Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het primair onderwijs 2021-2022

  1. Netwerk en beleid

Netwerk en beleid rondom dienstverlening primair onderwijs

Bibliotheken werken samen met diverse partnerorganisaties

In de samenwerking met het primair onderwijs werken vrijwel alle bibliotheken naast scholen ook samen met andere partners (97%). De meest genoemde samenwerkingspartner is de gemeente (92%), gevolgd door provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) (79%), de Schrijverscentrale en/of Schoolschrijver (75%) en culturele instellingen (73%). 

Met vrijwel alle partnerorganisaties is vaker samengewerkt dan voorgaande schooljaren. Het percentage bibliotheken dat samenwerkt met de Schrijverscentrale en/of Schoolschrijver stijgt verder: van 54% in 2019-2020 en 62% in 2020-2021 naar 75% in 2021-2022. Deze stijging valt deels te verklaren door de subsidies die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan bibliotheken, scholen en andere organisaties beschikbaar stelde om via de Schrijverscentrale auteursbezoeken te bezoeken. Ook bij de samenwerking met gemeente is een positieve ontwikkeling zichtbaar. Waar in 2019-2020 nog 81% van de bibliotheken samenwerkt met gemeenten, werkte in 2021-2022 92% van de bibliotheken samen met gemeenten. De grotere rol van gemeenten sluit aan bij de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024, waar– nog meer dan voorgaande jaren – de rol van gemeenten wordt benadrukt, met als doel dat aan het eind van het programma (2024) alle gemeenten zelfstandig de regie over de aanpak van laaggeletterdheid voeren (Van Engelshoven et al., 2019).

Welke andere partnerorganisaties zijn er betrokken bij de samenwerking met het primair onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs, N: 135)

Deel bibliotheken hanteert KPI’s en doelstellingen voor samenwerking primair onderwijs

Twee op de vijf bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs werken in dit kader met kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en/of doelstellingen (39%). Het gaat hierbij onder andere om prestatieafspraken met de gemeente, waarin bijvoorbeeld het aantal scholen staat opgenomen waarmee de bibliotheek moet samenwerken.

Het aantal bibliotheken dat samenwerkt met KPI’s en/of doelstellingen is echter wel gedaald. In 2019-2020 en 2020-2021 werkte nog circa 60% van de bibliotheken met KPI’s en/of doelstellingen.