Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Registratietool digitale inclusie in ontwikkeling

Nieuwsbericht
8 mei 2020
Eind 2020 is de ingebruikname van een nieuwe registratietool gepland voor bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Zij worden vanuit de subsidieregeling verzocht om output rondom IDO te registreren, zoals het aantal en type gestelde vragen. Nu wordt de output nog verzameld in Excel-overzichten. Om de verzameling van deze output beter te stroomlijnen, laat de KB de nieuwe output-registratietool voor bibliotheken ontwikkelen.
Inhoudsblokken

Van lokale output tot landelijk inzicht

Met de registratietool kunnen bibliotheken hun gegevens over het IDO gemakkelijker en minder foutgevoelig registreren. Daarnaast geeft de rapportagefunctie van de tool inzicht in de totale IDO-dienstverlening, zowel op lokaal niveau als landelijk, van het bibliotheekstelsel als geheel.

Twee cursisten werken aan beeldscherm

De landelijke resultaten zijn vervolgens bruikbaar om het aanbod te verbeteren. Ook zijn ze in te zetten als verantwoording aan het ministerie BZK en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).
Op termijn kunnen de resultaten worden gekoppeld aan data over de inrichting en effecten van de dienstverlening, zoals gemeten met de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de dienstverlening van bibliotheken rondom de digitale overheid en de effecten hiervan bij de eindgebruikers.

Breder inzetbaar in de toekomst

Op langere termijn breiden we de registratietool uit met andere thema’s, zodat bibliotheken ook andere activiteiten kunnen registreren. Zo werken we toe naar een eenduidige, uniforme en praktische werkwijze voor bibliotheken in het registreren, meten, evalueren en rapporteren van hun maatschappelijke dienstverlening.