Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gebruiksvoorwaarden Bnetwerk

Inhoudsblok

Uitgangspunten Bnetwerk

 • Bnetwerk is een site voor het openbare bibliotheeknetwerk in Nederland. De site belicht via een thematische indeling de verschillende werkgebieden van de KB in relatie tot het OB-netwerk. Medewerkers in het netwerk kunnen op Bnetwerk relevante, actuele en betrouwbare informatie vinden voor de uitvoering van hun werk. Bnetwerk is een openbare site, die voor iedereen toegankelijk is (zonder inlog).
 • De website www.bnetwerk.nl wordt beheerd en onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek. De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer van de KB is 27377634.
 • Bezoekers van de website Bnetwerk worden in deze gebruiksvoorwaarden 'Gebruiker' genoemd.

Gebruik van Bnetwerk

 • Gebruikers staan er jegens de KB voor in dat ze handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief, het invullen van een formulier en/of het plaatsen van een reactie (in het kader van Trefpunt Leermiddelen) op Bnetwerk laat een Gebruiker (persoons)gegevens over zichzelf achter. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van Bnetwerk. Zie ook de Privacyverklaring Bnetwerk.

Gebruik van tekst en afbeeldingen op Bnetwerk

 • De teksten op Bnetwerk zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht rust bij de KB.
 • Op veel afbeeldingen op Bnetwerk rust auteursrecht van derden. Dat geldt zowel voor foto’s als illustraties. Het auteursrecht rust bij de persoon of organisatie die bij de afbeelding vermeld staat.
 • Auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen mogen alleen worden gedownload of geprint voor privégebruik. Verdere verspreiding of (her)publicatie (digitaal of op papier) is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden met uitzondering van het genoemde in het volgende artikel.
 • Ter ondersteuning van een eigen tekst mogen korte passages of kleine afbeeldingen worden geciteerd mits de bron (waar het gepubliceerd is) en de maker van de tekst of afbeelding worden vermeld (“citaatrecht”). Voor teksten is de maker de KB en de bron Bnetwerk. Bij afbeeldingen zijn dat de bron en de maker die bij de afbeelding vermeld staan.

Gebruik van datasets op Bnetwerk

Openbare data 

De datasets van Bibliotheeknetwerk worden beheerd door de afdeling Onderzoek van de KB. Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit houdt in dat de gegevens die de KB verzamelt via de Bibliotheekmonitor in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob en andere themametingen in principe openbaar zijn. Uitgangspunt voor de publicatie daarvan op deze website is te allen tijde dat deze gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken, maar niet tot personen, omwille van de privacybescherming. 

Hergebruik 

Hergebruik van de datasets van Bibliotheeknetwerk is toegestaan op basis van de licentie CC-BY (Naamsvermelding). Onderdeel daarvan is dat bij elk hergebruik van de data vermeld moet worden dat de gegevens afkomstig zijn van de KB (maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de KB instemt met het resultaat van het hergebruik). 

Disclaimer 

De KB geeft geen garanties ten aanzien van de continuïteit, actualiteit en juistheid van zowel deze website als de datasets die hierop gepubliceerd worden. 

Een beoordeling plaatsen bij het Trefpunt Leermiddelen (Trefpunt) op Bnetwerk

 • Het is mogelijk om een beoordeling te plaatsen bij een leermiddel door sterren te kiezen bij ‘Jouw beoordeling’. Hiervoor moet de Gebruiker een aantal velden verplicht invullen: sterren voor 4 aspecten, het 'titel review'-veld, het 'review'-veld en de velden voor voornaam, achternaam en e-mailadres. Hierna en na het drukken op de knop, wordt een bevestiging getoond dat de beoordeling is ingediend.
 • Voorwaarde voor het plaatsen van een beoordeling bij een leermiddel is dat de Gebruiker als medewerker of vrijwilliger werkzaam is bij een openbare bibliotheek, een POI of een contentleverancier. De redacteur/moderator stelt op basis van het gebruikte e-mailadres vast of dat het geval is. Als dat volgens de redacteur/moderator niet het geval is, dan krijgt de beoordelaar het bericht dat deze niet gerechtigd is een reactie te plaatsen.
 • Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mag een beoordeling die de Gebruiker bij het Trefpunt wenst te plaatsen niet:  a)  op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;  b)  inbreuk maken op rechten van anderen, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de privacy;  c)   in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;  d)  leiden tot het overbrengen van virussen, malware of andere programmatuur die een  geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe‐eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Bnetwerk of Trefpunt en/of de computersystemen van Bnetwerk of Trefpunt te omzeilen;  e)  een commercieel karakter hebben of;  f)   op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens de KB of derden.

   
 • Een ingezonden beoordeling wordt niet direct zichtbaar op het Trefpunt, maar eerst beoordeeld door een redacteur/moderator. Deze is vrij om naar eigen inzicht kleine wijzigingen door te voeren die de kwaliteit of duidelijkheid van de geplaatste beoordeling ten goede komt. Als de redacteur/moderator ingrijpende wijzigingen aanbrengt of de informatie afkeurt, zal de redacteur/moderator de Gebruiker over de wijziging informeren of de reden voor afkeuring laten weten.

Gebruik van het Bnetwerk-logo

 • Het Bnetwerk-logo is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht rust bij de KB.
 • Ter ondersteuning van een eigen tekst mag het logo worden geciteerd mits de bron (de Bnetwerk-site) en de maker van het logo (de KB) worden vermeld (“citaatrecht”). Dit kan als volgt: © KB, bron: Bnetwerk.nl.

Aansprakelijkheid

 • Deze website van de KB wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
 • De KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB.

Overige bepalingen

 • De KB kan deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden voorafgaand aan de inwerkingtreding bekendgemaakt op www.bnetwerk.nl. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2021.
 • Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waartoe deze gebruiksvoorwaarden aanleiding mochten geven, zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Koninklijke Bibliotheek, 7 juli 2021