Basisvaardigheden volwassenen
Je vindt hier beleidsinformatie over basisvaardigheden voor volwassenen, zoals beleidsdocumenten, informatie over nationale wetgeving, beleid en landelijke programma's.
Inhoudsblok

Het programma richt zich op inwoners met een Nederlandse of een immigratieachtergrond. Het programma:

 • ondersteunt bibliotheken bij hun lokale dienstverlening voor kwetsbare groepen. Het beslaat de breedte van het sociaal domein (Taal, Digitaal, Rekenen & Geld, Gezin(saanpak), Gezondheid, Werk & Inkomen en E-overheid).
 • richt zich op bibliotheken en hun samenwerkingspartners - dus niet op de doelgroepen zelf. Het biedt handreikingen voor beleid en aanpak met oog voor lokale verschillen.
 • biedt een groeiend aanbod van programmering en materialen om naar eigen inzicht in de bibliotheek te gebruiken.

Het gaat om mensen die bijvoorbeeld:

 • niet in staat zijn om hun (online) belastingformulier in te vullen  
 • hun medicijnen verkeerd innemen omdat ze de bijsluiter niet goed kunnen lezen  
 • toeslagen mislopen omdat ze niet weten hoe ze die moeten aanvragen

Vaak is sprake van multiproblematiek. Bijvoorbeeld de combinatie van werkloosheid, gezondheidsproblemen en schulden. Hulp zoeken is voor deze mensen moeilijk, ook door angst en schaamte. Bibliotheken willen deze situatie helpen verbeteren. Dit is in het belang van de betrokkenen, maar ook voor de samenleving als geheel als meer mensen zelfstandig kunnen meekomen en bijdragen. Het levert bovendien besparing op.

Beleid

Nationaal beleid

 • Basisvaardigheden zijn verankerd in de bibliotheek. Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wsob, WEB en de 'decentralisaties' in het sociaal domein, inclusief de nationale programma's.

Lokaal beleid

 • Gemeente: Bibliotheken die diensten basisvaardigheden en/of een digiTaalhuis aanbieden, doen er goed aan zich duidelijk te positioneren in het sociaal domein en bij gemeenten. 
  Kijk op waarstaatjegemeente.nl voor cijfers per gemeente en op incijfers.nl (hier zijn niet alle gemeenten zijn vertegenwoordigd). 
 • Lokale partners: Om het beleid te kunnen uitvoeren, moet de bibliotheek actief samenwerken met lokale en regionale partners. Met de gemeente en deze partners werkt zij aan de bevordering van zelfredzaamheid en meedoen.
 • Overzicht van subsidieregelingen door het Nederlands Jeugdinstituut, getiteld Programma's en financiële regelingen in de pedagogische basis. Logischerwijs ligt voor het NJi de focus op jeugd en onderwijs, maar het overzicht noemt ook veel regelingen die interessant zijn voor bibliotheken, zowel voor jeugd als volwassenen. 
 • Werkgevers: In het bestrijden van laaggeletterdheid zijn werkgevers interessante partners. Ook werknemers kunnen immers kampen met taalproblemen, terwijl dit niet altijd zichtbaar is.
 • Vrijwilligers: Elke bibliotheek werkt met vrijwilligers. Een goed vrijwilligersbeleid is hiervoor belangrijk.

Beleidsdocumenten

Nationale wetgeving en beleid, en landelijke programma's

Provinciaal kader

Lokaal kader: de gemeente

Zie ook