Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Publiekscampagnes cybercrime en cybersecurity

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 september 2023
Dit najaar start de Rijksoverheid een meerjarig campagneprogramma om de digitale weerbaarheid van burgers te vergroten en het slachtofferschap van cybercrime en online fraude te verminderen. Onder meer bibliotheken worden nadrukkelijk uitgenodigd om hierin samen te werken en dit tot een succes te maken.
Inhoudsblokken
Man kijkt op laptop

Dit najaar start de publieks­communi­catie met publieks­campagnes op 3 thema’s:

  • social engineering’ (cyber­criminelen proberen contact te leggen met een mogelijk slacht­offer: onder meer per e-mail, tekst­bericht of telefonisch. Ze proberen iemand onder druk te zetten, of door gebruik van psycho­logische trucs iemand om de tuin te leiden) - De aftrap van de eerste campagne is voor­zien in oktober 2023.
  • multi-factor authenticatie (inloggen in 2 stappen) - De campagne volgt later in najaar 2023.
  • software-updates - Later in najaar 2023 start een nieuwe ronde van de publieks­campagne om mensen soft­ware-updates te laten doen.

Lokale aanpak

Om de campagne zo effectief mogelijk te maken, werkt de over­heid met een nationale én lokale aanpak. Cyber­crime en online fraude kunnen iedereen over­komen. Daarom vindt de over­heid het belangrijk om mensen lokaal en via de eigen persoon­lijke omgeving van goede informatie en handelings­perspectief te voor­zien. Naar verwachting is het effect van campagnes groter door aan te sluiten bij de belevings­wereld en de eigen omgeving van alle doel­groepen, of ze nu jong zijn of oud, laag- of hoog­geletterd, uit stad of platte­land, met veel of weinig digitale vaardig­heden.

Gemeenten

Gemeenten vervullen een spil­functie in het weer­baar maken van burgers. Zij zijn actief in de wereld van cyber­crime-preventie, cyber­security en online fraude. De City Deal Cyber­crime is daar een voor­beeld van, net als de groep ‘cyber­burge­meesters’ die zich hard maakt voor meer aandacht voor cyber­onder­werpen. Op advies van gemeenten is in de Neder­landse Cyber­security Strategie opgenomen dat campagnes worden georganiseerd in samen­werking met gemeenten voor optimale inzet van de beschik­bare gemeen­telijke en lokale communicatie­kanalen. 

Rol voor bibliotheken

Samen met de VOB kijken we vanuit de programma’s Digitaal burger­schap én Biblio­theek en basis­vaardig­heden welke mogelijke rol er is voor biblio­theken, aan­sluitend op de campagnes. Uitwisseling van ervaringen, praktische tips, inzet van tools, zijn bijvoor­beeld mogelijk­heden. 

Ter onder­steuning stelt de Rijks­overheid een toolkit met campagne­materialen beschik­baar. Zodra we meer informatie over de campagnes en onder­steunende materialen ontvangen, delen we die via Bnetwerk. 

Folder 

Je kunt ook de eerder verschenen folder Hoe veilig bent u op internet? bestellen vanaf de portal Landelijke huisstijl.