Lezen en leesbevordering
Logo
Afbeelding
Logo Kunst van het lezen

Kunst van lezen

Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW, dat sinds 2008 loopt. De KB draagt samen met Stichting Lezen (penvoerder) de verantwoordelijkheid voor het beleid en de algemene coördinatie van het programma.
Inhoudsblokken

Kunst van Lezen bestaat uit drie onderdelen, die door provinciale en lokale bibliotheken worden uitgevoerd:

Actieprogramma Tel mee met Taal

Kunst van lezen is het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal, om laaggeletterdheid te voorkomen en tegen te gaan. In maart 2019 heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW), samen met bewindspersonen van VWS, SZW en BZK, de Tweede Kamer geïnformeerd dat dit actieprogramma na 2019 nog 5 jaar wordt voortgezet. Hiermee is de toekomst van Kunst van Lezen gegarandeerd t/m 2024. Sinds 2016 is de Gezinsaanpak om taalarme gezinnen te ondersteunen bij leesbevordering een belangrijk onderdeel van Kunst van Lezen.