Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kwartiermaker Toegankelijke digitale Zorg en Welzijn van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 februari 2024
De Alliantie Digitaal Samenleven heeft subsidie gekregen voor een kwartiermaker voor Digitale Inclusie in de Zorg. De kwartiermaker, Marinka Fintelman, heeft als opdracht om lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en het lokale ondersteuningsnetwerk, waaronder bibliotheekorganisaties, in kaart te brengen en te stimuleren.
Inhoudsblokken
Man met tablet, pillen en een glas water

Hierbij wordt gestart met het ophalen van de wensen, belemmeringen en behoeften van de mensen om wie het gaat. De samenwerking is erop gericht om de basisvaardigheden van patiënten en cliënten te vergroten, door zorg onderdeel te laten zijn van de lokale ketenaanpak. Het doel is om een lokale ketenaanpak tussen zorg, welzijn en lokale organisaties te stimuleren en structureel te borgen. De KB en de VOB zijn hierbij nauw betrokken, net als de zorgpartijen. 

In 2024 ligt de focus op het in kaart brengen van het huidige aanbod, de wensen en de kloof daartussen, en oplossingsrichtingen te ontwerpen die de kloof sluiten. 

Aanleiding 

Op 16 september 2022 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Integraal Zorgakkoord gepresenteerd. Hierin staan afspraken tussen het ministerie van VWS, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over hoe de zorg de komende jaren kan worden versterkt en wat hiervoor nodig is. De partijen zien digitalisering van de zorg als een belangrijke ontwikkeling, maar willen wel zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. 

Daarom is onderdeel van de afspraken om aandacht te hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van digitale toepassingen en voor de behoeften van mensen met lage gezondheids- en digitale vaardigheden. Zorgpartijen hebben afgesproken dat ondersteuning voor deze groep wordt georganiseerd en vanaf 2025 wordt aangeboden. 

Lokale initiatieven versterken en verankeren 

De afgelopen 2 jaar is de samenwerking tussen zorg, welzijn en bibliotheekorganisaties sterk gegroeid. Zo hebben Drentse huisartsen en bibliotheekorganisaties bijvoorbeeld de handen ineengeslagen om patiënten digitaal vaardiger te maken. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen die dit wil, gebruik kan maken van digitale zorg en welzijn, zijn wij op zoek naar vergelijkbare initiatieven om van te leren. Een belangrijke vraag hierbij is 'wat is het probleem bij de toegang tot digitale zorg en welzijn'. 

Vragen, ideeën en suggesties 

Om op te halen welke goede voorbeelden er al zijn, benutten we de bestaande netwerken rond Basisvaardigheden en Digitale inclusie, zoals de SPN/KB-werkgroep ILO, landelijke POI-dagen en provinciale uitwisselingsbijeenkomsten van POI’s met bibliotheken. 

Wil je zelf een voorbeeld melden? Neem dan contact op met Marinka Finkelman of Stephanie Kuijper.  

Meer informatie en updates volgen via BNetwerk, Nieuwsbrief Basisvaardigheden en Digitale inclusie*, en VOBerichten.

*aanmelden voor de nieuwsbrief kan onder aan deze pagina