Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update augustus

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 augustus 2023
In dit bericht: Bestel (nieuwe) IDO-promotiematerialen met € 1.250,- subsidie, 2 IDO-trainingen (voor IDO-coördinatoren en -trainers, resp. IDO-medewerkers), IDO in Margriet en andere media, Reminder: dien je vaststellingsverzoek voor IDO-subsidie in vóór 1 september (bibliotheken) of 30 september (POI's), De Lees simpel-app gezien door Monique Kromhout van Bibliotheek Katwijk, Reminder: bestel je IDO-informatiewaaier kosteloos vóór 30 november, Themapagina Digitale inclusie & IDO aangepast.
Inhoudsblokken
collage van 4 IDO-promotiematerialen

Bestel promotiematerialen met € 1.250,- subsidie

Je kunt nu (nieuw) IDO-promotie­materialen bestellen, tot € 1.250,- (inclusief btw) op kosten van het landelijk IDO-budget. Voor de zicht­baar­heid en bekend­heid van het IDO binnen, maar vooral ook buiten de biblio­theek, is lokale promotie bij inwoners en lokale partners essen­tieel. Hier­voor zijn recent nieuwe mate­rialen op­genomen in de marketing­toolkit IDO.

Toegevoegd zijn:

  • een lange en een recht­­hoekige pop-up balie voor (externe) spreek­­uren of presen­taties
  • een brochure­­houder voor informatie van IDO-partners
  • een duur­­zame touch­screen-pen met logo om mee te geven 

Lees meer over IDO-promotiematerialen bestellen met subsidie

Deskundigheidsbevordering

Train-de-trainer Intervisie en borging

Ben je POI-adviseur of -trainer rond het IDO? Dan kun je op vrijdag 8 september een fysieke train-de-trainer-bijeen­komst volgen: Intervisie- en borgings­technieken voor IDO-coördi­natoren. De bijeen­komst vindt plaats in Utrecht, van 9.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch). 

Tijdens deze bijeen­komst leer je als POI-trainer hoe je inter­visie-sessies goed kunt begeleiden, op welke manieren je kunt brain­stormen en welke technieken er zijn om het geleerde te borgen en levend te houden in de organisatie.

Meer informatie en aanmelding

Met vragen kun je terecht bij Kirsten Sinke. 
Meld je aan vóór 20 augustus.  

Training Mentale weerbaarheid en gespreksvaardigheden (MEE)

We onder­­zoeken de moge­lijk­­heden voor een training voor IDO-mede­werkers om te leren om­gaan met mensen met heftige emoties, psychische kwets­baar­heid en verward­heid. Dit gebeurt in samen­­werking met MEE. We streven ernaar deze training aan te bieden vanaf januari 2024. 

IDO- (en andere) mede­­werkers in de biblio­­theek krijgen vaker te maken met psychisch kwets­­bare mensen. De mede­­werkers hebben behoefte aan meer kennis en hand­­vatten om ook deze groep mensen goed te kunnen helpen. Deze e-learning, gekoppeld aan een vaardig­­heids­­training kan hierin voor­­zien. 

Animatietekening oudere dame aan een laptop

IDO in Margriet en andere media

Aanvullend aan de derde IDO-campagneperiode (bekijk het tv-uitzendschema) verschijnt in augustus (voor­alsnog een­malig) een IDO-artikel in Margriet en op diverse sites van DPG Media, vooral gericht op mensen van 65 jaar en ouder. Zie de afbeelding onder aan deze pagina.

Lees meer over IDO in Margriet  en de derde IDO-campagneperiode (inclusief tv-uitzendschema).

Reminder: vaststellingsverzoeken IDO-subsidie  

Vriendelijk verzoek:

Bibliotheken

Dien je IDO-vast­stellings­verzoek over 2019-2022 vóór 1 september 2023 in bij de KB. Voeg hierbij de bij­behorende docu­menten voor de subsidie Digitale inclusie over de periode 2019-2022, en activi­teiten in 2023 tot 1 mei. 

POI's

Dien je vast­stellings­verzoek over de subsidie 2022 vóór 30 september 2023 in. De subsidie mocht ingezet worden in de periode 1 januari 2022 tot 30 juni 2023. 
Voor de volledig­heid: POI's ontvingen op 27 juli per mail een brief met informatie over het aan­vragen van de subsidie voor 2023. 

Lees meer over de vaststellingsverzoeken IDO-subsidie

Lees simpel-app maakt brieven begrijpelijk

Onlangs verscheen de Lees simpel-app, een hulp­middel om (ingewik­kelde) brieven in een paar korte zinnen te her­talen. Monique Kromhout, manager Basis­vaardig­heden en Digitale inclusie bij Bibliotheek Katwijk, is heel enthousiast: "t Wérkt gewoon, echt goed!".

Monique gebruikt de Lees Simpel-app ook voor bezoekers. "Zij zijn dan verbaasd over wat ze zien, überhaupt dat het werkt. En dan komt de reactie die je eigen­lijk altijd krijgt als mensen een her­taalde brief zien: 'waarom zéggen ze dat dan niet gewoon!'. 

Lees meer over de Lees simpel-app

Reminder: IDO-informatiewaaier bestellen

Heb je de IDO-informatie­waaier al besteld? Tot 30 november 2023 kan dat koste­loos. Daarna kan het ook, maar dan zijn de kosten voor jouw biblio­theek. 

De IDO-waaier bevat infor­matie over veel­gestelde vragen bij het IDO en suggesties voor door­verwijzen naar passend aan­bod en partners. De waaier staat in de marketingtoolkit IDO op de portal Landelijke huis­stijl. Je kunt hem aan­vullen met gegevens van je eigen IDO, biblio­theek en lokale partners met wie je samen­werkt.

Je maakt de waaier pas echt succes­vol door een bijeen­komst te organi­seren waarin je met je collega’s de gegevens aan­vult! Doe dit samen met je team en check samen regel­matig of hij nog actueel is en werk hem waar nodig bij. 

Lees meer over IDO-informatiewaaier bestellen.

Themapagina Digitale inclusie & IDO aangepast

De content op Bnetwerk over het programma Digitale inclusie en het IDO is in een nieuw jasje gestoken. Op de hoofd­pagina vind je nu een aantal blokjes met thema's, waar­mee je sneller de infor­matie kunt vinden. De blokjes verwijzen naar de tabs op de thema­pagina die er al waren en een aantal nieuwe pagina's. Daarbij is ook de inhoud aan­gepast en actueel gemaakt.  

Neem een kijkje op de themapagina Digitale inclusie & IDO.   

Pagina in Margriet

Margriet-pagina, augustus 2023