Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Algemene Rekenkamer onderschrijft belangrijke sociaal-maatschappelijke functie IDO

Nieuwsbericht
Vergelijken
23 mei 2023
De Algemene Rekenkamer is positief over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en het resultaat dat is bereikt. Zo is te lezen in het Verantwoordingsonderzoek 2022 dat op 17 mei is gepubliceerd. Maar de Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de onderbouwing van het beleid en de financiering.
Inhoudsblokken
Medewerker en klant in het IDO Hengelo

Er is een landelijk dekkend netwerk van IDO’s gerealiseerd. Getrainde IDO-mede­werkers hebben voor bezoekers een belangrijke functie: zij bieden persoon­lijke hulp en een luisterend oor. Via landelijke marketing­campagnes zijn de IDO’s bij een miljoenen­publiek onder de aandacht gebracht. Wel is winst te halen door een grotere doel­groep te bereiken.  

Matige onderbouwing van beleid en financiering

De Rekenkamer is kritisch op het ministerie van BZK. De beleids­doelen zijn niet consistent geformuleerd en onvoldoende concreet gemaakt. Daardoor sluiten ze niet goed aan bij de manier waarop de IDO’s zijn vorm­gegeven en bij de bevoegd­heden van IDO-mede­werkers, aldus de Rekenkamer. Vanaf 2022 zijn de IDO-beleids­doelen verbreed, zonder dat dit is gebaseerd op (weten­schappelijk) onder­zoek over digitale inclusie, behoefte­onderzoek of praktijk­ervaringen. En de Rekenkamer vindt het zorgelijk dat de financiering van de IDO’s onvoldoende is onder­bouwd. 

Bibliotheekbranche herkent de conclusies uit het rapport

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “Wij herkennen het beeld uit het Verant­woordings­onder­zoek en benadrukken de nood­zaak om burgers, biblio­theken, gemeente en (lokale) samen­werkings­partners beter te betrekken bij de beleids­ontwikkeling. In de praktijk zien wij daar­naast dat het budget voor de IDO’s op veel plekken niet toereikend is. Doordat daarnaast de Rijks­financiering niet wordt geïndexeerd, maar de kosten lokaal wel stijgen, wordt dit tekort de komende jaren groter. Dit staat in schril contrast met de ambitie dat we gezamenlijk juist méér mensen willen bereiken.”

Lees het volledige bericht op de website van de VOB