalijn draagt bij aan de Netwerkagenda, waarmee de bibliotheeksector gezamenlijk de schouders zet onder drie belangrijke maatschappelijke opgaven: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren en ontwikkelen. De inrichting van de programmalijn digitaal burgerschap valt vooral binnen de tweede opgave, maar houdt ook zeker verband met de andere twee.

De programmalijn digitaal burgerschap wordt gefinancierd door Stichting Pica. Bij de inrichting werken de KB, SPN en bibliotheken samen in de uitvoering, waarbij de KB optreedt als penvoerder en coördinator. 

Wat is digitaal burgerschap?