Proeftuinregeling digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Evaluatie

Evaluatie en effectmeting

Om bibliotheken te helpen hun inzet en resultaten op het thema digitaal burgerschap lokaal te evalueren, verbeteren en onderbouwen, bieden we een pakket met onderzoeksinstrumenten, formats en standaarden. Op basis van de verandertheorie van de programmalijn digitaal burgerschap en die van specifieke activiteiten ontwikkelen we meetinstrumenten waarmee bibliotheken de activiteiten binnen het programma kunnen evalueren. Ook experimenteren we met alternatieve methoden voor onderzoek. In 2022 begeleiden we een groep bibliotheken bij de uitvoering en rapportage van dit onderzoek.
Inhoudsblokken

Effecten om te meten

Binnen de programmalijn digitaal burgerschap is een overkoepelende verandertheorie opgesteld, die schematisch weergeeft welke impact en effecten het programma beoogt te realiseren. Deze verandertheorie biedt het kader en de richting van de activiteiten en interventies die via de programmalijn worden opgezet en gestimuleerd. Om bibliotheken te helpen hun lokale activiteiten te laten aansluiten bij de programmalijn, hebben we de belangrijkste effecten toegelicht. Om de vertaling van programmadoelen naar de lokale praktijk – en dus ook de effectmeting van lokale activiteiten – te vergemakkelijken, zullen we deze effecten de komende tijd vertalen naar concrete projectspecifieke effecten. Dat zijn de veranderingen waaraan bibliotheken met hun lokale dienstverlening idealiter werken.

Beschikbare meetinstrumenten

In 2021 ontwikkelden en testten we een aantal meetinstrumenten, op basis waarvan een groep pilot bibliotheken aan de slag ging met het uitvoeren van evaluatie- en effectonderzoek. De effecten uit de Theory of Change (ToC) vormden de grondslag van deze onderzoeken. Een overzicht van deze instrumenten vind je hieronder.

Hulp bij evaluatie en effectmeting

Gedurende de volledige looptijd van de implementatiefase van het programma worden bibliotheken groepsgewijs begeleid in de uitvoer van effectonderzoek. Eind 2022 worden de thema’s bekendgemaakt waarop effectmeting plaats zal vinden. Bibliotheken krijgen dan de gelegenheid om zich in te schrijven voor deelname aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek betekent dat de geselecteerde bibliotheken vanuit het programma een meetinstrumentarium krijgen aangereikt en worden begeleid in de uitvoer van het onderzoek.