Basisvaardigheden volwassenen
Vanuit de subsidie Digitale inclusie richten bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid in, intensiveren ze de digivaardigheidscursussen en beantwoorden ze vragen over de digitale overheid. De bibliotheek bepaalt lokaal de openingstijden en de bemensing.
Inhoudsblok

Subsidieregeling

Het ministerie van BZK stelt financiering beschikbaar voor het programma Digitale inclusie. De regeling liep 3 jaar, van 2019 tot en met 2021. BZK heeft nu structurele middelen ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de subsidieregeling verlengd is met een jaar. Bibliotheken ontvangen in 2022 de subsidie op dezelfde manier als in de voorgaande jaren (via de KB). Daarna vindt de financiering op een andere wijze plaats.

Jouw POI kan je ondersteunen op het inrichten, borgen en doorontwikkelen van deze dienstverlening.

Verantwoording boven 25.000 euro

Besteding van een subsidiebedrag voor Digitale inclusie van meer dan 25.000 euro moeten bibliotheken normaliter verantwoorden met een accountantsverklaring. Om deze bibliotheken te ontlasten, bieden we de mogelijkheid om de subsidiebesteding in de jaarrekening te verantwoorden. Voorwaarde is wel dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Daarnaast gelden nog 3 voorwaarden
  • Omdat het project 4 jaar (inclusief verlenging) beslaat, vragen we jullie om in de jaarrekeningen van zowel 2019, 2020, 2021 als 2022 het per jaar bestede subsidiebedrag op te nemen.
  • Zorg ervoor dat de verantwoording in de jaarrekeningen dezelfde detaillering heeft als (en aansluit bij) de begroting.
  • Dien jullie aanvraag tot subsidievaststelling inclusief de verantwoording in de jaarrekeningen tijdig in bij de KB, zo mogelijk voor 30 april 2023. Lukt dat niet, vraag dan uitstel.

De 4 jaarrekeningen, met elk een aparte paragraaf over dit project, moeten dus worden voorgelegd als financiële verantwoording en samen optellen tot het totaalbedrag van de begroting. De inhoudelijke verantwoording gaat via de Bibliotheekmonitor.

Verantwoording onder 25.000 euro

Ontvangt jouw bibliotheek minder dan 25.000 euro, dan loopt de verantwoording via de module Digitale inclusie van de Bibliotheekmonitor Basisvaardigheden 18+.

Rapportage en monitoring

Voor de dienstverlening en voor de verantwoording leggen alle deelnemende bibliotheken vast hoeveel cursisten er zijn geweest. De vragen die in het IDO worden gesteld, dienen geregistreerd te worden in de Outputregistratietool.
Daarnaast is de invoer in G!DS van het eigen aanbod basisvaardigheden en participatie als voorwaarde gesteld. Zie hiervoor ook de tab ICT.

Borging na 2022/2023

De middelen die BZK (via POK*-gelden) ter beschikking heeft gesteld, zijn structureel. BZK, de Manifestgroep, de VNG, de KB en de VOB overleggen momenteel hoe het financieringsmodel er vanaf 2023 uit komt te zien. Zodra daar meer over bekend is, zullen we daar uitgebreid over communiceren.

* Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagaffaire

Uitvoeringsvarianten en exploitatiemodellen

Vanuit het landelijke programma is een exploitatiemodel ontwikkeld:
Onderzoek naar de exploitatiemodellen door Ecorys, 2020.

In het programma Digitale inclusie zijn 15 kopgroep-bibliotheken in 2019 gestart met een fysiek Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor mensen met vragen over de digitale overheid. Ook hebben zij het cursusaanbod voor (digitale) basisvaardigheden geïntensiveerd.

De KB en de Manifestgroep (MFG)-partijen lieten onderzoeken wat nodig is voor structurele borging van deze dienstverlening. Onderzoeksbureau Ecorys heeft dit inzicht geleverd:

  • de werkelijk gemaakte kosten en de verwachte kosten bij een toename in het bereik
  • de verwachte maatschappelijke baten
  • de ervaringen van de kopgroep met de uitvoering van het programma en de lessen voor andere bibliotheken

Exploitatiemodellen

In 2022 vindt in opdracht van BZK een nieuw kostenonderzoek plaats. Dit is nodig aangezien de IDO’s nu operationeel zijn en daarmee ook de exploitatie flink is geïntensiveerd.

SPN heeft een stappenplan met tijdspad ontwikkeld. Neem hierover contact op met jouw POI.

Beperkingen vanwege coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen komen veel geplande activiteiten in de knel. Dit betekent dat bibliotheken de subsidie niet binnen de afgesproken termijn kunnen besteden. Dit is op één voorwaarde toegestaan. Vermeld in de toelichting bij de verantwoording wanneer en hoe je het geld dan gaat besteden. Het geld hoeft niet besteed te worden over het boekjaar waarvoor het is toegekend. Dat mag ook in de loop van 2022.

Bronnen en beleidsdocumenten