Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapport over stand van zaken gecijferdheid in bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 maart 2024
Dit rapport brengt de resultaten in kaart rond de positie van gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken: hoe zit het bijvoorbeeld met de deskundigheid en de vaardigheden van bibliotheekmedewerkers en het aanbod van bibliotheken? De bevindingen bieden aanknopingspunten voor gerichte vervolgacties, zoals training en het (verder) vergroten van de bewustwording van het belang van gecijferdheid onder relevante stakeholders.
Inhoudsblokken
Rapport De stand van zaken rondom gecijferdheid in Nederlandse bibliotheken, omslag

Op basis van het Wheel of Change-model is een vragen­lijst ontwikkeld, die ingaat op het gedrag van betrokkenen van biblio­theken bij het educatie­aanbod, en hun kennis, vaardig­heden, motivatie en mogelijk­heden. In totaal 130 profes­sionals en vrij­willigers van biblio­theken die betrokken zijn bij de volwassenen­educatie hebben de vragen­lijst ingevuld. 

Doel en onderzoeksvraag 

Uit de inleiding: 

"Het doel van het onder­zoek is meer inzicht te krijgen in hoe­verre biblio­theken zich bewust zijn van de aan­pak van gecijferd­heid bij volwassenen. De hypo­these is dat biblio­theken zich niet of nauwelijks bewust zijn van wat gecijferd­heid is, wat het belang is van vol­doende gecijferd zijn, hoe je beperkte gecijferd­heid kunt herkennen en wat biblio­theken kunnen doen om gecijferd­heid bij volwas­senen te
versterken. Onze aan­name is dat door het ontbreken van bewust­wording over de nut en nood­zaak van een aan­pak gericht op gecijferd­heid, kansen in de aan­pak van biblio­theken onbenut blijven om gecijferd­heid bij volwassenen te versterken.
Als er meer inzicht is in de bewust­wording onder biblio­theken van gecijferd­heid, kunnen gericht inter­venties ingezet worden om ook gecijferd­heid op de kaart te zeten."

De publicatie komt voort uit het onder­zoeks­project Gecijferd­heid als Basis­vaardig­heid. 
Het project is een samen­werking tussen het Lectoraat Wiskundige en Analytische vaardig­heden van Hoge­school Utrecht, ECBO expertise­centrum voor onder­zoek en kennis­vraag­stukken, en de Universiteit Utrecht. Het project werd gesubsidieerd door het OCW.

Meer informatie en download

Klik voor meer informatie en download het rapport op gecijferdheidteltmee.nl.