Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Stimuleringsregeling Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 november 2021
De KB stelt ook voor 2021 subsidie beschikbaar voor het breder uitdragen en borgen van leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Dit gebeurt binnen de Bibliotheek op school.
Inhoudsblokken

De subsidie wordt ingezet als impuls voor het verbreden en borgen van de methodiek Leesplezier voor kinderen met leesproblemen in de Bibliotheek op school. Dit in aansluiting op de gelijknamige opleiding voor leesconsulenten.

De leesconsulent heeft een voortrekkersrol. De belangrijkste voorwaarde is dat de bibliotheek de leesconsulent in staat stelt om de kennis uit de opleiding toe te passen op een aantal scholen met de Bibliotheek op school. Bij succes borgt de bibliotheek de aanpak bij de betreffende scholen en rolt deze in de toekomst uit op andere scholen in het werkgebied.

Achtergrond

In de periode 2016 - 2017 hebben Bibliotheek Den Bosch en Probiblio in opdracht van de KB een aantal pilots uitgevoerd binnen de Bibliotheek op school. Hierin werden materialen ingezet van Aangepast (Passend) Lezen en Makkelijk Lezen Plein (MLP), om te kijken of kinderen met leesproblemen daarmee meer plezier in lezen konden krijgen. Kinderen en leerkrachten reageerden enthousiast op de materialen. Er is een werkwijze ontwikkeld waarmee scholen op een effectieve manier aan de slag kunnen met geschikte materialen. Deze werkwijze is als Handboek via de toolkit van de Bibliotheek op school beschikbaar.

Daarnaast wordt sinds najaar 2017 de opleiding Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem binnen het opleidingenhuis van de Bibliotheek op school aangeboden aan leesconsulenten. Het enthousiasme bij de deelnemers is groot. Het daadwerkelijk implementeren van de werkwijze op scholen vraagt een extra stimulans. Evaluaties van voorgaande stimuleringsrondes zijn positief. 

Voorwaarden

  • De leesconsulent heeft de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ gevolgd.
  • De subsidie kan voor 1 tot maximaal 2 leesconsulenten worden aangevraagd.
  • Elke leesconsulent maakt een implementatieplan m.b.v. het bijgevoegde stramien.
  • Elke leesconsulent implementeert de methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem op 3 basisscholen.
  • Deze basisscholen beschikken over internet en hardware (pc/laptop/tablet).
  • De bibliotheek investeert zelf ook een bedrag in uren en/of materialen.
  • De bibliotheek zorgt voor een inhoudelijke en financiële verantwoording via een evaluatieformulier dat eind mei 2022 wordt toegezonden.

Wie komen in aanmerking voor de subsidie?

Basisbibliotheken verspreid over Nederland, waarvan een of meer leesconsulenten de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ heeft / hebben afgerond. De bibliotheek ontvangt de subsidie voor extra uren voor de inzet van een leesconsulent.

De subsidie bedraagt € 4.000,- per leesconsulent voor een basisbibliotheek. De subsidie kan alleen voor de hoofdvestiging worden aangevraagd voor maximaal 2 leesconsulenten.

Van de bibliotheken wordt verwacht dat ze ernaar streven de werkwijze te borgen in het reguliere beleid. Je ontvangt praktische ondersteuning m.b.t. het implementatieplan.

Indienen tot 3 december 2021  

De aanvragen dienen uiterlijk 3 december 2021 in het bezit te zijn van de KB. Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van dit Aanvraagformulier en het in te vullen Stramien voor implementatieplan.

Een aanvraag is pas ingediend als deze volledig is. De aanvraag kan worden gemaild naar subsidieloket@kb.nl  o.v.v. Kinderen met leesproblemen.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zolang het budget strekt. Uiterlijk 22 december 2021 ontvang je bericht van de KB of jouw subsidieaanvraag wordt toegekend.

Subsidiereglement

Het volledige Subsidiereglement en de regels zijn hier na te lezen: