Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Bronnen

Gebruikte bronnen

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). Bibliotheekstatistiek 2021. Den Haag: KB. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022). Bevolking: geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari.

DESAN Research Solutions (2022). Deelname aantal schoollocaties aan de Monitor de Bibliotheek op school 2021-2022. In opdracht van Stichting Lezen en KB | Nationale bibliotheek.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2022a). Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2022b). Adressen van alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (2023). Verbetering basisvaardigheden 2023. 

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2019). Leesbevordering basisonderwijs 2019. Stand van zaken. Amsterdam: Stichting Lezen.

ECP (2021). Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021. 

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). Leesoffensief. Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Maassen, N. A. M. & Meelissen, M. R. M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente.

Hartkamp, J. (2020). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse basisonderwijs 2019. Amsterdam: DESAN Research Solutions, in opdracht van Kunst van Lezen.

Hartkamp, J. (2022). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse basisonderwijs 2021. Amsterdam: DESAN Research Solutions, in opdracht van Kunst van Lezen.

Inspectie van het Onderwijs (2022a). De Staat van het Onderwijs 2022

Inspectie van het Onderwijs (2022b). Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021 

KB (2021). Subsidieloket Subsidieverstrekking Leesoffensief.

KB (2022). Pilot leesbevordering in meertalige gezinnen. 

Klaren, M. & Burgt, A. van de (2023). Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022. Den Haag: KB.

Kleijnen, E. (2016). Route to Reading. Promoting Reading through a school Library: Effects for Non-Western Migrant Students. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Mediawijsheid (2019). Tips Digitale geletterdheid basisonderwijs.

Merke, S., Ganushchak, L. & van Steensel, R. (2022). Verrijkt vrij lezen. Een meta-analyse van de effecten van toevoegingen aan vrij lezen. Amsterdam: Stichting Lezen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2021). Nationaal Programma Onderwijs.

Mol., S. E. (2022). Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten: Meta-analyse van het verband tussen (voor)leeservaring en leesvaardigheid. Amsterdam: Stichting Lezen

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Nielen, T. & Bus, A.G. (2016). Onwillige lezers. Onderzoek naar redenen en oplossingen. Delft: Stichting Lezen.

Notten, M. (2012). Over ouders en leesopvoeding. Delft: Eburon.

Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven

Sande, L. van der, Wildeman, I., Bus, A. & Steensel, R. van (2019). Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten. Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school. Utrecht: Eburon.

Scheltinga, F., Snel, M., Steensel, R. van (2021). Beter leesonderwijs: van weten naar doen! Kennistafel Effectief Leesonderwijs. 

Stichting Lezen (2023). Leesbevordering in onderwijs werpt vruchten af. Amsterdam: Stichting Lezen.

VO-raad (2022). Masterplan basisvaardigheden. Geraadpleegd op 27-3-2023

VO-raad (2023). Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023 opengesteld. Geraadpleegd op 31-3-2023

Wesseling, D. (2022). Samen voor lezen. Hoofddorp: Probiblio