Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Technische toelichting

Technische achtergrond van het onderzoek

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode augustus-oktober 2023. Tenzij anders vermeld hebben de gegevens betrekking op het schooljaar 2022-2023.

De vragenlijst voor dit onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die in het bibliotheekveld werkzaam zijn binnen het domein de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting over de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs over de schooljaren 2016-2022 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Daarom is het niet mogelijk om alle resultaten in dit rapport met de voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk is deze vergelijking in het rapport tekstueel gemaakt. 

In de vragenlijsten vanaf 2020-2021 is er een aanpassing gemaakt bij de onderwijsvormen. In deze meetjaren zijn locaties voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) meegenomen, terwijl deze eerst onder het onderzoek naar de samenwerking met het primair onderwijs vielen. Een deel van de scholen voor speciaal onderwijs (v)so biedt zowel voortgezet als primair onderwijs aan. Deze worden zowel in deze rapportage als in de rapportage over de samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs meegeteld.

Soort schoollocatie Aantal in werkgebied
Voortgezet onderwijs 1.450
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 215
(Voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) 158
Totaal 1.823
Aantal schoollocaties met leerlingenaantallen per onderwijssoort in het werkgebied van de bibliotheek (Selectie: alle openbare bibliotheken in Nederland met een voortgezet onderwijs locatie in het werkgebied, N: 132)

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn de 132 basisbibliotheken met minimaal één schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 131 van deze bibliotheken (99%). De bibliotheek die niet heeft deelgenomen aan het onderzoek werkt niet samen met schoollocaties in haar werkgebied. De genoemde cijfers en percentages in deze rapportage hebben tenzij anders vermeld betrekking op de 131 bibliotheken die hebben meegedaan aan het onderzoek. 

Kwaliteit van de cijfers

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

  • S (< 50.000 inwoners);
  • M (50.000-100.000 inwoners);
  • L (100.000-200.000 inwoners);
  • XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.