Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Laatst bijgewerkt: 22 januari 2024
Sinds de start van het programma Digitale inclusie wordt data verzameld over het aanbod en de opbrengsten van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). De resultaten van de IDO registraties uit de Outputregistratietool zijn door de KB verwerkt in dit interactieve dashboard, dat ieder kwartaal wordt bijgewerkt. Het dashboard biedt inzicht in de inrichting van de registrerende IDO’s, de achtergrond van de bezoekers en hun vragen en de geboden hulp. De landelijke ontwikkeling van de IDO’s sinds 2019 wordt zo visueel in kaart gebracht. Daarnaast het is mogelijk om te filteren op jaar, provincie, gemeente en bibliotheekorganisatie en -locatie. Zo kan de data uit de Outputregistratietool ingezet worden om de IDO dienstverlening te evalueren, optimaliseren en verantwoorden.
Inhoudsblok

Over het dashboard

In dit dashboard zijn de resultaten van de IDO-registraties uit de Outputregistratietool gebundeld en visueel weergegeven. Met de Outputregistratietool kunnen bibliotheken de gegevens over het IDO en de daar gestelde vragen gemakkelijk, systematisch en uniform registreren. De resultaten - weergegeven in het dashboard - bieden een tussentijdse indruk van de IDO opbrengsten, op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Naast de filters op provincie, bibliotheek en omvang van het werkgebied kan gefilterd worden het type vraag, organisatie, overheid en IDO's binnen en buiten de  bibliotheek. Filteren op deze kenmerken geeft onder andere inzicht in de vragen die in combinatie zijn gesteld, het type bezoeker per vraag en de geboden hulp per vraag. Ook bevat het dashboard data over de registrerende IDO locaties, zoals het aantal, openingstijden en bemanning. Deze informatie wordt door nieuwe IDO’s doorgegeven bij aanmelding voor de Outputregistratietool. 

Tussenstand en terugblik

De data over IDO’s wordt via verschillende instrumenten verzameld. De Outputregistratietool biedt een vorm van continue registratie, waardoor het dashboard eens per kwartaal inzicht kan bieden in de tussenstand. Het dashboard wordt in de eerste maand van ieder kwartaal bijgewerkt met de registraties die in de voorafgaande drie maanden zijn ingevoerd. De Bibliotheekmonitor meting Basisvaardigheden biedt eens per jaar een terugblik op de dienstverlening in het vorige kalenderjaar. De definitieve aantallen (o.a. het aantal IDO’s en gestelde vragen) wordt op basis van deze jaarlijkse meting vastgesteld. Het dashboard biedt dus een tussentijdse indruk van de IDO opbrengsten; de Bibliotheekmonitor meting Basisvaardigheden geeft het volledige overzicht van het vorige kalenderjaar en alle IDO’s. 

Achtergrond

Sinds 2019 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale inclusie. Destijds diende het onderdeel Digitale inclusie uit de Bibliotheekmonitor meting Basisvaardigheden voor volwassenen over 2018 als nulmeting voor het programma: hiermee werd in kaart gebracht wat de stand van zaken was voor de introductie van het programma. Met de metingen over de jaren daarna zijn de eerste jaren van het programma in uitvoering in kaart gebracht. De resultaten van deze metingen zijn terug te vinden in de rapportage Basisvaardigheden voor volwassenen, infographics en het dashboard Basisvaardigheden

Naast deze informatie over de dienstverlening in de breedte, wordt ook data verzameld over het aantal en type vragen dat bij de IDO’s gesteld wordt. Sinds de start van het programma Digitale Inclusie is bibliotheken met een IDO gevraagd gegevens te verzamelen over de dienstverlening. In 2020 introduceerde de KB hiervoor de Outputregistratietool: een tool waarin bibliotheken bijhouden hoeveel en wat voor vragen bezoekers bij het IDO stellen. De dataverzameling via de tool heeft een continu en tussentijds karakter. Met de BIbliotheekmonitor meting Basisvaardigheden worden de kerncijfers rondom de IDO's per kalenderjaar vastgesteld voor alle bibliotheken met een IDO. 

Support

Afbeelding
Afbeelding