Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Digisterker-logo

Digisterker - licentie en toegang

Met de programma’s Werken met de e-overheid (Digisterker) en DigiVitaler van Stichting Digisterker bieden bibliotheken, door hun landelijke spreiding, een krachtig antwoord op dreigende uitsluiting van burgers die niet goed mee kunnen komen in de digitale ontwikkelingen.
Inhoudsblokken

Voorwaarden

Het programma Werken met de e-overheid (Digisterker) leert burgers werken met de e-overheid, zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de Belastingdienst.

Met DigiVitaler helpt Stichting Digisterker mensen op weg met het in gebruik nemen van digitale zorg en maken ze kennis met e-health-toepassingen, zoals het videoconsult en de patiëntenportalen van huisartsen en ziekenhuizen.

Digisterker-logo

De KB stimuleert bibliotheken met een laagdrempelige inkoopregeling om programma’s van Stichting Digisterker aan te bieden. De bibliotheek versterkt hiermee bovendien haar strategische positie, lokaal en landelijk.

Toegang DigiVitaler

Om toegang tot het lesprogramma te krijgen, ontvangt de bibliotheek inloggegevens voor de website digivitaler.nl. Cursisten krijgen vervolgens via de bibliotheek een account waarmee ze zowel in de bibliotheek als thuis kunnen oefenen.

Voor gebruik van de inkoopregeling DigiVitaler – digitale zorg dichterbij, kunnen bibliotheken contact opnemen met Stichting Digisterker.

Toegang Werken met de e-overheid (Digisterker)

De bibliotheek krijgt inloggegevens voor het Digisterker document management systeem (Nextcloud). Hiermee kan zij werkboeken en docentpresentaties samenstellen om cursussen Werken met de e-overheid te geven. Docenten volgen een verplichte docententraining. Voor cursisten is geen aparte inlog nodig. Zij ontvangen een werkboek van de docent.

Je kunt je bibliotheekorganisatie aanmelden via het aanmeldformulier. Uit de aanmelding moet blijken dat de bibliotheek serieuze (meerjarige) plannen heeft om Digisterker-cursussen aan te (gaan) bieden. En dat zij tegelijkertijd de lokale relaties, met name met de gemeente(n), wil versterken.

Voor gebruik van Werken met de e-overheid gelden de volgende voorwaarden.

1  De bibliotheek is een openbare bibliotheek en voldoet aan de vereisten uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Zij neemt deel aan het stelsel van openbare bibliotheken.

2  De bibliotheek dient een beknopt Plan van Aanpak in bij de KB

Het format voor het Plan van Aanpak vind je in het aanmeldformulier. Zowel KB als Digisterker beoordeelt het Plan van Aanpak.

3  De bibliotheek sluit met Stichting Digisterker een overeenkomst voor gebruik van de Digisterker-dienstverlening

Hierin leggen beide partijen vast welke Digisterker-diensten de bibliotheek afneemt, met name voor welke gemeenten binnen het werkgebied van de bibliotheek cursusmateriaal wordt ontwikkeld. Deze (standaard)overeenkomst kan worden aangepast aan de lokale situatie en is aan te vragen bij Stichting Digisterker.

4  De bibliotheek spant zich er voor in om in het kader van Digisterker samen te werken en zo mogelijk afspraken te maken met een of meer gemeenten in haar werkgebied

Met Digisterker biedt de bibliotheek een passend en aantrekkelijk aanbod voor de gemeenten, waarmee zij in gesprek kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Inhoud: welke onderdelen van de gemeentelijk digitale dienstverlening komen in de cursussen aan bod?
  • Werving van cursisten: hoe kan de gemeente helpen bij doorverwijzing naar het cursusaanbod van de bibliotheek?
  • Financiering: welke aanvullende gemeentelijke subsidiëring voor organisatie en uitvoering van de Digisterker-cursussen is mogelijk?

De bibliotheek neemt tegelijkertijd een eigen verantwoordelijkheid door een zo breed mogelijke dienstverlening aan te bieden op het gebied van basisvaardigheden. Dit doet zij door zich (onder andere) met Digisterker te positioneren in het sociale domein, ook als de gemeente (nog) niet bereid is bij te dragen.

5  De bibliotheek werkt mee aan evaluatie van de resultaten van deze (stimulerings)regeling

Om deze te kunnen beoordelen, levert de bibliotheek tegen het einde van elk licentiejaar aan de KB een beknopte rapportage van de resultaten van de Digisterker-cursussen. Deze rapportage geeft inzicht in de aantallen, de achtergrond en ervaringen van de cursisten. De bibliotheek gebruikt daarvoor de intake- en evaluatiemiddelen, inclusief de bijbehorende rapportages, die de KB en Digisterker (online) beschikbaar stellen. Denk hierbij aan rapportage van output in de Bibliotheekmonitor (voorheen BOP). In de rapportage aan de KB komen ook de toekomstplannen aan de orde en de behoefte aan verlenging van de Digisterker-licentie van de bibliotheek. Voor de rapportage is een format beschikbaar. De KB en Stichting Digisterker beoordelen de rapportage en nemen een besluit over verlenging van de licentie van de bibliotheek.

6  De bibliotheek werkt mee aan het delen van kennis en ervaringen met andere bibliotheken

Bibliotheken kunnen veel van elkaar leren en kunnen daarmee hun (nieuwe) dienstverlening verder professionaliseren. Door het delen van good practices draagt de bibliotheek bovendien bij aan een positieve uitstraling van het merk ‘de Bibliotheek’. De bibliotheek en de KB zorgen er gezamenlijk voor dat deze good practices worden gedeeld.

7  De bibliotheek sluit met Stichting Digisterker een overeenkomst om gebruik te kunnen maken van de Digisterker-dienstverlening

Hierin leggen beide partijen vast welke Digisterker-diensten de bibliotheek afneemt, met name voor welke gemeenten binnen het werkgebied van de bibliotheek cursusmateriaal wordt ontwikkeld. Deze (standaard)overeenkomst kan worden aangepast aan de lokale situatie en is aan te vragen bij Stichting Digisterker.

Startdatum

Werken met de e-overheid is beschikbaar. DigiVitaler volgt in het tweede kwartaal van 2021.

Voorwaarden algemeen

De Digisterker-inkoopregeling houdt in dat de KB de (jaarlijkse) licenties voor het aanbieden van Digisterker-cursussen inkoopt bij Stichting Digisterker. Voor de bibliotheekorganisatie betekent dit een verlaging van de exploitatiekosten van Digisterker-cursussen binnen haar werkgebied. De bibliotheek ontvangt dus geen factuur voor de licentiekosten.

Kennismaken

Stichting Digisterker ontwikkelt lesmaterialen waarmee volwassenen leren werken met belangrijke online diensten. Bibliotheken gebruiken dit materiaal bijvoorbeeld in hun cursussen 'Werken met de e-overheid'. Ook lanceert Digisterker haar lesprogramma DigiVitaler. Hiermee leren mensen werken met toepassingen van digitale zorg, zoals met de patiëntenportalen van de huisarts en het ziekenhuis.

Maak kennis met Stichting Digisterker in deze video.