Logo
Afbeelding
Lezen schrijven

LeesEvolutie

De resultaten van het Nederlandse leesonderwijs vallen al jaren tegen. Er werd de afgelopen tijd naar onderzoek gekeken voor oplossingen. Grootschalige verbeteringen bleven echter nog uit. In het langjarige onderzoeksproject LeesEvolutie trekken daarom verschillende wetenschappelijke disciplines en vele partners samen op om het leesonderwijs in Nederland structureel te verbeteren.
Inhoudsblokken

Onderzoek en praktijk sluiten in het project nauw op elkaar aan. Steeds wordt meegenomen hoe lezen door digitale media verandert, en hoe het leesonderwijs daarop in kan spelen. Op basis van evoluerende inzichten zorgen onderzoekers met leerlingen, docenten, docentenopleiders, methoden- en toetsmakers en beleidsmakers voor herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs. Zo wordt gewerkt aan leesonderwijs dat jonge lezers opleidt die in staat zijn wat ze lezen cognitief en affectief te verwerken en voor zichzelf betekenis te geven. Dit helpt hen om te participeren en te handelen in de steeds digitaler wordende samenleving waarin ze opgroeien.

Wat wordt er in het project gedaan?

Het project bestaat uit vier werkpakketten. Het eerste werkpakket draait om theorievorming. Hierbij wordt een model gemaakt dat leesgedrag, leesvaardigheid en belezenheid op theoretisch niveau aan elkaar koppelt. Daarbij wordt een pedagogisch/didactisch raamwerk gemaakt dat het onderwijs schetst dat bij dit model past, en een op data science gebaseerde monitor die de vorderingen van leerlingen registreert.

In het tweede en derde werkpakket worden op basis van het model, het raamwerk en de monitor nieuwe onderwijsmaterialen en toetsvormen gebouwd. Deze worden ontwikkeld en getest door middel van onderwijsinterventies op zoveel mogelijk schooltypen.

Middels het vierde werkpakket wordt er ten slotte voor gezorgd dat zoveel mogelijk groepen uit het consortium zo vroeg mogelijk betrokken worden bij het maken, testen en verspreiden van onderwijsmaterialen, toetsvormen en docentenscholing. Na het afronden van de onderwijsinterventies zorgt dit pakket voor integratie van de resultaten in docentenopleidingen en beleid.

Looptijd en partners

LeesEvolutie is een NWO-project, horend bij de Nationale WetenschapsAgenda (NWA), met de Universiteit Utrecht als penvoerder. Tussen 2024 en 2032 werken circa 50 consortiumleden en partners, waaronder de KB en Stichting Lezen, samen aan de herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs. Zij ontvingen hiervoor een subsidie van 5,3 miljoen euro.

Logo's van partners in het project LeesEvolutie

Meer weten?

Ga naar de website van LeesEvolutie.