Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gegevenslevering Wsob vanaf januari van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 november 2021
De dataverzameling rondom de Gegevenslevering Wsob gaat bijna van start. Op basis van deze data wordt het dossier Bibliotheekstatistiek over 2021 samengesteld. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken. De Wsob kent aparte data-inzamelingen voor openbare bibliotheken, POI’s en de online Bibliotheek. Daartoe wordt bibliotheken gevraagd een aantal gegevens vooraf aan te leveren via het Datawarehouse en G!DS.
Inhoudsblokken

Eerdere uitvraag

Sinds vorig jaar publiceert de KB de Gegevenslevering Wsob in juli. Om dit te kunnen realiseren, vindt de uitvraag op verschillende momenten plaats. De vragenlijsten rondom bezit, personeel en kernfuncties kunnen van eind januari tot half maart worden ingevuld. De financiële vragenlijst en de vragenlijst voor POI’s kunnen half maart tot begin mei worden ingevuld.

Vrouw pakt boek uit kast in bibliotheek

Locatiegegevens in G!DS

Daarnaast vraagt de KB bibliotheekorganisaties een aantal gegevens op locatieniveau in te vullen in G!DS. Bekijk voor meer informatie de instructiepagina in G!DS. De peildatum voor deze gegevens is 31 december 2021. Met vragen over de Wsob-gegevens die via G!DS worden verzameld, kunnen bibliotheken terecht tijdens het webinar op maandag 29 november van 13.00 tot 14.00 uur. Aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Gegevens via Datawarehouse

Een aantal gegevens uit de vragenlijst rondom bezit wordt ingeladen vanuit het Datawarehouse. In de vragenlijst worden deze gegevens ter controle voorgelegd. Om tijdig te kunnen starten met de aanlevering, is het noodzakelijk dat de gegevens over 2021 volledig zijn. Ook hiervoor geldt de peildatum van 31 december 2021.

Uitnodiging per e-mail

Contactpersonen voor de desbetreffende Wsob-vragenlijst worden per e-mail uitgenodigd door DESAN Research Solutions, het onderzoeksbureau waarmee de KB samenwerkt. Wie contactpersoon is voor meerdere onderdelen, ontvangt meerdere mails. Heeft binnen jouw bibliotheek een wijziging plaatsgevonden? Geef de juiste contactpersoon aan ons door via bibliotheekmonitor@kb.nl.

Publicatie op Bibliotheekinzicht en StatLine

De resultaten van de Gegevenslevering Wsob 2020 zijn terug te vinden in het dossier Bibliotheekstatistiek 2020 op Bibliotheekinzicht. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2020 aan bod en worden de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en waar je bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. Ook de ruwe datasets, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn op Bibliotheekinzicht terug te vinden. Een deel van de uitkomsten wordt op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op StatLine. De Gegevenslevering Wsob 2021 wordt begin juli 2022 gepubliceerd.

Over de Wsob-gegevenslevering

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek aan het ministerie en het netwerk. Voor de samenstelling van het dossier put de KB uit enquêtegegevens van de Bibliotheekmonitor, het Datawarehouse, G!DS, de gegevenslevering door de POI’s en openbare bibliotheken op de BES-eilanden en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. In aanvulling op het dossier, het dashboard en de artikelen op Bibliotheekinzicht ontvangen alle bibliotheekorganisaties een individuele infographic, waarin de resultaten op lokaal niveau worden gepresenteerd.