Logo
Afbeelding
Collectieplan: boekenplank voor boeken

Collectieplan

Op grond van de Wsob (artikel 10) is de KB verantwoordelijk voor het vaststellen van een gezamenlijk collectieplan voor en in samenwerking met het netwerk van openbare-bibliotheekvoorzieningen. Het doel van het plan is om afstemming te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare-bibliotheekvoorzieningen.
Inhoudsblokken

Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024

In 31 maart 2020 is het Gezamenlijk Collectieplan in samenwerking met het stelsel vastgesteld. In dit collectieplan (dat het eerste gezamenlijke collectieplan 2016-2020 opvolgt) is een gezamenlijke visie op de collectie opgenomen, met 59 afspraken die de afstemming tussen de collecties moeten bewerkstelligen. 

Visie op collectie

Een openbare bibliotheek zonder collectie is geen bibliotheek. Dit was zo bij de oprichting van de bibliotheek begin 20e eeuw en dit is anno 2020 nog steeds zo. Maar de definitie, de functie en de positie van de collectie zijn in de loop der jaren sterk veranderd. Daarom is in het Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024 een gezamenlijke visie op collectie opgenomen. Deze visie geeft antwoord op de vraag wat we anno 2020 onder de collectie verstaan, wat haar functie en positie is in de bibliotheek en aan welke kwaliteitseisen de collectie moet voldoen.

59 netwerkafspraken

De 59 netwerkafspraken hebben betrekking op de rolverdeling/ het collectiebeleid in het netwerk en op specifieke collectieonderdelen en collectiegerelateerde thema’s die op landelijk niveau aandacht vragen, zoals de afstemming tussen de fysieke en digitale collecties en de collectiekennis en -expertise.

Niet voor alle afspraken is directe actie nodig. Een deel van de acties heeft betrekking op de wettelijke afspraken, zijn normatief van aard of zijn al in uitvoering. Voor de afspraken waarop actie nodig is zal de KB vanaf 1 juni 2020 in overleg met het netwerk aan de slag gaan met een uitvoeringsagenda.

Document(en) Gezamenlijk Collectieplan

Overige documenten collectiebeleid:

De volgende beleidsstukken zijn opgeleverd naar aanleiding van het Gezamenlijk Collectieplan 2016-2020 en gelden momenteel als staand beleid op specifieke deelonderwerpen van het huidige collectieplan: