Logo
Afbeelding
Dashboard

Blauwdruk rapporten

In de derde sessie werd stilgestaan bij de wensen en behoeften van bibliotheken op het vlak van dashboards en rapportages. Tijdens eerdere sessies werd een brede behoefte geuit aan gebruiksklare rapporten of infographics die de bibliotheek kan inzetten in bijvoorbeeld een interne beleidsrapportage of voor de verantwoording richting gemeenten. De thema’s waarbij de hoogste prioriteit lag, waren de collectie, maatschappelijke functie, kernstatistieken en leesbevordering voor de jeugd. Met deze onderwerpen ging men vervolgens in subgroepen aan de slag.
Inhoudsblokken

Collectie

Rondom de collectie werd gesproken over de handigste indeling van materiaalsoorten en genres, en de metadata waarop die indeling gebaseerd zou moeten worden. Ook werd gesproken over de wens om de collectie in kaart te brengen in termen van inclusiviteit en diversiteit. Daarnaast werd de wens geuit beter te kunnen rapporteren over collectie- en lenersprofielen. Het collectiedashboard wordt in 2021 verder vormgegeven; of en hoe dit lokaal beschikbaar kan worden gesteld, is nog onderwerp van onderzoek bij de KB. Dit hangt onder meer af van de de softwarelicentie die daarvoor nodig is.

Maatschappelijke functie

Wat betreft een rapportage over de maatschappelijke functie van bibliotheken is er behoefte aan informatie die helpt de invulling van de vijf kernfuncties beter in beeld te brengen. Veel van die informatie wordt al opgehaald in bijvoorbeeld landelijke onderzoeken, zoals de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor; voor andere indicatoren zal de bibliotheek zelf onderzoek moeten doen of meer systematisch gegevens moeten registreren. Naast feitelijke informatie en cijfers werd het belang benadrukt van de mogelijkheid tot het toevoegen van kwalitatieve informatie, bijvoorbeeld over het onderwerp of de doelgroep van specifieke activiteiten, om de cijfers meer verhaal mee te geven. Het rapport rondom de maatschappelijke functie van de bibliotheek zal verder worden ingevuld nadat bibliotheken hiermee in het eerste kwartaal van 2021 aan de slag zijn gegaan.

Kernstatistieken

Daarnaast zoekt men naar een goede manier om te rapporteren over de kerngegevens of basisstatistieken van de bibliotheek, die samenkomen in de jaarlijkse Gegevenslevering Wsob. Het reeds bestaande dashboard bleek nog relatief onbekend en werd positief ontvangen. Qua vernieuwing en doorontwikkeling bleek een grote wens te leven om cijfers op vestigings- en gemeentelijk niveau te kunnen vergelijken, hetgeen belangrijke implicaties heeft voor de manier waarop de data voor die gegevenslevering door bibliotheken worden aangeleverd. Momenteel wordt deze alleen ingevoerd op het niveau van de basisbibliotheek. De mogelijkheden en de consequenties voor de datalevering worden momenteel onderzocht. Dat geldt ook voor het toevoegen van andere benchmarkcriteria dan de reeds aangeboden vergelijkingsmogelijkheden, namelijk basisbibliotheek, grootteklasse en provincie.

Leesbevordering voor de jeugd

Met dank aan de input vanuit de sessies is tot slot een infographic ontwikkeld met kerngegevens over de rol van de bibliotheek bij leesbevordering voor de jeugd. Hierin komen gegevens over de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs samen. Bibliotheken die deelnamen aan alle drie de onderzoeken waarop de blauwdruk is gebaseerd, hebben tevens een lokale variant van deze infographic ontvangen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt een nieuwe versie van deze infographic gepubliceerd, na de publicatie van de Bibliotheekmonitor metingen rondom voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021.