Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Intentieverklaring: digitaal vaardiger en gezonder Drenthe

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 januari 2024
Dokter Drenthe, Biblionet Drenthe en de bibliotheekorganisaties in Drenthe tekenen op 15 februari een intentieverklaring om samen te werken met als doel een digitaal vaardiger en gezonder Drenthe. Zij willen mensen ondersteunen die vanwege onvoldoende basisvaardigheden niet (goed) aan de slag kunnen met de digitale mogelijkheden rond zorg en gezondheid.
Inhoudsblokken
Arts en patiënt met tablet

Medische gegevens inzien via een patiënten­portaal, informatie zoeken op Thuisarts.nl of een video­consult met de huisarts. Er zijn steeds meer digitale mogelijk­heden om je gezond­heid te moni­toren en te regelen. Ook de communi­catie met zorg­aan­bieders verloopt steeds vaker digitaal. Maar veel mensen hebben hiervoor onvoldoende basis­vaardig­heden. Ze hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardig­heden. Terwijl juist zij relatief vaker zorg nodig hebben. Daarom hebben Dokter Drenthe en de biblio­theken van Drenthe de handen ineen­geslagen. Met als doel een digitaal vaardiger Drenthe, voor een gezonder Drenthe. 

Ondertekening intentieverklaring 

Op 15 februari, tijdens de week van de Slimme Zorg Estafette staan slimme zorg en inno­vatie centraal in de regio. Een goed moment om deze domein­overstijgende samen­werking officieel te onder­tekenen. 

Uniek in Drenthe: patiënten doorverwijzen via VIPLive 

Een mooie ontwikkeling in dit project is dat huis­artsen in Drenthe, als enige regio in Nederland, sinds kort ‘warm’ kunnen door­verwijzen naar de biblio­theek via VIPLive, een digi­taal plat­form voor zorg­verleners. Met één druk op de knop bij de huis­arts of praktijk­onder­steuner is het contact gelegd met de biblio­theek in de buurt van de patiënt voor een training of scholing. 

Scholingen voor zorgverleners 

In 2024 worden diverse scholings­momenten georgani­seerd voor zorg­verleners. In deze trainingen leren zij hoe ze problemen met taal en digitaal bij patiënten kunnen herkennen en hoe ze het gesprek hier­over kunnen aan­gaan.

Een logische samenwerking 

Eén op de 4 Neder­landers heeft beperkte gezond­heids­vaardig­heden: zij hebben moeite met informatie over gezond­heid vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken. Daar komt bij dat bijna 20 procent van de mensen boven de 12 jaar beperkte digi­tale vaardig­heden heeft. Zij hebben moeite met met digitale zorg en patiënten­portalen van bijvoor­beeld de huis­arts. Onder­zoek toont een duide­lijke samen­hang tussen beperkte gezond­heids­vaardig­heden, beperkte digi­tale vaardig­heden en een slech­tere gezond­heid. 

Onder­deel van de samen­werking vormen onder meer cursussen, inloop­spreekuren en digi­tale weken. Inwoners kunnen bijvoor­beeld leren veilig in te loggen met DigiD of hoe een patiënten­portaal van de huisarts werkt. Hier­mee stimu­leren de partijen samen dat inwoners van Drenthe digi­taal vaardiger worden.