Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Digisterker-logo

Digisterker Inkoopregeling

Digisterker biedt bibliotheken de mogelijkheid om vaardigheidcursussen 'Werken met de e-overheid' aan te bieden. Hiermee helpen bibliotheken burgers om de digitale dienstverlening van de overheid zelfstandig te gebruiken. Hiermee levert de Bibliotheek een relevante en bij haar rol passende bijdrage aan de zelfredzaamheid van burgers.
Inhoudsblokken

Voorwaarden

Door hun landelijke spreiding bieden bibliotheken met Digisterker en ander cursusaanbod een krachtig antwoord op dreigende uitsluiting van burgers die niet goed mee kunnen komen in de digitale ontwikkelingen. De KB stimuleert bibliotheken daarom met een laagdrempelige inkoopregeling om Digisterker-cursussen aan te bieden. Zij versterken hiermee bovendien hun strategische positie, lokaal en landelijk.

Afbeelding
Digisterker-logo

Voorwaarden

Body

De Digisterker-inkoopregeling houdt in dat de KB de (jaarlijkse) licenties voor het aanbieden van Digisterker-cursussen inkoopt bij de Stichting Digisterker. Voor de bibliotheekorganisatie betekent deze inkoop een verlaging van de exploitatiekosten van Digisterker-cursussen binnen haar werkgebied; gemiddeld ruim € 6.000,- per licentiejaar. De bibliotheek ontvangt voor de licentiekosten dus geen factuur van de Stichting Digisterker.

Heb je belangstelling voor deze regeling in jouw bibliotheek? Meld je organisatie dan aan voor de inkoopregeling via het aanmeldformulier. Zorg dat uit de aanmelding blijkt dat de bibliotheek serieuze (meerjarige) plannen heeft om Digisterker-cursussen aan te (gaan) bieden. En dat zij tegelijkertijd de lokale relaties, met name met de gemeente(n), wil versterken.

Voor gebruik van de inkoopregeling gelden de volgende voorwaarden:

1. De bibliotheek is een openbare bibliotheek en voldoet aan de vereisten uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Zij neemt deel aan het stelsel van openbare bibliotheken.

2. De bibliotheek dient een beknopt Plan van Aanpak in bij de KB. Het format voor het Plan van Aanpak vind je in het aanmeldformulier. Zowel KB als Digisterker beoordeelt het Plan van Aanpak.

3. De bibliotheek sluit met Stichting Digisterker een overeenkomst om gebruik te kunnen maken van de Digisterker-dienstverlening. Hierin leggen beide partijen vast welke Digisterker-diensten de bibliotheek afneemt, met name voor welke gemeenten binnen het werkgebied van de bibliotheek cursusmateriaal wordt ontwikkeld. Deze (standaard)overeenkomst kan worden aangepast aan de lokale situatie en is aan te vragen bij Stichting Digisterker.

4. De bibliotheek spant zich er voor in om in het kader van Digisterker samen te werken en zo mogelijk afspraken te maken met een of meer gemeenten in haar werkgebied.
Met Digisterker biedt de bibliotheek een passend en aantrekkelijk aanbod voor de gemeenten, waarmee zij in gesprek kan gaan over bijvoorbeeld:

  • inhoud: welke onderdelen van de gemeentelijk digitale dienstverlening komen in de cursussen aan bod?
  • werving van cursisten: hoe kan de gemeente helpen bij doorverwijzing naar het cursusaanbod van de bibliotheek?
  • financiering: welke aanvullende gemeentelijk subsidiëring voor organisatie en uitvoering van de Digisterker-cursussen is mogelijk?

De bibliotheek neemt tegelijkertijd een eigen verantwoordelijkheid door een zo breed mogelijke dienstverlening aan te bieden op het gebied van basisvaardigheden. Dit doet zij door zich (onder andere) met Digisterker te positioneren in het sociale domein, ook als de gemeente (nog) niet bereid is bij te dragen.

5. De bibliotheek werkt mee aan evaluatie van de resultaten van deze (stimulerings)regeling. Om deze te kunnen beoordelen, levert de bibliotheek tegen het einde van elk licentiejaar aan de KB een beknopte rapportage van de resultaten van de Digisterker-cursussen. Deze rapportage geeft inzicht in de aantallen, de achtergrond en ervaringen van de cursisten. De bibliotheek gebruikt daarvoor de intake- en evaluatiemiddelen, inclusief de bijbehorende rapportages, die de KB en Digisterker (online) beschikbaar stellen. Denk hierbij aan rapportage van output in het Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP). In de rapportage aan de KB komen ook de toekomstplannen aan de orde en de behoefte aan verlenging van de Digisterker-licentie van de bibliotheek. Voor de rapportage is een format beschikbaar. De KB en Stichting Digisterker beoordelen de rapportage en nemen een besluit over verlenging van de licentie van de bibliotheek.

6. De bibliotheek werkt mee aan het delen van kennis en ervaringen met andere bibliotheken. Bibliotheken kunnen veel van elkaar leren en kunnen daarmee hun (nieuwe) dienstverlening verder professionaliseren. Door het delen van good practices draagt de bibliotheek bovendien bij aan een positieve uitstraling van het merk ‘de Bibliotheek’. De bibliotheek en de KB zorgen er gezamenlijk voor dat deze good practices worden gedeeld.

Meer informatie en meedoen

Body

Je kunt je belangstelling voor deelname aan de Digisterker-inkoopregeling kenbaar maken door contact op te nemen met Piet Boekhoudt, directeur Stichting Digisterker. Hij zal de inhoud van de concept Digisterker-overeenkomst afstemmen. Op basis daarvan kun je het Plan van Aanpak uitwerken.
Vervolgens kun je jouw bibliotheek aanmelden voor de inkoopregeling, door het aanmeldformulier in te vullen en met het (beknopte) Plan van Aanpak in te dienen bij de KB.
Je ontvangt zo spoedig mogelijk hierna de uitkomst van de beoordeling van het Plan van Aanpak.

KB: Maaike Toonen, telefoon 06 55 79 48 62
Digisterker: Piet Boekhoudt, telefoon 06 20 40 75 01