Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Evaluatie

Evaluatie en effectmeting

Om bibliotheken te helpen hun inzet en resultaten op het thema digitaal burgerschap lokaal te evalueren, verbeteren en onderbouwen, bieden we een pakket met onderzoeksinstrumenten, formats en standaarden. Op basis van de verandertheorie van de programmalijn digitaal burgerschap en die van specifieke activiteiten ontwikkelen we meetinstrumenten waarmee bibliotheken de activiteiten binnen het programma kunnen evalueren. Ook experimenteren we met alternatieve methoden voor onderzoek. In 2022 begeleiden we een groep bibliotheken bij de uitvoering en rapportage van dit onderzoek.
Inhoudsblokken

Effecten om te meten

Binnen de programmalijn digitaal burgerschap is een overkoepelende verandertheorie opgesteld, die schematisch weergeeft welke impact en effecten het programma beoogt te realiseren. Deze verandertheorie biedt het kader en de richting van de activiteiten en interventies die via de programmalijn worden opgezet en gestimuleerd. Om bibliotheken te helpen hun lokale activiteiten te laten aansluiten bij de programmalijn, hebben we de belangrijkste effecten toegelicht. Om de vertaling van programmadoelen naar de lokale praktijk – en dus ook de effectmeting van lokale activiteiten – te vergemakkelijken, zullen we deze effecten de komende tijd vertalen naar concrete projectspecifieke effecten. Dat zijn de veranderingen waaraan bibliotheken met hun lokale dienstverlening idealiter werken.

Beschikbare meetinstrumenten

In 2021 ontwikkelden en testten we een aantal meetinstrumenten, op basis waarvan een groep pilot bibliotheken aan de slag ging met het uitvoeren van evaluatie- en effectonderzoek. De effecten uit de Theory of Change (ToC) vormden de grondslag van deze onderzoeken. Een overzicht van deze instrumenten vind je hieronder.

Nieuwe meetinstrumenten

Tijdens de looptijd van het programma zullen we het bestaande pakket aan instrumenten uitbouwen en doorontwikkelen. Voor de toevoeging van nieuwe meetinstrumenten richten we ons in eerste instantie op de meest belangrijke diensten en programma’s die binnen de bouwsteen programmering worden aangeboden.

Hulp en begeleiding bij effectmeting

In 2022 zullen we vanuit het programma een groep bibliotheken begeleiden bij de uitvoering van een evaluatie- en effectonderzoek, op basis van een standaard en eenvoudig meetinstrument.. Bibliotheken die belangstelling hebben om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kunnen zich tegen die tijd melden via een online inschrijfformulier.

Na 2022

Vanaf 2023 verwachten we dat het instrumentarium dusdanig is uitontwikkeld dat we het zonder verdere intensieve ondersteuning aan bibliotheken kunnen aanbieden. De diverse meetinstrumenten worden dan ingebed in de Impactmonitor.