Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Technische toelichting

Technische achtergrond van het onderzoek

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-oktober 2022. Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens betrekking op het schooljaar 2021-2022.

De vragenlijst voor dit onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die in het bibliotheekveld werkzaam zijn binnen het domein de Bibliotheek op school voor het primair onderwijs. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting primair onderwijs over de schooljaren 2015-2022 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet mogelijk om alle resultaten in dit rapport met de voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk is deze vergelijking in het rapport tekstueel gemaakt. 

In dit onderzoek is sinds 2020-2021 de samenwerking per school uitgevraagd, en niet op totaalniveau. Bij het vergelijken van de resultaten met vorige schooljaren is daarom enige voorzichtigheid geboden. De cijfers zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.

Bij deze meting zijn sinds de vorige meting niet de locaties voor voortgezet speciaal onderwijs meegenomen; zij vallen vanaf nu onder het onderzoek naar de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Een deel van de scholen voor speciaal onderwijs biedt echter zowel voortgezet als primair onderwijs aan. Deze worden zowel in deze rapportage als in de rapportage over de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs meegeteld.


 

Soort schoollocatie

Aantal in werkgebied
Basisonderwijs 6.017
Speciaal basisonderwijs 260
Speciaal onderwijs 124
(Voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) 43
Onbekend 146
Totaal 6.590

Voor het vaststellen van het aantal schoollocaties zijn de cijfers van DUO Onderwijsonderzoek als bron gebruikt. DUO Onderwijsonderzoek maakt gebruik van informatie die door schoollocaties zelf wordt aangeleverd. Daarnaast maakt een deel van de bibliotheken gebruik van de door de KB ontwikkelde administratieve tool, waarin bibliotheken gedurende het jaar het aantal schoollocaties in hun werkgebied en waarmee zij samenwerken kunnen bijhouden. Omdat er voor het bepalen van het aantal schoollocaties van twee verschillende bronnen gebruik wordt gemaakt, kunnen deze data van elkaar verschillen. Bibliotheken konden bovendien vanaf 2020-2021 zelf schoollocaties toevoegen; onder welke onderwijssoort zij vallen, is niet bekend.

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn 137 basisbibliotheken per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 135 van deze bibliotheken (99%). Al deze bibliotheken werken samen met het primair onderwijs. De oorzaken van non-respons (per item) zijn uiteenlopend, maar doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit van de samenwerking met het primair onderwijs. 

De genoemde cijfers en percentages in deze rapportage hebben betrekking op – tenzij anders benoemd - de 135 bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Voor een aantal cijfers is een aanvullende inventarisatie gedaan onder de niet-deelnemende bibliotheken. Eén bibliotheek heeft hieraan deelgenomen. Derhalve zijn een aantal resultaten gebaseerd op 136 van de 137 bibliotheken in Nederland. Deze resultaten zijn – met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% – representatief voor de totale populatie.

Kwaliteit van de data

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

  • S (< 50.000 inwoners);
  • M (50.000-100.000 inwoners);
  • L (100.000-200.000 inwoners);
  • XL (> 200.000 inwoners). 

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.