Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Doelgroep en leden

Doelgroep van het aanbod
Lezen

Zeven op de tien basisschoolleerlingen zijn lid van de bibliotheek

In 2021-2022 tellen alle bibliotheken in totaal circa 1,2 miljoen leden van 4 tot en met 12 jaar. Nederland telt ruim 1,6 miljoen kinderen van deze leeftijd (CBS, 2022). Deze kinderen behoren tot de doelgroep van de dienstverlening van de bibliotheek voor het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)[2]

Gemiddeld zijn zeven op de tien kinderen van 4 tot en met 12 jaar in het werkgebied van de bibliotheken lid van de bibliotheek (71%) [3]. Van het totaal aantal leden is 65% actief lid: zij hebben in het schooljaar 2021-2022 minimaal één keer boeken of andere materialen van de bibliotheek geleend. Het aandeel actieve leden is daarmee gegroeid van 57% in 2020-2021 naar 65% in 2021-2022. Een toename die mogelijk te verklaren is door de afnemende coronamaatregelen in 2021-2022. Bibliotheken waren in 2021-2022 in mindere mate genoodzaakt hun deuren te sluiten. Daarnaast zijn er onder 4- en 12 jarigen meer actieve leden dan in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs: binnen deze doelgroep is 40% van de leden actief lid (Klaren & Van de Burgt, 2023). Van de leden in de leeftijdscategorie van het primair onderwijs is 17% in 2021-2022 geregistreerd als nieuw lid. Daarmee hebben bibliotheken in 2021-2022 meer nieuwe leden verwelkomd dan in het vorig schooljaar: toen is 11% van de leden geregistreerd als nieuw lid. In de meeste bibliotheken was het lidmaatschap voor kinderen en jongeren gratis (Van de Burgt & Klaren, 2022). Sinds 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek.

Aantal leden  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021[4]. 2021-2022
<  3.000 15% 17% 16% 22% 27% 24%
3.000-5.000 20% 15% 19% 14% 14% 13%
5.000-8.000 20% 22% 19% 20% 22% 23%
8.000-12.000 20% 16% 16% 14% 19% 21%
12.000+ 18% 21% 21% 18% 18% 19%
Onbekend 7% 9% 9% 12% 0% 0%

Aandeel bibliotheekleden ten opzichte van het aantal inwoners (Selectie: alle bibliotheken, N: 137. Bron: KB Datawarehouse, 2022)
[2] Een deel van de locaties voor speciaal onderwijs biedt zowel primair als voortgezet onderwijs aan. Deze locaties zijn meegenomen in deze rapportage.
[3] De doelgroep van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is niet in deze berekening meegenomen, omdat de ledenaantallen voor deze doelgroep voor de bibliotheken niet inzichtelijk zijn voor de bibliotheken.
[4] Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de ledengegevens uit het Datawarehouse gebruikt en zijn deze gegevens niet meer in de vragenlijst uitgevraagd. Hierdoor kunnen verschillen ten opzichte van voorgaande schooljaren ontstaan.