Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheekconvenant verlengd tot 2024

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 juli 2023
In mei berichtten we dat de gesprekken om te komen tot een nieuw Bibliotheekconvenant spoedig van start zouden gaan. De KB heeft inmiddels het initiatief genomen om tot nieuwe afspraken te komen. Besloten is het huidige convenant eerst met een jaar te verlengen.
Inhoudsblokken

Het convenant loopt tot eind september 2023. Gezien de positieve uitkomsten van de mid-term review eind 2022 ligt het voor de hand dat het convenant wordt verlengd. Partijen zien graag aanpassingen in het convenant maar willen geen geheel nieuw convenant sluiten. Afgesproken wordt om het convenant eerst één jaar te verlengen en in de loop van 2024 het convenant aan te passen.

Iedere partij zorgt voor een afvaardiging en voor afstemming met de eigen achterban. Kwink zorgt voor de ondersteuning van het traject. Dat houdt in dat zij samen met KB procesbegeleider zijn én penvoerder.

Het proces om te komen tot een nieuw convenant bestaat uit vier fasen. Momenteel vindt de verkenning plaats waarbij bespreekpunten worden opgehaald bij de zes partijen. 

Fase 1: Start en verkenning Ophalen bespreekpunten bij OCW, IPO, VNG, KB, SPN en VOB mei - juli 2023
 
Fase 2: Uitwerking Opstellen concept-convenant september 2023  - januari 2024
 
Fase 3: Verdieping Ophalen aanvullende bespreekpunten uit het veld en bij experts en partners september 2023 - januari 2024
 
Fase 4: Toetsing Opstellen definitief convenant februari 2024
 

Het traject loopt gelijk op met wijziging van de Wsob voor de invoering van de zorgplicht. Fase 3 wordt benut voor het ophalen van bespreekpunten bij de achterban van de verschillende organisaties. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

Vanuit de verschillende organisaties zijn betrokken: 

Procesbegeleiding  
Kwink Janine Mulder en Bill van Mil
KB  Tineke van Ham (interim netwerkmanager) en Heleen van Manen
Werkgroep   
OCW Aad van Tongeren en Anita Németh
IPO Marieke van Engelen en Mirjam Cloo
VNG Fedor Heida
KB Ronald Huizer en Elsbeth Kwant
SPN Frans Bergfeld, Annelies Bakelaar en Gerard Meijer
VOB Klaas Gravesteijn en Klaas Gommers