Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

Naast de reguliere samenwerking werken veel bibliotheken ook samen met het voortgezet onderwijs volgens landelijke programmalijnen. De meest voorkomende is de Bibliotheek op school. Met deze aanpak, ontwikkeld en ingezet door Stichting Lezen en de KB als onderdeel van Kunst van Lezen, zorgen bibliotheek en school samen voor een verbetering van de leesmotivatie en taal- en informatievaardigheden, op basis van een aantal vastgestelde bouwstenen. Ook scholen die niet zijn aangesloten, maken veelvuldig gebruik van deze bouwstenen in hun aanpak die vergelijkbaar is met de Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school of vergelijkbare aanpak gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en digitale geletterdheid/mediawijsheid: de samenwerking is vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd in het beleid van school en bibliotheek. Binnen deze aanpak is er sprake van een actuele en gevarieerde leesomgeving in de school, een professionele leesconsulent van de bibliotheek die een adviserende en ondersteunende rol vervult voor docenten (de leescoördinator) en het team van de school. Ook worden jaarlijks doelen bepaald op basis van gemonitorde resultaten en worden jaarlijks de activiteiten vastgelegd in een lees- en mediaplan.

Circa drie op de vijf bibliotheken hebben een overeenkomst met scholen 

Van alle bibliotheken heeft ruim de helft (58%) een getekende samenwerkingsovereenkomst op basis van de aanpak de Bibliotheek op school of vergelijkbare aanpak met één of meerdere schoollocaties. Van de 919 schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is met 292 een samenwerkingsovereenkomst getekend (32%). 

In verhouding tot het totaal aantal schoollocaties in het werkgebied van bibliotheken heeft één op de zes scholen een samenwerkingsovereenkomst de Bibliotheek op school of vergelijkbare aanpak (16%). Via deze samenwerkingen zijn in het schooljaar 2022-2023 in totaal 133 duizend leerlingen bereikt. Dit is 14% van het totale aantal vo-leerlingen in Nederland.

Zes op de tien bibliotheken verkennen implementatie (vergelijkbare) aanpak de Bibliotheek op school

In het schooljaar 2022-2023 voerde 58% van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie voor het voortgezet onderwijs verkennende gesprekken om een samenwerking op te starten volgens de aanpak de Bibliotheek op school of vergelijkbare aanpak. In totaal ging het om 76 bibliotheken die met maar liefst 273 schoollocaties een soortgelijke samenwerking verkenden. Deze stijging is in lijn met de aanvragen voor subsidie in het kader van de Impulsregeling vanuit het Masterplan basisvaardigheden. Vele bibliotheken ontvingen in schooljaar 2022-2023 subsidie om met nog meer scholen een samenwerking te verkennen en af te sluiten conform de aanpak de Bibliotheek op school.

 

Infographic met resultaten van de Bibliotheek op school.

Met hoeveel locaties voor voortgezet onderwijs in jouw werkgebied heeft jouw bibliotheekorganisatie een samenwerkingsovereenkomst op basis van de aanpak de Bibliotheek op school of op basis van een structurele samenwerking met de aanpak de Bibliotheek op school? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 132)