Informatie voor het bibliotheeknetwerk

De bibliotheek voor mensen met een leesbeperking

Onderzoeksartikel
Laatst bijgewerkt: 27 juli 2023
In de dienstverlening van openbare bibliotheken neemt lezen een centrale plek in. Voor 250 duizend mensen is dat niet vanzelfsprekend: zij hebben vanwege een visuele beperking moeite met lezen. Ook voor dyslectici brengt het traditionele aanbod van de bibliotheek problemen met zich mee. Voor deze en andere mensen met een leesbeperking biedt Aangepast Lezen een uitkomst. Deze bibliotheekvoorziening stelt iedereen met een leesbeperking in staat om te lezen en biedt laagdrempelig en gebruiksvriendelijk toegang tot literatuur en informatie.
Afbeelding
Meisje met koptelefoon
Inhoudsblok
Wat verstaan we onder een leesbeperking?

In de Wet ter implementatie van de leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering van de leesgehandicaptenverordening wordt de volgende definitie van een leesbeperking aangehouden.

Een leesgehandicapte is een persoon:

 • die blind is; of
 • met een visuele beperking die niet zodanig kan worden verbeterd dat de persoon het gezichtsvermogen krijgt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van een persoon zonder een dergelijke beperking en waardoor de persoon niet in staat is in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder een dergelijke beperking gedrukte werken te lezen; of
 • met een waarnemings- of andere leesbeperking waardoor de persoon niet in staat is in wezenlijk dezelfde mate als een persoon zonder een dergelijke beperking gedrukte werken te lezen; of
 • die anderszins, ten gevolge van een fysieke beperking, niet in staat is een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien of zijn ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen noodzakelijk wordt geacht (Artikel 15m).

Op basis van deze verklaring onderscheidt Bibliotheekservice Passend Lezen globaal vijf categorieën van mensen met een leesbeperking:

 • blinden;
 • slechtzienden;
 • dyslectici;
 • mensen met een cognitieve beperking, zoals afasie;
 • mensen met een motorische beperking, zoals reuma, fibromyalgie, dystonie, multiple sclerose of de ziekte van Parkinson.

Exacte omvang doelgroep onbekend

Het aantal mensen met een leesbeperking wordt in Nederland niet exact geregistreerd. De meest concrete cijfers zijn beschikbaar over mensen met een visuele beperking. Het Oogfonds meldde in 2018 dat naar schatting ongeveer 250 duizend mensen te maken hebben met ernstig zichtverlies; dit zijn vooral volwassenen (Oogfonds & Specsavers, 2018). Naast mensen met een visuele beperking wordt de grootste groep mensen met een leesbeperking gevormd door dyslectici. Binnen deze groep zijn kinderen en jongeren sterk vertegenwoordigd. Cijfers over de omvang van deze groep zijn niet eenduidig, maar wijzen wel op een toename. Bij de introductie van de vergoede dyslexiebehandeling is uitgegaan van 3,6% van de basisschoolleerlingen met een dyslexieverklaring (Blomert, 2005). Uit recenter onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt echter dat aan het eind van het basisonderwijs 7,5% van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft en aan het eind van het voortgezet onderwijs 14% (Inspectie van het Onderwijs, 2019a-b). Over het aantal mensen dat moeite heeft met lezen vanwege een cognitieve of motorische beperking zijn geen cijfers beschikbaar.

Grote impact op dagelijks leven

Over de impact van een visuele beperking of leesbeperking op het dagelijks leven is meer bekend. Beide beperkingen brengen in eerste instantie praktische en technische problemen met zich mee, maar ook op psychosociaal vlak is de impact groot (o.a. Bartiméus, 2009; Flynn & Lord, 2015; Oogfonds & Specsavers, 2018; Slade & Edwards, 2015). Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat mensen die blind of slechtziend zijn het meeste moeite hebben met reizen en verplaatsen (70%), gevoelens, tijd en energie (52%) en opleiding, werk en geld (41%). Naast hulpmiddelen en ondersteuning hebben zij vooral behoefte aan een verandering in de houding van de maatschappij ten aanzien van een visuele beperking. Desondanks zijn negen op de tien mensen met een visuele beperking (tamelijk) tevreden over de wijze waarop zij kunnen deelnemen aan de samenleving (Kappen et al., 2018).

