Basisvaardigheden volwassenen
Om ongelijkheid te voorkomen en mensen blijvend te laten participeren in de samenleving, is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen en ontplooien.
Inhoudsopgave
Inhoudsblokken

De bibliotheek kan zich richten op werkende mensen (werk­nemers, werk­gevers, ZZP'ers) én ander­op werk­zoekenden. Er zijn dus 2 invals­hoeken voor mensen met beperkte basis­vaardig­heden: de werkenden bereiken en de werkzoekenden helpen een geschikte baan te vinden.

Mogelijke rol en programmering

 • De biblio­theek heeft een belang­rijke maat­­schap­pe­lijke taak in burgers toe te rusten, en draagt bij aan hun lang­­durige arbeids­­markt­­partici­patie en duur­­zame inzet­­baar­­heid. Zij onder­­scheidt zich van formele aan­­bieders van vol­wassenen­­educatie zoals ROC's, door het non-formele aan­bod. Dit is belangrijk, omdat sommige doel­­groepen negatieve asso­ciaties hebben met school. Zij volgen liever een traject in de biblio­­theek, waar ze vaak meer zelf­­vertrouwen opdoen, en geacti­­veerd en gemoti­­veerd raken om te gaan leren. Soms stromen ze door naar regulier onder­wijs. Het aan­bod is dan ook laag­­drempelig en persoonlijk. 
   
 • Biblio­­theken kunnen, met partners, de partici­patie­­opdracht van de gemeente onder­­steunen. Conform de Participatiewet (1 januari 2015) is de gemeente verant­woordelijk voor het begeleiden van inwoners naar werk, ook bij arbeids­­beperking. 
Klik voor voorbeelden van ondersteuning door bibliotheken

-  Het (digi)Taalhuis: verwijst mensen met een leer­vraag naar het juiste aan­bod in of buiten de biblio­theek.
-  Inloop­­spreek­uren voor werk­zoekenden om een vraag te stellen, te oefenen met CV en sollicitatie­brieven en ondersteuning rond werk.nl
-  Taalcafés: waar mensen infor­meel met elkaar praten en hun spreek­­vaardig­­heid verbeteren.
-  Laagdrempelige cursussen en programmering, met (lokale) partners. Bijvoorbeeld Walk & Talk, bijeen­komsten van JobOn en workshops of lezingen voor onder­nemers.
- Digitale cursussen en oefen­mogelijkheden op de computer van de biblio­theek, bijvoorbeeld over het online profiel en online solliciteren, zoals Presenteer jezelf of een work­shop LinkedIn.
- Programma’s van Stichting Lezen en Schrijven, zoals Werk ze! (een baan vinden) en Voor jezelf (je eigen bedrijf starten).
- Lesmaterialen en taal­coaching, bijvoorbeeld Lees en Schrijf! Taal op het werk van Oefenen.nl, WERK-portal.nl en het blended learning-traject Zoek werk met toolkit Zoek Werk van De Levende Sollicitatiegids.
- Cursussen Empowerment voor wie actief aan zijn toekomst wil werken, maar moeite heeft met bepaalde vaardig­heden. 
- Samen­­werking met het UWV. Denk aan cursussen aan­­bieden of het UWV facili­­teiten bieden, zoals de cursus­­ruimte met pc’s. UWV-mede­­werkers kunnen mensen door­­verwijzen naar biblio­­theek of (digi)Taal­huis bij signalen van beperkte basis­­vaardig­­heden. Ook helpt het taal­­panel van de biblio­theek bij brieven van het UWV.

 • Een goede (sociale) infra­­structuur voor inwoners is essen­­tieel. De fysieke biblio­­theek is open­­baar en laag­­drempelig toe­­gankelijk voor ieder­een. Zij vervult vaak een spil­­functie binnen lokale (taal)net­­werken en is belang­rijk in de keten­­aanpak en de infra­­structuur rond de aanpak van laag­­geletterd­­heid en om andere basis­­vaardig­­heden te verbeteren. Zij kan over­­heid, onder­­wijs en burgers verbinden.
   
 • Conform de Wet taaleis (1 januari 2016) moeten bijstands­­gerechtigden aan­­tonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Zo niet, en spannen zij zich onvoldoende in voor verbetering, dan kunnen gemeenten hun uit­kering verlagen. Gemeenten kunnen de wet als kans zien en inwoners helpen om hun vaardig­­heden te verbeteren. Met de biblio­­theek, naast het ROC, als partner.
   
 • Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardig­­heden zijn nodig om volwaardig deel te nemen op het werk én aan de samen­­leving. Veel mensen vol­doen hier niet aan. Dat is ook voor werk­­gevers voel­­baar: hoog ziekte­­verzuim, lagere produc­­tiviteit en meer ongelukken. Met partners kan de biblio­­theek de basis­­vaardig­­heden van werk­­nemers helpen verbeteren. Denk aan:
  -  Basis­­vaardig­­heden­­trajecten aan­­bieden aan werk­­gevers.
  -  Samen­­werken met SW-bedrijven, zoals een (wissel)collectie op locatie of een speciaal abonne­ment aan­­­bieden.
  -  Werk­gevers-events organiseren.
   
 • De biblio­theek kan ook dienst­­verlening bieden aan zzp’ers en andere onder­­nemers, zoals werk- en vergader­­plekken, infor­­meren over werk­­gevers­­zaken en bij­­scholen rond digita­­lisering.
   
 • Zie ook video Hoe vraag ik STAP-budget aan.

Leermiddelen

Zie ook de leermiddelen rond Werk & Inkomen in het Trefpunt leermiddelen.

Samenwerkingspartners

Klik voor een overzicht van mogelijke samenwerkingspartners
 • Gemeente
 • Dienst Werk en Inkomen
 • UWV Werkbedrijf
 • Bedrijven voor arbeidsbemiddeling, arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening
 • Overige bedrijven en werkgevers
 • Kamer van Koophandel
 • Ondernemersverenigingen
 • Leren & Werken
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • Opleiders (zowel ROC als commerciële partijen)

Effecten van samenwerking met werkgevers

Samen­werking met werk­gevers geeft de biblio­theek een ingang om minder (digi)taal­vaar­dige mensen te bereiken. Samen kun je een maat­plan maken om mensen te identi­ficeren en structu­reel te onder­steunen. Betrek hierbij vooral je lokale taal­net­werk.
Door te investeren in de (digi)taal­vaardig­heid van werk­nemers kun je negatieve effecten om­zetten naar positieve, en duur­zame inzet­baar­heid van mede­werkers en hogere mede­werkers­tevreden­heid realiseren.
Mede­werkers ervaren meer zelf­vertrouwen, zelf­standig­heid, durf om te vragen, ontwikkelings­mogelijk­heden en kansen op de arbeids­markt.
Voor de organisatie zijn de effecten: meer betrokken­heid en enthou­siasme, team­gevoel, effectievere communi­catie, een hogere productie en klant­tevreden­heid.

Bronnen en voorbeelden van collega's en partners

Klik voor bronnen en voorbeelden van collega's en partners