Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Makerlab

Impact meten Makerlab

Voor je begint met het meten van impact is het van belang dat je helder hebt wat je wil gaan meten. Het maken van een Theory of Change helpt je hierbij. Voor het project MAKERLAB is een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van een maakplaats. De in deze toolkit te downloaden vragenlijsten zijn gebaseerd op het achterhalen van deze mogelijke effecten.
Inhoudsblokken
Thema / effect Beschrijving
Affiniteit met onderzoekend,  ontwerpend en spelend leren De mate waarin een individu affiniteit heeft met een bepaalde vaardigheid of taak, in dit geval affiniteit met onderzoekend / ontwerpend en spelend leren
Innovatie self-efficacy De mate waarin een individu het vertrouwen heeft in zijn/haar capaciteiten om te innoveren (in de maakplaats)
Design self-efficacy De mate waarin een individu het vertrouwen heeft in zijn/haar capaciteiten om dingen te ontwerpen (in de maakplaats)
Belonging De mate waarin een individu zich verbonden voelt met een bepaalde context / bepaalde groep mensen.
Sociale contacten De mate waarin een individu sociale contacten op doet bij de maakplaats
Samenwerken De mate waarin een individu samen werkt met andere bezoekers van de maakplaats
Leren De mate waarin een individu nieuwe dingen leert tijdens het bezoek van de maakplaats
Vragenlijst impact meten Makerlab
Je bent benieuwd wat bezoekers van de maakplaats vinden en wat het effect van de maakplaats op hen is. Zet deze vragenlijst in om de impact te kunnen meten.
Talkbackboard Makerlab
Een talkbackboard is een poster waarop bezoekers met gekleurde post-its reageren op stellingen. Met groen, gele en rode post-its kunnen deelnemers aangeven of ze het met de stelling eens (groen), oneens (rood) of neutraal (geel) zijn. Dit is een laagdrempelige manier om data te verzamelen.
Toestemmingsverklaring foto's en video's
Maak tijdens de activiteit foto’s of video’s, zodat je de activiteit achteraf goed kunt evalueren. Daarvoor moet je de deelnemers om toestemming vragen. Download hier een voorbeeld van een toestemmingsverklaring.
Rapportage impactmetingen MAKERLAB Project
Tijdens de 2 jaar waarin het project MAKERLAB liep zijn er impactmetingen uitgevoerd. In dit rapport lees je de resultaten en conclusies van dit onderzoek.