Aangepaste leesvormen van groot belang

Waar sommige vormen van vrijetijdsbesteding lastig te beoefenen zijn voor mensen met een visuele beperking, is lezen nog wel een mogelijkheid. Boeken, kranten en tijdschriften worden in aangepaste leesvormen beschikbaar gesteld en kunnen zo in grotere letters, in braille, of in audio gelezen worden. Deze aangepaste leesvormen zijn erg belangrijk voor mensen met een visuele beperking en bieden hen dezelfde voordelen als iedere andere lezer: lezen geeft hen een goed gevoel, leert hen nieuwe dingen, vermindert stress en biedt hen de mogelijkheid te ontsnappen aan de realiteit (Creaser et al., 2012).

Welke aangepaste leesvormen zijn er?
 • Audiolezen: boeken, kranten en tijdschriften in gesproken vorm, hoorcolleges en hoorspelen. Deze materialen zijn op verschillende manieren te beluisteren: via apps, via online players of andere afspeelapparaten voor streaming en op Daisy-cd; 
 • Braillelezen: boeken en tijdschriften, gedrukt in braille; 
 • Letterlezen: boeken, kranten en tijdschriften in grote letterdruk (inclusief jumbolezen: kinderboeken met een grote letter); 
 • Combilezen: combinaties van leesvormen, zoals audio en letter of braille en voelbare tekeningen, bijvoorbeeld voeljeboekjes en karaokelezen.
Invloed van audio-ondersteuning op leesstrategieën bij leerlingen met dyslexie

Veel middelbareschoolleerlingen met dyslexie krijgen audio-ondersteuning, waarbij de tekst wordt voorgelezen. Hoewel dit hun leesproblemen kan compenseren, leren ze daardoor niet altijd even goed om leesstrategieën toe te passen. Audio-ondersteuning stuurt lezers meer lineair – van begin tot eind – door teksten, waardoor het gebruik van leesstrategieën wordt belemmerd. Deze lezers worden daardoor niet getraind in het scannen van koppen en het zoeken naar trefwoorden (Knoop-van Campen et al., 2021).

Toegankelijkheid verankerd in de wet

Het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap verplicht landen sinds 2016 ertoe om mensen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Toegang tot informatie is hier een onderdeel van. Het gedachtegoed van dit VN-Verdrag is verankerd in de Nederlandse Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Sinds 1 januari 2017 staat in de wet ook een algemene norm voor toegankelijkheid. Deze norm stelt onder meer dat scholen, werkgevers en bedrijven hun aanbod toegankelijk moeten maken wanneer dit niet ‘onevenredig belastend’ is. Op die manier hoeven mensen met een beperking steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap als basis is in 2018 het actieprogramma Onbeperkt Meedoen! geïnitieerd. Doel van dit programma is dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Vanuit de actielijn Participatie en Toegankelijkheid wordt op landelijk niveau ingezet op toegankelijke boeken, kranten, tijdschriften en televisieprogramma’s en toegankelijkheid van bibliotheken. Hierbij gaat het zowel om fysieke als sociale toegankelijkheid en zowel om de collectie als om het gebouw en de bredere dienstverlening van de bibliotheken.

Onbeperkt Meedoen!

In 2018 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma Onbeperkt Meedoen! gestart, om mensen met een beperking dezelfde kansen in de samenleving te geven als ieder ander. Dit programma is een praktische uitwerking van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap.

Met Onbeperkt Meedoen! wordt gewerkt aan zeven thema’s:

 • Bouwen en Wonen: iedereen moet een gebouw kunnen betreden;
 • Werk: mensen met een beperking moeten dezelfde baankansen hebben als ieder ander;
 • Onderwijs: alle kinderen en jongeren moeten toegang hebben tot onderwijs en een aanbod krijgen dat bij hen past;
 • Vervoer: iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen;
 • Participatie en Toegankelijkheid: sport, cultuur, bibliotheken en media moeten voor iedereen toegankelijk zijn;
 • Zorg en Ondersteuning: minder geregel bij het krijgen van zorg en ondersteuning;
 • Rijk als organisatie: de overheid wil het goede voorbeeld geven, door goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.

Uitzondering op auteursrecht

Om te waarborgen dat mensen met een leesbeperking toegang kunnen krijgen tot boeken, kranten en tijdschriften zijn er wettelijke kaders vastgesteld. Zo bevat de Auteurswet een uitzondering op het auteursrecht ten gunste van mensen met een beperking. Deze uitzondering maakt het mogelijk boeken in aangepaste leesvormen uit te brengen en uit te lenen zonder dat dit wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Met de Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening is deze beperking in de Auteurswet in 2018 uitgebreid en aangepast, anticiperend op de inwerkingtreding van het Verdrag van Marrakesh in de Europese Unie. Met dit verdrag is sinds begin 2019 de grensoverschrijdende uitwisseling van werken in toegankelijke vorm mogelijk en kunnen, onder bepaalde voorwaarden, titels uit buitenlandse collecties aangevraagd worden.

Programma Aangepast Lezen

Met de invoering van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in 2015 is het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap toegevoegd aan het takenpakket van de KB. Vanuit het programma Aangepast Lezen worden boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste leesvorm toegankelijk gemaakt. Om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werken Bibliotheekservice Passend Lezen, Dedicon en de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) hierin samen, onder regie van de KB. Bibliotheekservice Passend Lezen verzorgt het klantencontact, de selectie van titels voor de collectie en de toegankelijkheid van de collectie via haar website en catalogi. Dedicon en CBB dragen zorg voor de vervaardiging en distributie van het aangepaste materiaal: gesproken boeken, kranten en tijdschriften, braille, grote lettertijdschriften, digitale data, reliëf en maatwerk. Gezamenlijk worden onderzoeken en (innovatieve) projecten uitgevoerd. Ook wordt er nauw samengewerkt met de openbare bibliotheken, een vertegenwoordiging van gebruikers (Lezersraad, testgroep en leespanel) en belangen- en expertiseorganisaties, zoals Vereniging Onbeperkt Lezen, de Oogvereniging, Bartiméus en Koninklijke Visio. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de Mediafederatie over de praktische uitvoering van de dienstverlening. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking.

Afbeelding
Infographic over de partijen die samenwerken binnen het programma Aangepast Lezen
Wat doet Aangepast lezen precies?

De bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen stelt iedereen met een leesbeperking in staat om te lezen en biedt op laagdrempelige en gebruiksvriendelijke wijze toegang tot literatuur en informatie. Hiertoe wordt de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking, waarin boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen) worden aangeboden, onderhouden en verbeterd in nauwe samenspraak met de klant.

Daarnaast wordt binnen Aangepast Lezen samengewerkt met andere organisaties in en buiten het bibliotheekwezen om de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een leesbeperking te vergroten. Op deze wijze draagt Aangepast Lezen eraan bij dat mensen met een leesbeperking in maatschappelijk en cultureel opzicht volwaardig kunnen participeren (KB, 2019a).

Register Omgezette Werken Algemene Lectuur

In het online, openbare Register Omgezette Werken Algemene Lectuur publiceert Dedicon de werken die sinds 1 januari 2019 zijn omgezet naar een toegankelijke versie voor mensen met een leeshandicap. De werken zijn vindbaar op titel, auteur, uitgever en ISBN. Het register bevat uitsluitend werken van Algemene Lectuur (fictie en non-fictie).

Met dit Register van Omgezette Werken Algemene Lectuur draagt Dedicon zorg voor de openbaar toegankelijke registratie van werken die zijn omgezet voor de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking, conform Artikel 3 uit de Regeling Toegankelijke Lectuur voor mensen met een leesbeperking. De publicatie van het openbaar toegankelijk register vervangt hiermee de meldingsplicht van een voorgenomen omzetting uit eerdere regelingen.

Circa 54 duizend gebruikers Bibliotheekservice Passend Lezen

De collectie van de Bibliotheekservice Passend Lezen is exclusief beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. In 2022 telde de Bibliotheekservice Passend Lezen ruim 54 duizend gebruikers (bijna 53 duizend personen en bijna 1,5 duizend instellingen). Het merendeel van deze gebruikers maakt gebruik van Passend Lezen vanwege dyslexie (51%) of een visuele beperking (30%). Van de leden is 53% jonger dan 18 jaar. Jeugdleden maken met name gebruik van Passend Lezen vanwege dyslexie, volwassenen vanwege een visuele beperking. Naast de 54 duizend gebruikers van de Bibliotheekservice Passend Lezen zijn met de Dienst Passend Lezen in de bibliotheek in 2022 ruim 2,5 duizend bibliotheekleden bediend (Bibliotheekservice Passend Lezen, 2023). Via deze dienst wordt een deel van de audiocollectie van Bibliotheekservice Passend Lezen aangeboden aan bibliotheekleden.

