Basisvaardigheden volwassenen
Bibliotheken intensiveren de cursussen digivaardigheid om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast is er een Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terechtkunnen met vragen.
Inhoudsblok

Computercursussen

In deze samenwerking verwijzen de deelnemende partijen in het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD)* mensen die moeite hebben met computers en internet naar een bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker), waarmee ze digitaal vaardiger worden.

Afbeelding
Informatiepunt Digitale Overheid, opening in Bibliotheek Venlo
Body

Alle bibliotheken geven deze cursussen. Ze worden in dit project geïntensiveerd.

*Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Informatiepunten

Body

Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek als zij vragen hebben over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.

De medewerkers van het Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen verwijzen ze door naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren. 

Publieke dienstverleners

Body
Samenwerkingspartners
 1. Belastingdienst
 2. CBR
 3. CIZ
 4. CJIB
 5. DUO
 6. Het CAK
 7. Huurcommissie
 8. LBIO
 9. Raad voor Rechtsbijstand
 10. RDW
 11. SVB
 12. UWV

Deze partijen zijn verenigd in de NPD, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Meer partijen hebben al interesse getoond.

Maak kennis met een aantal deelnemende NPD-partijen. In filmpjes op BiebtoBieb stellen zij zich voor (inlog BiebtoBieb nodig).

Lokaal netwerk

Body

Essentieel is de opbouw van het lokale netwerk om mensen met een persoonsgebonden vraag te kunnen doorverwijzen: partners interesseren en belangen, doelen en afspraken helder krijgen. De ervaring leert dat hier flink wat tijd voor nodig is. Zeker wanneer partners de bibliotheek als concurrent zien. Maak dan duidelijk dat de bibliotheek als wegwijzer optreedt en niet als hulpverlener. Voor je gesprekken met partners is een flyer beschikbaar in de toolkit op de portal Landelijke huisstijl (inlog nodig; zie Folder A4).

De organisatie

Body

De bibliotheek bepaalt lokaal de openingstijden en de bemensing. Vanuit het landelijke programma wordt een exploitatiemodel ontwikkeld.

SPN heeft een stappenplan met tijdspad ontwikkeld. Je kunt hierover contact opnemen met je eigen POI.

Subsidieregeling

Body

Het ministerie van BZK stelt financiering beschikbaar voor het programma Digitale inclusie. De aanvraagtermijn is inmiddels gesloten. De regeling loopt 3 jaar, van 2019 tot en met 2021.  

Voor de verantwoording kun je ondersteuning vragen bij jouw POI.

Beperkingen vanwege coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen komen veel geplande activiteiten in de knel. Dit betekent dat bibliotheken de subsidie niet binnen de afgesproken termijn kunnen besteden. Dit is op één voorwaarde toegestaan. Vermeld in de toelichting bij de verantwoording wanneer en hoe je het geld dan gaat besteden. Dit geldt voor beide subsidieregelingen:

 • Subside aan kopgroep-bibliotheken (2019)
  Het bedrag mag ook besteed worden in de periode september tot en met december 2020.
 • Subsidie voor alle bibliotheken (2019, 2020 en 2021)
  Het geld hoeft niet besteed te worden over het boekjaar waarvoor het is toegekend. Dat mag ook in de loop van 2020 en in 2021.  

Verantwoording boven 25.000 euro

Besteding van een subsidiebedrag voor Digitale inclusie van meer dan 25.000 euro moeten bibliotheken normaliter verantwoorden met een accountantsverklaring. Om deze bibliotheken te ontlasten, bieden we de mogelijkheid om de subsidiebesteding in de jaarrekening te verantwoorden. Voorwaarde is wel dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Daarnaast gelden nog 3 voorwaarden
 • Omdat het project 3 jaar beslaat, vragen we jullie om in de jaarrekeningen van zowel 2019, 2020 als 2021 het per jaar bestede subsidiebedrag op te nemen.
 • Zorg ervoor dat de verantwoording in de jaarrekeningen dezelfde detaillering heeft als (en aansluit bij) de begroting die jullie bij de aanvraag hebben ingediend.
 • Dien jullie aanvraag tot subsidievaststelling inclusief de verantwoording in de jaarrekeningen tijdig in bij de KB, zo mogelijk voor 30 april 2022. Lukt dat niet, vraag dan uitstel.

De 3 jaarrekeningen, met elk een aparte paragraaf over dit project, moeten dus worden voorgelegd als financiële verantwoording en samen optellen tot het totaalbedrag van de begroting. De inhoudelijke verantwoording gaat via de Bibliotheekmonitor.

Verantwoording onder 25.000 euro

Ontvangt jouw bibliotheek minder dan 25.000 euro, dan loopt de verantwoording via een module in de Bibliotheekmonitor (voorheen BOP) Basisvaardigheden 18+.

Borging na 2021

Body

Diverse partijen bereiden in 2020 een advies voor aan het ministerie van BKZ over de structurele borging van het programma ná 2021. Dit omvat onder meer een valide financieringsmodel.

Op basis van het onderzoek naar de exploitatiemodellen door Ecorys bereiden de KB, Manifestgroep, VNG, VOB, SPN, ministerie van OCW en Logius een advies voor aan het ministerie van BZK over de structurele borging van het programma ná 2021. Dit omvat onder meer een valide financieringsmodel.

Daarnaast wordt het programma Digitale inclusie expliciet benoemd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 dat gesloten is op 30 september 2020. Partijen (VNG, IPO, OCW, VOB, KB en SPN) verbinden zich aan de doelstellingen van het programma.

Rapportage en monitoring

Body

Voor de dienstverlening en voor de verantwoording leggen alle deelnemende bibliotheken vast hoeveel cursisten er zijn geweest en hoeveel vragen er aan het IDO zijn gesteld. Voor de doorontwikkeling is het nodig om te weten wélke vragen er worden gesteld. Voorlopig wordt dit geregistreerd via een Excelsheet en in de loop van 2020 via een nieuwe registratietool.

Afbeelding
Afbeelding
Digitale inclusie, subsidieschema