Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Samenwerking primair onderwijs

Samenwerkingen in het primair onderwijs
Digitaal

Bibliotheken werken samen met ruim 5 duizend basisscholen

In het schooljaar 2021-2022 waren er in Nederland exact 7.000 schoollocaties voor het primair onderwijs. Het werkgebied van de bibliotheken telde 6.590 scholen, waarvan 6.017 basisscholen en 427 scholen voor het speciaal (basis)onderwijs. Van 146 basisscholen is het soort onderwijs onbekend [5]. 

Alle openbare bibliotheken in Nederland werken samen met het primair onderwijs. In totaal wordt met 5.298 schoolvestigingen samengewerkt: 80% van alle schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken. Met 4.886 van deze scholen wordt samengewerkt op het gebied van leesbevordering (74%), en met 1.807 scholen op het gebied van digitale geletterdheid (27%). Het gaat hierbij zowel om samenwerking met eigen structureel ingezette programma’s als om samenwerking volgens de aanpak de Bibliotheek op school. Met 861 schoollocaties (13%) wordt samengewerkt op het gebied van cultuureducatie.

 

Met hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied werkt jouw bibliotheek samen (peildatum 31 juli 2022)? (Selectie 2021-2022: bibliotheken in Nederland, N: 136)[6].

In vergelijking met schooljaar 2020-2021 is het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken in het algemeen samenwerken licht toegenomen, van 78% in 2020-2021 naar 80% in 2021-2022. Het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken op het gebied van leesbevordering is constant gebleven. Op het gebied van digitale geletterdheid is er echter sprake van een daling: het aandeel schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken rondom digitale geletterdheid is gedaald van 32% in 2020-2021 naar 27% in 2021-2022. Deze daling kan deels verklaard worden door de coronaperiode waarin de focus grotendeels kwam te liggen op taal- en leesbevordering. Daarnaast heeft digitale geletterdheid als begrip een groei doorgemaakt. We weten steeds beter wat digitale geletterdheid exact inhoudt, en wat het belang ervan is. Deze groei in bewustwording heeft mogelijk zijn weerslag op de resultaten.

 

Met hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied werkt jouw bibliotheek samen op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie (peildatum 31 juli 2022)? (Selectie: bibliotheken in Nederland, N: 136) [7]
[5] In dit onderzoek is alleen uitgevraagd met hoeveel schoollocaties wordt samengewerkt, en niet per schoollocatie. Daardoor zijn de data niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
[6] Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat samenwerkt met het primair onderwijs is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd onder de bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek (1 bibliotheek heeft deelgenomen aan deze aanvullende inventarisatie). De cijfers op deze pagina hebben betrekking op 136 van de 137 openbare bibliotheken in Nederland en niet alleen op de bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek (135).
[7] In dit onderzoek is sinds 2020-2021 de samenwerking per school uitgevraagd, en niet op totaalniveau. Bij het vergelijk van de resultaten met vorige schooljaren is daarom enige voorzichtigheid geboden. De cijfers zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.