Leden Bibliotheekservice Passend Lezen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Personen* 40.437 37.607 37.208 42.130 45.118 51.618 52.640 52.863
Instellingen* 951 678 852 1.097 1.252 1.391 1.422 1.483
Dienst Passend Lezen in de bibliotheek - - - 2.222 3.029 1.899** 2.330 2.573

Bron: Bibliotheekservice Passend Lezen, 2023.

* In 2016 en 2017 is het aantal leden gedaald door de invoering van contributie.

** In 2020 is het aantal gebruikers van de Dienst Passend Lezen in de bibliotheek gedaald vanwege ontdubbeling. Sinds 2020 worden klanten één keer geteld.

Ruim 1,8 miljoen uitleningen Passend Lezen

De totale collectie van Passend Lezen bestond in 2022 uit circa 98 duizend gesproken boeken, 190 gesproken kranten en tijdschriften en circa 21 duizend brailleboeken. Naast boeken, kranten en tijdschriften omvat de collectie van Passend Lezen ook hoorspelen, hoorcolleges en - op aanvraag - reliëfwerk (zoals landkaarten en plattegronden) en maatwerk (bijvoorbeeld bijsluiters, contracten, vergaderstukken of gebruiksaanwijzingen). In totaal werden in 2021 via Passend Lezen circa 1,9 miljoen materialen uitgeleend. Het merendeel van deze uitleningen betrof boeken (66%), die veel in gesproken vorm werden uitgeleend: via streaming of Daisy-cd (Bibliotheekservice Passend Lezen, 2023). Buiten de Bibliotheekservice Passend Lezen om wordt ook ander leesmateriaal voor mensen met een visuele beperking aangeboden, zoals studie- en vaktitels, folders, informatiemateriaal en overheidspublicaties (De Leesbutler), de kandidatenlijst voor de verkiezingen en belastingformulieren.

Collectie Bibliotheekservice Passend Lezen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Boeken 87.212 90.415 83.985 86.426 101.214 115.800 119.667 121.549
   Daisy 72.954 74.893 67.644 68.872 81.813 94.310 96.709 97.862
   Braille 14.258 15.317 16.016 16.964 18.151 19.439 20.668 20.995
   Jumboletter - - 256 480 717 910 1.008 1.145
   Karaokelezen - - 69 110 228 302 355 416
   Voeljeboekje - - - - 305 321 346 391
   Overig * - 205 - - - 518 783 740
Kranten en tijdschriften** - 365 353 342 300 286 295 397
   Daisy - 281 272 261 145 123 129 190
   Braille - 84 81 81 46 42 43 61
Reliëfwerk - - - - - - 1.068 1.168
Totale collectie boeken, kranten en tijdschriften 87.212 90.780

  84.338

***

86.768 101.514 116.086 121.030 123.114

Bron: Bibliotheekservice Passend Lezen, 2023.

* In 2016 zijn de volgende uitleningen in deze categorie opgeteld: Karaokeboeken, Jumboletter, Voeljeboekje, hoorspelen en hoorcolleges. Vanaf 2017 zijn Karaokeboeken, Jumboletter, Voeljeboekje in aparte categorieën uitgesplitst. Hoorcolleges en hoorspelen zijn vanaf 2017 in audiolezen: streaming en Daisy-cd meegeteld.

** In 2016 zijn de volgende uitleningen in deze categorie opgeteld: audio-cd en grootletter. Vanaf 2017 zijn de grootletteruitleningen in een aparte categorie uitgesplitst. Uitleningen op audio-cd zijn vanaf 2017 in Audiolezen: Daisy-cd meegeteld.

