Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Stimuleringsregeling Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 september 2022
De KB stelt ook in 2022 subsidie beschikbaar voor het breder uitdragen en borgen van leesplezier voor kinderen met een leesprobleem, binnen de Bibliotheek op school.
Inhoudsblokken

De subsidie wordt ingezet als impuls voor het verbreden en borgen van de methodiek Leesplezier voor kinderen met leesproblemen in de Bibliotheek op school. Dit in aansluiting op de gelijknamige opleiding voor leesconsulenten. De leesconsulent heeft een voortrekkersrol. De belangrijkste voorwaarde is, dat de bibliotheek zich actief inzet om de leesconsulent de mogelijkheid te bieden de kennis uit de opleiding in de praktijk te implementeren op een aantal scholen met de Bibliotheek op school. Bij succes borgt de bibliotheek de aanpak bij de betreffende scholen en rolt deze in de toekomst uit op andere scholen in het werkgebied.

Achtergrond

Sinds najaar 2017 wordt de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ binnen het opleidingenhuis van de Bibliotheek op school aangeboden aan leesconsulenten. Het enthousiasme bij deelnemers is groot. Het daadwerkelijk implementeren van de werkwijze op scholen met de Bibliotheek op school vraagt een extra stimulans. Evaluaties van voorgaande stimuleringsrondes zijn positief.

Voorwaarden

  • De leesconsulent heeft de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ gevolgd.
  • De subsidie kan voor 1 tot maximaal 2 leesconsulenten worden aangevraagd.
  • Elke leesconsulent maakt een implementatieplan m.b.v. het bijgevoegde stramien.
  • Elke leesconsulent implementeert de methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem op 3 basisscholen.
  • Deze basisscholen beschikken over internet en hardware (pc/laptop/tablet).
  • De bibliotheek investeert zelf ook een bedrag in uren en/of materialen.
  • De bibliotheek zorgt voor een inhoudelijke en financiële verantwoording aan de hand van een evaluatieformulier dat eind mei 2023 wordt toegezonden.

Wie komen in aanmerking voor de subsidie?

Basisbibliotheken verspreid over Nederland, waarvan één of meer leesconsulenten de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ hebben afgerond.

De bibliotheek ontvangt de subsidie voor extra uren voor de inzet van een leesconsulent.

De subsidie bedraagt € 4.000,- per leesconsulent voor een basisbibliotheek. De subsidie kan alleen voor de hoofdvestiging worden aangevraagd voor maximaal 2 leesconsulenten.

Van de bibliotheken wordt verwacht dat ze er naar streven de werkwijze te borgen in het reguliere beleid. U ontvangt praktische ondersteuning m.b.t. het implementatieplan.

Indienen tot 2 december 2022  

De aanvragen dienen uiterlijk 2 december 2022 in het bezit te zijn van de KB. Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het bijgevoegde Aanvraagformulier en het in te vullen Stramien voor implementatieplan.

Een aanvraag is pas ingediend als deze volledig is. De aanvraag kan via mail worden verstuurd naar subsidieloket@kb.nl o.v.v. Kinderen met leesproblemen.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en zolang het budget strekt. Uiterlijk 23 december 2022 ontvangt u bericht van de KB of uw subsidieaanvraag wordt toegekend.

Meer informatie: Marja Geevers (marja.geevers@kb.nl), adviseur Aangepast Lezen.

Subsidiereglement

Het volledige Subsidiereglement en de regels zijn hier na te lezen: