Lezen en leesbevordering
Logo
Afbeelding
Logo de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een leesbevorderingsprogramma. Bibliotheken en scholen werken hierin samen om te zorgen dat kinderen meer lezen. Dat is goed voor de taalontwikkeling en de mediawijsheid van deze kinderen. Stichting Lezen en de KB zijn samen verantwoordelijk voor de Bibliotheek op school.
Inhoudsblokken
Cover van magazine de Bibliotheek op school

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen. Daardoor gaan ze steeds beter lezen. En: blijven ze het ook doen. Lezen is goed voor hun woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Een eventuele taalachterstand kun je ermee terugdringen. De kans op laaggeletterdheid wordt zo kleiner.

Samenwerking bibliotheek en school

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek voor meerdere jaren een samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. Praktisch betekent deze samenwerking het volgende:

  • De bibliotheek zorgt dat er op school een gevarieerde collectie boeken komt. Net als bij de bibliotheek mogen kinderen deze boeken (en andere materialen die er zijn) mee naar huis nemen.
  • Een professionele leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt de leescoördinator en het team van de school.
  • Er komt een digitaal portaal voor de kinderen. Dit helpt de kinderen bij bijvoorbeeld het zoeken van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leesgeschiedenis en het vinden van betrouwbare informatie.

De plaatselijke bibliotheek maakt afspraken met de gemeente en het onderwijs over de uitvoering van het programma. De bibliotheek adviseert de school over de jaarlijkse doelen op basis van gemonitorde resultaten. Samen leggen zij de jaarlijkse activiteiten vast in een lees- en mediaplan.

Basis voor doorgaande leeslijn van stichting lezen

Doorgaande leeslijn

BoekStart maakt deel uit van de doorgaande leeslijn. In de doorgaande leeslijn staat hoe de leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar verloopt en hoe we samen kunnen werken om deze ontwikkeling te stimuleren.

Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

De Bibliotheek op school wil ook dat kinderen met een leesprobleem met plezier lezen. Hier is een werkwijze voor ontwikkeld die je kunt raadplegen in een handboek en een factsheet. Daarnaast kunnen leesconsulenten de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ volgen. Het enthousiasme bij deelnemers is groot, maar het daadwerkelijk uitvoeren van de werkwijze blijkt lastig. Daarom is hier jaarlijks een subsidie voor beschikbaar.

Meer informatie

Afbeelding
Logo de bibliotheek op school
De Bibliotheek op school
Aan de slag met de Bibliotheek op school.
Afbeelding
Logo Biebtobieb Samen beter blijven
Biebtobieb
Tips, vragen of ideeën? Praat verder in de Bibliotheek op school groep op Biebtobieb.
Afbeelding
Een hand geeft eurobiljetten aan een andere hand
Subsidie beschikbaar!
Als leesconsulent aan de slag met de bibliotheek op school?