Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update oktober

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 oktober 2023
In dit bericht: Vierde campagneperiode 2023; Vervaldata beeldrecht van modellen van de campagne; Derde campagne 2023 succesvol verlopen; 4 nieuwe documenten rond privacy en AVG; Pilot Bankinformatiepunten; Leren werken met gemeentewebsites; Nieuw digisnapje Inschrijven sociale huurwoning; 2 nieuwe trainingen IDO en jongeren; Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie verschenen; 9 op de 10 mensen gebruiken digitale overheid; Denk mee over DigIQ; en 27 november Dag van de Digitale Inclusie.
Inhoudsblokken
Oudere man in de bibliotheek

Vierde periode IDO-campagne 

In deze campagne­periode (23 oktober tot en met 12 november) worden de volgende spots uit­gezonden: DigiD (Fatima), gemeentelijke regelingen (Erica) en IDO algemeen (kennis­spot 2022). Het actuele tv-uitzend­schema volgt. 
Daar­naast lopen er provinciale campagnes in Groningen en Friesland.  

Lees het bericht over de IDO-campagne

Vervaldata beeldrecht van modellen IDO-campagne

Het recht om de beelden te mogen gebruiken die zijn gemaakt voor de IDO-campagne, vervallen op 1 november 2024, respectievelijk 2025. Houd hier rekening mee als je uitingen voor­bereidt die na deze data gebruikt zullen worden. Boven­dien is besloten om de beelden van een van de acteurs niet meer te gebruiken vanwege haar overlijden.

Lees het bericht over de vervaldata van het beeldrecht van modellen IDO-campagne

Derde campagne­periode succesvol

De derde IDO-campagne (14 augustus tot 10 september) richtte zich ander­maal op ouderen, Nieuwe Neder­landers en jongeren. Onder alle doel­groepen is het bereik conform prognose.

Lees het bericht over de derde campagneperiode

Nieuwe documenten rond privacy

Probiblio en SPN brachten 4 nieuwe documenten uit de je onder­steunen bij vraag­stukken rond privacy in het IDO:

Pilot Bankinformatie­punten geëvalueerd; pilot 2.0 in voorbereiding

Vanuit het programma Toegankelijk Bankieren hebben de gezamenlijke banken van juni tot augustus een pilot met bank­informatiepunten opgezet in 10 gemeenten, verspreid over 19 locaties. Deze pilot kende variaties in type locatie stad of dorp) en bemensing (variërend van vrijwilligers tot professionals, zowel bancair als niet-bancair). Bij verschillende locaties waren biblio­theken betrokken.

Lees het bericht over de pilot Bankinformatiepunten

Leren werken met gemeente­websites 

Veel gemeenten weten nog niet dat de cursus Digisterker - werken met de e-overheid aansluit op de gemeentelijke digitale dienstverlening. Zo is er voor bijna alle circa 340 gemeenten een les over de eigen gemeentelijke website. Deze informatie is ook interessant voor jou als IDO-mede­werker: je krijgt er snel een goed beeld mee van de gemeentelijke digitale dienst­verlening.

Lees het bericht over Leren werken met gemeentewebsites   

Nieuw Digisnapje: inschrijven sociale huurwoning

De Digisnapjes zijn korte lessen waarin je in 5 minuten iets leert. De nieuwste aan­winst gaat over hoe je je inschrijft voor een sociale huur­woning. De Digisnapjes sluiten inhoudelijk aan op de cursus Digisterker – Werken met de e-overheid. Ook kun je je bezoekers van het IDO erop wijzen.

Lees het bericht over het nieuwe Digisnapje Sociale huurwoning   

Nieuw hoofstuk Mijnpensioenoverzicht.nl gebruiken

De module ‘Gebruiken – mijn-omgevingen’ is uitgebreid met een nieuw hoofdstuk: Mijnpensioenoverzicht.nl gebruiken.

Lees het bericht over het nieuwe hoofdstuk Mijnpensioenoverzicht.nl   

Nieuwe trainingen IDO en jongeren

Stichting Digisterker biedt 2 nieuwe trainingen aan voor IDO- en educatie­medewerkers om meer jongeren te bereiken en onder­steunen. De trainingen zijn landelijk ingekocht.

Het gaat om:

  • Begeleider IDO met Digidingen-desk - voor mede­werkers Basis­vaardig­heden en IDO-mede­werkers

Je krijgt hand­vatten om jongeren binnen het IDO (beter) te woord te staan. De training sluit aan bij Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren. 

  • Gastdocent lesprogramma Doe je digiding! - voor educatief mede­werkers en media­coaches 

Je leert een gastles Doe je Digiding! te verzorgen op scholen voor praktijk­onderwijs of voor (v)mbo. De training sluit aan bij Doe je digiding! jongeren en de digitale overheid. 

Lees het bericht over de trainingen IDO en jongeren

Documenten Digitale inclusie

Eerder atten­deerden we op 3 recent verschenen stappen­plannen, aanpakken en hand­reikingen op het gebied van digitale inclusie. Inmiddels is ook de Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie van de VNG/Kwink verschenen. 

Lees meer over de documenten en hun samenhang

9 op de 10 mensen gebruiken digitale overheid

In 2022 zei 90 procent van de bevolking van 16 jaar of ouder gebruik te maken van de digitale over­heid, via overheids­websites of websites van publieke instanties. Deze sites werden vooral gebruikt om informatie te zoeken, een afspraak te maken, of om officiële documenten te ontvangen. Dit blijkt uit het onder­zoek ICT-gebruik van huis­houdens en personen door het CBS.

Lees het bericht over het gebruik van de digitale overheid

Denk mee over DigIQ

De nieuwe online tool DigIQ test de digitale competenties van deel­nemers. Na afloop volgt een persoon­lijk advies met verbeter­punten inclusief koppelingen naar cursussen, video’s en artikelen. Een tool waar­mee je kunt onder­zoeken wat je al kunt. En hoe je op een nog socialere, gezondere, veiligere, duur­zamere manier online kunt zijn. Je kunt 'm gebruiken voor je cursisten, vrijwilligers én jezelf.

De DigIQ is nuttig, maar ook talig. Daarom willen de ontwikke­laars een versie van de DigIQ maken die ook geschikt is voor mensen die moeite hebben met lezen. Om dit te kunnen doen, vragen zij om hulp.

Bekijk de oproep op LinkedIn  
 

27 november: Dag van de Digitale Inclusie 

Dit is de tweede editie van de Dag van de Digitale Inclusie, met dit keer als thema Tweerichtingsverkeer, van de Alliantie Digitaal Samenleven. Let op: de Dag is vol­geboekt. Je kunt je wel op de wacht­lijst laten zetten.

Stel je een wereld voor waarin iedereen digi­taal kan mee­doen, zich vertrouwd voelt, en waar techno­logie gelijkheid en kansen bevordert. Om dit doel te verwezen­lijken, moeten we bereid zijn om in beide richtingen te bewegen. Het is niet langer voldoende om slechts één kant op te kijken. Dat betekent dat we alle­maal een rol te spelen hebben: of je nu een website bezoekt of er een maakt. We streven naar twee­richtings­verkeer waarbij iedereen een stem en een luisterend oor heeft.

Lees het bericht over de Dag van Digitale Inclusie 2023