Uitleningen Bibliotheekservice Passend Lezen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Boeken 1.177.919 1.228.918 1.170.664 1.184.926 1.191.705 1.300.430 1.251.704 1.218.159
   Audiolezen: streaming 327.856 380.790 429.654 504.022 569.892 673.738 682.918 695.089
   Audiolezen: Daisy-cd 844.126 840.125 731.855 667.707 604.924 606.863 549.513 506.055
   Braille 5.937 6.026 5.485 5.453 5.656 5.651 4.993 4.702
   Jumboletter - - 2.659 5.896 8.386 10.145 10.679 8.717
   Karaokelezen - - 983 1.789 1.782 3.711 3.031 3.085
   Voeljeboekje - - 28 59 65 51 70 67
   Overig* - 1.977 - - - 271 500 444
Kranten en tijdschriften 318.853 382.053 472.498 558.099 592.425 625.037 647.141 621.550
   Audiolezen: streaming 72.254 127.575 201.105 266.623 306.151 348.384 382.820 382.444
   Audiolezen: Daisy-cd 225.150 222.043 250.157 270.017 264.601 255.066 241.359 217.106
   Braille 21.449 21.007 17.071 16.385 15.964 15.327 15.201 14.159
   Groot Letter - - 4.165 5.074 5.709 6.260 7.761 7.841
   Overig** - 11.428 - - - - - -
Reliëf en maatwerk (op aanvraag)*** 1.011 1.280 1.383 1.780 1.681 1.240 1.226 1.648
Totaal aantal uitleningen**** 1.497.783 1.612.251 1.644.545 1.744.805 1.785.811 1.926.707 1.900.071 1.841.357

Bron: Bibliotheekservice Passend Lezen, 2023.

* In 2016 zijn de volgende uitleningen in deze categorie opgeteld: Karaokeboeken, Jumboletter, Voeljeboekje, hoorspelen en hoorcolleges. Vanaf 2017 zijn Karaokeboeken, Jumboletter, Voeljeboekje in aparte categorieën uitgesplitst. Hoorcolleges en hoorspelen zijn vanaf 2017 in audiolezen: streaming en Daisy-cd meegeteld.

** In 2016 zijn de volgende uitleningen in deze categorie opgeteld: audio-cd en grootletter. Vanaf 2017 zijn de grootletteruitleningen in een aparte categorie uitgesplitst. Uitleningen op audio-cd zijn vanaf 2017 in Audiolezen: Daisy-cd meegeteld.

*** Inclusief reliëf en maatwerk.

Dienstverlening van lokale bibliotheken

De lokale openbare bibliotheken zet vooral in op informatie over en kennismaking met de dienstverlening van Aangepast Lezen. In 2022 bood acht op de tien bibliotheekorganisaties informatie over Aangepast Lezen aan bij een informatiepunt over lezen met een leesbeperking (Van de Burgt & Klaren, 2023). Via de Dienst Passend Lezen wordt een deel van de audiocollectie van Bibliotheekservice Passend Lezen aangeboden. In 2022 maakten ruim 2,5 duizend bibliotheekleden gebruik van deze dienst en leenden zij bijna 20 duizend materialen (Bibliotheekservice Passend Lezen, 2023). Daarnaast wordt binnen de Jeugdbibliotheek aangegeven welke Lezen voor de lijst-titels in aangepaste vorm beschikbaar zijn. Met het verbeteren van de toegankelijkheid van de landelijke digitale openbare bibliotheek (e-books, luisterboeken) komt naar verwachting langzaamaan steeds meer van deze collectie beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. 

Aansluiting bij nationale leesbevorderingsprogramma’s

In de beleidsperiode 2017-2018 is Aangepast Lezen aangesloten bij nationale programma’s voor leesbevordering, zoals de Bibliotheek op school en BoekStart. Zo liet de pilot Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school van de KB zien dat zwakke lezers weer plezier in lezen krijgen als de juiste materialen en manieren worden gebruikt, zoals Daisy-cd's, Superboek, karaokelezen met Yoleo van Dedicon en de boekentips van het Makkelijk Lezen Plein (Geevers et al., 2014). In samenwerking met BoekStart en Koninklijke Visio is in 2019 het TastTasje geïntroduceerd. Het TastTasje is bedoeld om ouders van kinderen met een visuele beperking te informeren en te stimuleren om hun kind van jongs af aan kennis te laten maken met voelboekjes en andere aangepaste leesvormen, zoals audio en braille. De volgende stap vanuit Aangepast Lezen in de aansluiting bij de openbare bibliotheken is het realiseren van een aanbod basisvaardigheden – met de nadruk op digivaardigheden – voor mensen met een leesbeperking (KB, 2019). In 2020 is het project Een bibliotheek op school voor cluster 1 van start gegaan, met als doel scholen voor leerlingen met een visuele beperking te ondersteunen bij de realisatie van een toegankelijke schoolbibliotheek (KB, 2022a). In het beleidskader 2023-2026 vormen digitale toegankelijkheid, een bredere dienstverlening en de wensen van de klant belangrijke speerpunten (KB, 2022b).

