Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2022

  1. Technische toelichting

Technische toelichting bij dit onderzoek

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld.

De enquêtes zijn afgenomen in de periode augustus-oktober 2022. Tenzij anders vermeld hebben de gegevens betrekking op de verlengde aangifteperiode van januari tot en met augustus 2022. 

Bij de vergelijking tussen de dienstverlening in 2022, 2021 en de voorgaande jaren spelen de gevolgen van de coronamaatregelen logischerwijs een rol. Wanneer dit het geval is, wordt dit expliciet benoemd. Ook is het niet altijd mogelijk het aantal bibliotheekorganisaties met elkaar te vergelijken, omdat sinds de vorige meting een aantal organisaties zijn gefuseerd. 

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn de 123 basisbibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze basisbibliotheken hebben allemaal deelgenomen aan het onderzoek.

Kwaliteit van de data

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen met voorgaande jaren en tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

  • S (< 50.000 inwoners)
  • M (50.000-100.000 inwoners)
  • L (100.000-200.000 inwoners) 
  • XL (> 200.000 inwoners)

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief. 

Infographic en dashboard

In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individuele infographic ontvangen. Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het dashboard Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst op Bnetwerk. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.