Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kamerbrief Masterplan basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 mei 2022
Vandaag heeft ministers Wiersma van Primair en voortgezet onderwijs de Kamerbrief Masterplan basisvaardigheden aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin beschrijft hij de aanpak om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Ook bibliotheken hebben hierin een rol.
Inhoudsblokken
Rijksoverheid, logo

In de Kamerbrief beschrijft minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs dat te veel leerlingen het onderwijs verlaten zonder goede beheersing van de basis­vaardig­heden. En dat de oorzaken voor de achter­uitgang in de beheersing uiteen­lopen en complex zijn. Het kabinet wil samen met het onderwijs­veld deze terug­gang keren en ervoor zorgen dat de basis­vaardig­heden van leerlingen aantoonbaar verbeteren. De overheid kan en moet de rand­voorwaarden voor goed onderwijs beter organiseren, zonder voor te schrijven welke onderwijs­kundige keuzes scholen en leraren maken. Bij de uitwerking van het plan zijn ook onder meer bibliotheken en ouders betrokken.

Financiële en daadwerkelijke hulp

Het kabinet stelt structureel € 1 miljard beschikbaar voor onderwijs­kwaliteit. Deze middelen moeten school­leiders en leraren beter faciliteren zodat zij hun werk goed kunnen doen, focus kunnen aanbrengen in hun curriculum en hun ambities kunnen waar­maken. Naast de financiële middelen wil de minister leraren helpen met kennis en mogelijk­heden voor hulp en onder­steuning. Dit vraagt om een duurzame kwaliteits­verbetering. De minister wil hiervoor met het onderwijs­veld een integraal masterplan opzetten voor de lange termijn. Tegelijker­tijd worden op korte termijn al acties onder­nomen.

Opzet van het masterplan

Het masterplan is een integraal en duurzaam programma. De aanpak moet ervoor zorgen dat de leraar goed toegerust is om het beste onderwijs te geven in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale vaardigheden, gestoeld op 5 pijlers:

  • Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren
  • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen
  • Aansluiting school en omgeving (inclusief extra aandacht voor lezen en boeken op school)
  • Basisblik, door monitoring en onderzoek, inclusief scherper toezicht
  • Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs

Download de Kamerbrief Masterplan basisvaardigheden, met de bijlagen Beslisnota en Analyse en evaluatie referentieniveaus taal en rekenen.