Leesplezier voor kinderen met leesproblemen

Bibliotheken zetten zich voortdurend in om ook kinderen met een leesprobleem plezier te laten ervaren tijdens het lezen. Zonder leesplezier ontbreekt immers de motivatie die essentieel is voor de leesontwikkeling. Hiertoe is binnen de Bibliotheek op school de verdiepingsmodule Leesplezier voor kinderen met leesproblemen ontwikkeld. Evaluaties van deze module laten zien dat het loont te investeren in deskundigheidsbevordering van leesconsulenten: zij kunnen niet alleen basisschoolleerlingen ondersteunen die qua leesontwikkeling achterblijven, maar ook hun leerkrachten. Hierdoor wordt de bibliotheekdeur verder opengezet voor het kind, de leerkracht en de ouders. Leerkrachten geven aan dat zij kinderen dankzij de module meer leesplezier kunnen laten beleven gedurende hun leesontwikkeling. De volgende drie componenten van de module helpen daarbij:

 • Methodiek. De methodiek van de verdiepingsmodule Leesplezier voor kinderen met leesproblemen wordt als een waardevolle en noodzakelijke toevoeging gezien op het onderwijsaanbod. Daarom wordt de methodiek op alle scholen opgenomen in het lees- en activiteitenplan;
 • Collectie. Leerkrachten zijn verrast door het aanbod voor kinderen met een leesprobleem. Daardoor wordt er op veel scholen gewerkt aan een passende collectie, met  MakkelijkLezenPlein-boeken, theaterlezen, luister- en meeleesboeken. Ook de digitale mogelijkheden van onder andere Superboek en Yoleo worden genoemd;
 • Samenwerking. De samenwerking tussen leesconsulenten en het schoolteam is sterk verbeterd, evenals de deskundigheid van collega’s in de eigen bibliotheekorganisatie. Het verspreiden van de expertise van de leesconsulent heeft ertoe geleid dat deze meer en bewuster samenwerkt met leerkrachten en interne begeleiders en meer zichtbaar is bij de directie. Dit zorgt voor een betere afstemming op de behoefte van het kind en draagt bij aan adequate borging (Van der Aa, 2019; KB, 2021).
Digitale Inclusie met een leesbeperking

In 2020 is de KB het project Digitale Inclusie met een leesbeperking gestart. Samen met Bartiméus, Visio, de Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Passend Lezen en SeniorWeb ontwikkelt zij een pilot met workshops. Ouderen van wie het zicht langzaam vermindert, krijgen hulp bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden, waaronder digitale basisvaardigheden, e-books lezen, beeldbellen en digitale kranten en tijdschriften lezen. De pilotfase startte in het voorjaar van 2021 in vijf bibliotheken: Almere, Hardenberg, Midden-Brabant, OBA en Heiloo.

Wat is BoekStart?

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het doel is om ouders aan te moedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boeken en de bibliotheek te laten ontdekken. De bibliotheek heeft een coördinerende rol binnen BoekStart en maakt afspraken met de gemeente, de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang over de uitvoering ervan. De bibliotheek verzorgt de presentatiehoek in het consultatiebureau, reikt de BoekStartpakketten uit aan de ouders, richt een speciale hoek in voor baby's en verzorgt ouderactiviteiten. BoekStart maakt deel uit van een doorgaande lijn binnen het OCW programma Tel mee met Taal. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn, gevolgd door de Bibliotheek op school basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De aanpak is ontwikkeld door Stichting Lezen en de KB, als onderdeel van het programma Kunst van Lezen.

Wat is de Bibliotheek op school?

Het doel van de Bibliotheek op school is om op basis van een aantal vastgestelde bouwstenen samen met scholen de leesmotivatie, taal- en informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren. Bibliotheken, scholen en gemeenten werken op strategisch niveau structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande lijn binnen het OCW programma Tel mee met Taal. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn, gevolgd door de Bibliotheek op school basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De aanpak is ontwikkeld door Stichting Lezen en de KB, als onderdeel van het programma Kunst van Lezen.

Bronnen