Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gebruiksvoorwaarden Bnetwerk

Inhoudsblok

Uitgangspunten Bnetwerk

 • Bnetwerk is een site voor het openbare bibliotheeknetwerk in Nederland. De site belicht via een thematische indeling de verschillende werkgebieden van de KB in relatie tot het OB-netwerk. Medewerkers in het netwerk kunnen op Bnetwerk relevante, actuele en betrouwbare informatie vinden voor de uitvoering van hun werk. Bnetwerk is een openbare site, die voor iedereen toegankelijk is (zonder inlog).
 • De website www.bnetwerk.nl wordt beheerd en onderhouden door de KB. De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer van de KB is 27377634.
 • Bezoekers van de website Bnetwerk worden in deze gebruiksvoorwaarden 'Gebruiker' genoemd.

Gebruik van Bnetwerk

 • Gebruikers staan er jegens de KB voor in dat ze handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief en/of het invullen van een formulier op Bnetwerk laat een Gebruiker (persoons)gegevens over zichzelf achter. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van Bnetwerk. Zie ook de Privacyverklaring Bnetwerk.

Gebruik van tekst en afbeeldingen op Bnetwerk

 • De teksten op Bnetwerk zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht rust bij de KB.
 • Op veel afbeeldingen op Bnetwerk rust auteursrecht van derden. Dat geldt zowel voor foto’s als illustraties. Het auteursrecht rust bij de persoon of organisatie die bij de afbeelding vermeld staat.
 • Auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen mogen alleen worden gedownload of geprint voor privégebruik. Verdere verspreiding of (her)publicatie (digitaal of op papier) is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden met uitzondering van het genoemde in het volgende artikel.
 • Ter ondersteuning van een eigen tekst mogen korte passages of kleine afbeeldingen worden geciteerd mits de bron (waar het gepubliceerd is) en de maker van de tekst of afbeelding worden vermeld (“citaatrecht”). Voor teksten is de maker de KB en de bron Bnetwerk. Bij afbeeldingen zijn dat de bron en de maker die bij de afbeelding vermeld staan.

Gebruik van het Bnetwerk-logo

 • Het Bnetwerk-logo is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht rust bij de KB.
 • Ter ondersteuning van een eigen tekst mag het logo worden geciteerd mits de bron (de Bnetwerk-site) en de maker van het logo (de KB) worden vermeld (“citaatrecht”). Dit kan als volgt: © KB, bron: Bnetwerk.nl.

Aansprakelijkheid

 • Deze website van de KB wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
 • De KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB.

Overige bepalingen

 • De KB kan deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend gemaakt op www.bnetwerk.nl. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020.
 • Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waartoe deze gebruiksvoorwaarden aanleiding mochten geven, zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Koninklijke Bibliotheek, mei 2020

Download Gebruiksvoorwaarden Bnetwerk mei 2020