Basisvaardigheden volwassenen
Inhoudsblok

Wetenschappelijk onderzoek naar bezoekers IDO

Body

In september 2020 is de KB met de Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam en Open Universiteit een onderzoek gestart naar de ondersteuning van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek rondom digitale geletterdheid. In oktober en november 2020 doen de universiteiten onderzoek in 3 kopgroep-bibliotheken: Venlo, Stadskanaal en Rotterdam.

Inzicht in bezoekers

Het doel van het onderzoek is beter te begrijpen wat de IDO-bezoekers verwachten van het aanbod rondom digitale vaardigheden en de digitale overheid. Welke problemen komen zij tegen bij het gebruik van computers, smartphones en internet? En welke hulp verwachten zij hierbij van de bibliotheek?

Op basis van de inzichten die dit onderzoek oplevert, hopen we te leren hoe we de hulp bij het omgaan met digitale media nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften van burgers. Hoe kunnen bibliotheekmedewerkers bijvoorbeeld de deelname aan cursussen bevorderen, onder meer door de wijze van doorverwijzen te verbeteren.

Team Science call

Dit onderzoek komt voort uit een Team Science call, die onderdeel is van de onderzoeksagenda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) rondom de digitale samenleving. Hierbij worden teams van maatschappelijke spelers, bedrijven, overheid en programma-onderzoekers samengebracht. Zij streven ernaar om in 10 maanden concrete resultaten boeken. Dit onderzoek naar digitale geletterdheid is 1 van de 3 gehonoreerde Team Science projecten rondom digitalisering, inclusie en participatie. De andere onderzoeken richten zich op stereotypering in computer science en burgerparticipatie bij de ontwikkeling van de digitale Persoonlijke Gezondheidsomgeving.
Klik voor meer informatie over deze onderzoeken naar de digitale samenleving.

Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Met dit onderzoek levert de KB een bijdrage aan de reflectie over de rol van openbare bibliotheken. Het project is nauw verbonden aan de Kennisagenda Openbare Bibliotheken, waarin drie overkoepelende onderzoekslijnen zijn geformuleerd om de samenwerking met kennisorganisaties van buiten en met de bibliotheeksector te verstevigen.

Output-registratietool

Body

Eind 2020 is de ingebruikname van een nieuwe registratietool gepland voor bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Zij worden vanuit de subsidieregeling verzocht om output rondom IDO te registreren, zoals het aantal en type gestelde vragen. Nu wordt de output nog verzameld in Excel-overzichten. Om de verzameling van deze output beter te stroomlijnen, laat de KB de nieuwe output-registratietool voor bibliotheken ontwikkelen.

Van lokale output tot landelijk inzicht

Met de registratietool kunnen bibliotheken hun gegevens over het IDO gemakkelijker en minder foutgevoelig registreren. Daarnaast geeft de rapportagefunctie van de tool inzicht in de totale IDO-dienstverlening, zowel op lokaal niveau als landelijk, van het bibliotheekstelsel als geheel. De landelijke resultaten zijn vervolgens bruikbaar om het aanbod te verbeteren. Ook zijn ze in te zetten als verantwoording aan het ministerie BZK en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Op termijn kunnen de resultaten worden gekoppeld aan data over de inrichting en effecten van de dienstverlening, zoals gemeten met de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de dienstverlening van bibliotheken rondom de digitale overheid en de effecten hiervan bij de eindgebruikers.

Breder inzetbaar in de toekomst

Op langere termijn breiden we de registratietool uit met andere thema’s, zodat bibliotheken ook andere activiteiten kunnen registreren. Zo werken we toe naar een eenduidige, uniforme en praktische werkwijze voor bibliotheken in het registreren, meten, evalueren en rapporteren van hun maatschappelijke dienstverlening.

Webinar 26 oktober 2020

Op 26 oktober praten we je bij over de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar zal worden gelanceerd. Ook geven we een update van de overige monitoring in het kader van Digitale Inclusie. In een klein uurtje geven we informatie over het proces, de methodiek en techniek en beantwoorden we vragen die leven onder bibliotheken en POI’s.

BibliotheekMonitor (voorheen BOP): resultaten

Body